toán 5 tiết 78 luyện tập

7 216 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:36

Kiểm tra 5% 800 bao nhiêu? 5% 800 : 800 : 100 x = 40 Đáp số: 40 Tiết 78: Luyện tập Bài 1: SGK ( trang 77 ) Nhóm 1: Tìm 15% 320 kg 320 x15 : 100 = 48 ( kg ) Nhóm 2: Tìm 24% 235 m2 235 x 24 : 100 = 56,4 ( m2 ) Nhóm 3: Tìm 0,4% 350 350 x 0,4 : 100 = 1,4 Tiết 78: Luyện tập Bài 2: SGK( trang 77) Tóm tắt Bán: 120 kg Gạo nếp: 35% Kg? Bài giải Số gạo nếp bán là: 120 x 35 : 100 = 42 ( kg ) Đáp số: 42 kg Tiết 78: Luyện tập Bài 3: SGK ( trang 77) Tóm tắt Dài: 18 m Rộng 15 m Làm nhà: 20% diện tích đất: m2 ? Bài giải Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là: 18 x 15 = 270 ( m2 ) Diện tích đất làm nhà là: 270 x 20 : 100 = 54 ( m2 ) Đáp số: 54 m2 Tiết 78: Luyện tập Bài 4: SGK (trang 77) Vườn ăn có 1200 5% số là: 10% số là: 20% số là: 25% số là: 60 120 240 300
- Xem thêm -

Xem thêm: toán 5 tiết 78 luyện tập , toán 5 tiết 78 luyện tập , toán 5 tiết 78 luyện tập

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay