Unit 1 lets learn tiet3

25 171 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:38

Teacher: Welcome to English class a cat Its a chair Its a book Its a bag Its a ruler Its a cat Friday, November 7th, 2008 Unit 1: Lets learn (Period 3) Its a pencil Its a pen Its an eraser Its a bag Whats this ? Its Its a book Its a chair Its a pencil Its a desk Its a ruler Its a pen Its an eraser Its a bag Play a game Whats this ? A- Its a pen B- Its a pencil C- Its a ruler Play a game Whats this ? A- Its a chair B- Its a desk C- Its a cat Play a game Whats this ? A- Its a book B- Its a bag C- Its an eraser Friday, November 7th,2008 Unit 1: Lets learn (period 3) - a pencil : bút chì - a pen : bút mực - a bag : cặp , túi - an eraser : cục tẩy (?) Whats this ? Its a pencil Its an eraser Unit 1: Lets learn (period 4) Ex1: Em điền chữ thích hợp vào chỗ trống: 1, bo_k 2, _uler 3, des_ 4, ch_ir 5, pen_il 6, _ag 7, er_ser 8, ca_ Unit 1: Lets learn (period 4) Ex2: Viết từ tương ứng với đồ vật, vật sau:
- Xem thêm -

Xem thêm: Unit 1 lets learn tiet3 , Unit 1 lets learn tiet3 , Unit 1 lets learn tiet3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay