toán 5 tiết 15 luyện tập chung

11 147 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:35

Kiểm tra cũ: Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Nêu quy tắc tính diện tích toàn xung phần quanh củahình hìnhlập lậpphương? phương? 02/12/2007 2:2712/01/16 04:37 PM Hoạt động 1: Ôn tập •Nêu đặc hình lập phương? quy quyđiểm tắc tắcvàvà viết viết công công thức thức tínhtính diệndiện tích toàn xungphần quanh của hình hình lập lập phương? phương? 12/01/16 04:37 Hoạt động 2: Luyện tập Bài 1: Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương có cạnh 2m5cm 12/01/16 04:37 Tóm tắt 2m5cm Giải 2m5cm = 2,05 m Diện tích xung quanh hình lập phương: 2,05 x 2,05 x = 16,81 (m2) Diện tích toàn phần hình lập phương: 2,05 x 2,05 x = 25,215 (m2) Đáp số: Sxq: 16,81 (m2) Stp: 25,215 (m2) 12/01/16 04:37 Hoạt động 2: Luyện tập Bài 2: Mảnh bìa gấp hình lập phương? 1cm 1cm 1cm 1cm 1cm 1cm 1cm Hình Hình 1cm 1cm 1cm 1cm 1cm 1cm 1cm 12/01/16 04:37 1cm Hình cm Hình cm Hoạt động 2: Luyện tập Bài 3: Đúng ghi Đ ; Sai ghi S 5cm 10cm B A 12/01/16 04:37 Bài 3: Đúng ghi Đ ; Sai ghi S 10cm 5cm A B a.Diện tích xung quanh hình lập phương A gấp lần diện tích xung quanh hình lập phương B S b.Diện tích xung quanh hình lập phương A gấp lần diện tích xung quanh hình lập phương B Đ c.Diện tích toàn phần hình lập phương A gấp lần diện tích toàn phần hình lập phương B S d.Diện tích toàn phần hình lập phương A gấp lần diện 12/01/16 04:37 tích toàn phần hình lập phương B Đ So sánh Sxq hình hộp chữ nhật A B So sánh Stp hình hộp chữ nhật A B 10cm 20cm 10cm 20cm A 10cm Sxq(A) =( 20 + 10 ) x x 10 = 600 (cm2) Sxq(B) = (10+10) x x 20 = 800 (cm2) Stp(A) = 600 +( 20 x 10) x 2= 1000 (cm2) Stp(A) = 800 +( 10 x 10) x 2= 1000 (cm2) 12/01/16 04:37 B 10cm Củng cố • Thi đua giải nhanh: Mỗi dãy cử bạn để thi • Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần của1hình lập phương có cạnh: 2cm a) 4m b) m Sxq = 64,6416 m2 c) 1,75m Sxq = m2 Stp = 96,9624 m2 Stp = m2 Sxq = 12,25 m2 Stp = 18,375 m2 12/01/16 04:37 Chúc mừng dãy chiến thắng 12/01/16 04:37 Dặn dò • Học lại • Chuẩn bị : Luyện tập chung 12/01/16 04:37 [...]...Dặn dò • Học lại bài • Chuẩn bị bài : Luyện tập chung 12/01/16 04:37
- Xem thêm -

Xem thêm: toán 5 tiết 15 luyện tập chung , toán 5 tiết 15 luyện tập chung , toán 5 tiết 15 luyện tập chung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay