unit611 lop 3new

12 148 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:38

Can you ? -Yes, I can - No, I can’t sunny rainy windy cloudy snowy Wednesday, November 19th, 2008 Unit : Let’s talk • How’s the weather ? - It’s sunny - Let’s play - O.k
- Xem thêm -

Xem thêm: unit611 lop 3new , unit611 lop 3new , unit611 lop 3new

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay