TỔNG HỢP ĐỀ THI & ĐÁP ÁN MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ

16 1,283 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:28

TỔNG HỢP ĐỀ THI & ĐÁP ÁN MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ SỐ ĐỀ ĐỀ CÂU HỎI Câu (20điểm) ĐÁP ÁN CHI TIẾT Trình bày khái niệm, nội dung sách nâng giá tiền tệ Lấy ví dụ minh họa Khi nước sử dụng sách này? • Khái niệm nâng giá tiền tệ: • Nội dung sách nâng giá tiền tệ: Nêu tác động tới lĩnh vực TM, đầu tư, du lịch, lấy ví dụ • Trường hợp sử dụng: - Khi kinh tế phát triển nóng, thặng dư cán cân toán - Dưới sức ép đối tác thương mại Câu (20 điểm) THANG ĐIỂM 10 Ngày mở L/C có ý nghĩa nào? Tại ngày giao hàng phải sau ngày mở L/C khoảng thời gian hợp lý mà không trùng với ngày mở L/C? • Ý nghĩa ngày mở L/C: - Là ngày bắt đầu tính thời hạn hiệu lực - Cam kết trả tiền NH mở có hiệu lực từ ngày - Là để người XK kiểm tra việc thực HĐ người 10 NK mở L/C • Giải thích ý - Sau nhận L/C, người XK phải thực nhiều công - việc gồm ….trước giao hàng Nếu ngày giao hàng gần trùng với ngày mở L/C 10 người XK hoàn thành nghĩa vụ Câu (30 điểm Phân tích đặc điểm hối phiếu Tại hối phiếu chuyển nhượng được? Cách ghi số tiền hối phiếu phát hành theo phương thức tín dụng chứng từ - Nêu phân tích ba đặc điểm tính bắt buộc, tính trừu tượng 15 tính lưu thông - B/E chuyển nhượng hối phiếu có tính bắt buộc tính trừu tượng - Cách ghi số tiền B/E: đơn vị tiền tệ, số tiền định, số tiền phải khớp nhau, quan hệ với số tiền L/C loại tiền, tổng số tiền 10 Câu (30 điểm) L/C quy định ngày giao hàng ngày 3/12/2015 không quy định ngày xuất trình chứng từ Trong L/C yêu cầu người hưởng lợi L/C phải xuất trình vận đơn đường biển (B/L) lập theo lệnh NH mở L/C Người xuất giao hàng vào ngày 5/12/2015 xuất trình chứng từ đòi tiền ngân hàng mở L/C Trên mục người nhận hàng B/L người XK xuất trình ghi: “ Trả theo lệnh người gửi hàng” Chứng từ đến tay ngân hàng vào ngày 2/1/2016 Ngân hàng từ chối toán chứng từ nói ba lý sau: - Chứng từ bất hợp lệ (B/L không yêu cầu L/C) - Giao hàng chậm - Thời gian xuất trình chứng từ chậm Ngân hàng mở L/C hành động đúng, sai nào? Giải thích? Biết L/C dẫn chiếu UCP 600) Ngân hàng hành động lý đưa để từ chối ct Giải thích lý 10 điểm - L/C yêu cầu lập theo lệnh NH mở mà vận đơn lập ghi đích danh tên người NK - Người XK giao hàng chậm ngày 5/12 thay 3/12 - Không quy định ngày xuất trình chứng từ theo UCP 600, NH 10 10 chấp nhận chứng từ đến NH vòng 21 ngày kể từ ngày giao hàng (3/12) Theo đề ngày 2/1 chứng từ đến NH, 21 ngày 10 Lý NH đưa xuất trình chứng từ chậm ĐỀ Câu (20 điểm) Định nghĩa séc thương mại Tại séc nghiệp vụ chấp nhận? Loại séc sử dụng phổ biến toán quốc tế? Tạo sao? - Khái niệm séc TM: - Séc nghiệp vụ chấp nhận séc có tính trả Nghĩa NH sau kiểm tra séc hợp lệ toán - Loại séc theo lệnh sử dụng rộng rãi TTQT tính an toàn khả lưu thông cao Nêu kn, giải thích rõ tính an toàn khả lưu thông cao Câu (20 điểm) 10 Thời hạn hiệu lực thư tín dụng gì? Hãy nêu phân tích nguyên tắc xác định thời hạn hiệu lực • Khái niệm: Thời hạn hiệu lực thư tín dụng thời hạn mà ngân hàng mở L/C cam kết trả tiền cho người xuất khẩu, người xuất xuất trình chứng từ thời hạn phù hợp với điều kiện quy định L/C Thời hạn hiệu lực L/C bắt đầu tính từ ngày mở L/C đến hết ngày hiệu lực • Nguyên tắc xác định - Thời hạn hiệu lực tính từ ngày mở l/C đến ngày hết hạn hiệu lực L/C Thời hạn không dài, không ngắn - Ngày mở L/C phải trước giao hàng sau ngày khoảng thời gian hợp lý, không trùng với ngày giao hàng Ngày giao hàng phải thời hạn hiệu lực không trùng với ngày hết hạn hiệu lực Câu (30 điểm) Cách ghi số tiền hối phiếu theo luật thống hối phiếu ULB 1930 Lấy ví dụ minh họa cách ghi số tiền hối phiếu (vừa ghi chữ số) Số tiền hối phiếu số tiền thư tín dụng có quan hệ với nào? - Cách ghi số tiền B/E: Nêu hai cách ghi vừa số chữ ghi số số Khi số tiền không thống luật 10 quy định - Lấy ví dụ cách ghi số tiền - Mối quan hệ: đơn vị tiền tệ, số tiền B/E phải nhỏ số tiền L/C 10 Câu (30 điểm) Công ty xuất nhập AV (Việt Nam) bán lô hàng quần áo trẻ em cho công ty BJ (Hồng Kông), toán L/C không hủy ngang, trả chậm Hối phiếu kỳ hạn ký phát theo phương thức tín dụng chứng từ công ty AV xuất trình đến ngân hàng mở L/C (Hồng Kông) thời hạn hiệu lực L/C ngân hàng mở L/C ký chấp nhận trả tiền lên B/E Đến hạn trả tiền hối phiếu, ngân hàng mở từ chối trả tiền hối phiếu với lý người nhập từ chối chứng từ nói đề nghị hủy L/C Theo bạn, ngân hàng mở L/C hành động hay sai? Giải thích? Trả lời: Ngân hàng mở hành động sai (giải thích ý 10 điểm) - Khi NH chấp nhận B/E kỳ hạn nghĩa chứng từ phù hợp với L/C Đến hạn trả tiền NH phải có nghĩa vụ trả - Lý NH đưa người trả tiền từ chối sai người cam kết trả tiền cho người XK NH mở L/C - Đây L/C không hủy ngang (nêu kn) mà NH tự ý hủy sai 10 10 10 ĐỀ Câu (20 điểm) Ký hậu hối phiếu gì? Trình bày kí hậu để trống ký hậu theo lệnh (Khái niệm, hình thức ký hậu, lấy ví dụ cách ký hậu) • Khái niệm ký hậu B/E: Ký hậu thủ tục chuyển nhượng B/E từ người hưởng lợi sang người khác Người chuyển nhượng ký hậu vào mặt sau B/E trao cho người chuyển • nhượng Ký hậu để trống: Là việc ký hậu không người hưởng lợi hối phiếu Ghi lên B/E câu: “Pay to…” ký tên • Loại có tính lưu thông cao độ an toàn thấp Ký hậu theo lệnh: Là việc ký hậu định cách suy đoán người hưởng lợi Hình thức: ký vào mặt sau B/E ghi câu: "Pay to Mr J or order" Câu (20 điểm) 10 “Pay to the order of Mr J” , ký tên Loại vừa đảm bảo tính an toàn vừa có tính lưu thông cao Tỷ giá hối đoái gì? Mối quan hệ chênh lệch lạm phát tỷ giá hối đoái? • Khái niệm tỷ giá hối đoái: Giá đơn vị tiền tệ nước thể đơn vị tiền tệ nước khác vào thời • gian địa điểm cụ thể Lấy ví dụ tỷ giá hai nước trước sau có lạm phát Đưa mối quan hệ công thức chênh lệch lạm phát tỷ • giá hối đoái Rút kết luận: nước có tỷ lệ lạm phát lớn đồng 15 tiền nước có sức mua thấp Câu (30 điểm) Trình bày quy trình nghiệp vụ phương thức toán nhờ thu kèm chứng từ So sánh khác biệt nhờ thu trơn nhờ thu kèm chứng từ • Quy trình toán: Vẽ sơ đồ giải thích quy trình • So sánh nhờ thu trơn nhờ thu kèm chứng từ: dựa vào tiêu 15 chí: để nhờ thu, vai trò ngân hàng, thời gian thu tiền về, độ an toàn Câu (30 điểm) 15 Công ty xuất Việt Nam xuất lô hàng mây tre đan sang Pháp, toán L/C không hủy ngang, trả mở ngày 2/12/2015 L/C quy định: - Ngày giao hàng: nửa đầu tháng 12/2015 - Ngày hết hạn hiệu lực L/C: 2/1/2016 - Giấy chứng nhận xuất xứ Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam cấp Công ty Việt Nam xuất trình đến NH mở L/C chứng từ có đặc điểm sau: - Ngày giao hàng vận đơn: 17/12/2015 - Giấy chứng nhận xuất xứ Bộ Công thương Việt Nam cấp - Chứng từ đến ngân hàng mở L/C vào ngày 4/1/2016 Trên phương diện ngân hàng phát hành L/C, bạn xử lý chứng từ nói nào? Giải thích? Trả lời: Ngân hàng từ chối chứng từ nói Đưa lý từ chối, giải thích Mỗi lý gt 10 điểm • Giao hàng chậm • C/O không quy định L/C • - Xuất trình chứng từ sau ngày hết hạn hiệu lực L/C ĐỀ Câu (20 điểm) Tỷ giá hối đoái gì? Trình bày nội dung sách hối đoái Tại nói quỹ bình ổn hối đoái hình thức biến tướng sách hối đoái? • Khái niệm tỷ giá hối đoái • Chính sách hối đoái: - Khái niệm: - Nội dung: Nêu cách ngân hàng TƯ sử dụng sách để tác động lên tỷ giá hối đoái - Hạn chế sử dụng: phải có dự trữ ngoại hối lớn • Qũy bình ổn hối đoái biến tướng CSHĐ vì: Cơ chế hoạt động 10 giống sách hối đoái Khác chỗ nhà nước lập riêng quỹ với mục đích điều chỉnh TGHĐ Câu (20 điểm) Bảo lãnh hối phiếu gì? Trình bày hình thức bảo lãnh? Trường hợp sử dụng bảo lãnh toán quốc tế? • Khái niệm bảo lãnh: • Hình thức bảo lãnh: Hình thức bảo lãnh thể chữ mặt trước " Good as Aval " ghi mặt sau phải ghi rõ "Receipt of • 7,5 Aval" Người bảo lãnh ký tên, ghi tên người đc bảo lãnh Các trường hợp sử dụng: Hợp đồng giá trị lớn, người hưởng lợi không tin tưởng vào khả toán B/E người có nghĩa vụ trả tiền Câu (30 điểm) 7,5 Trình bày khái niệm phương thức toán tín dụng chứng từ Nghĩa vụ nhà xuất (người hưởng lợi L/C), nhà nhập (người yêu cầu mở L/C)trong phương thức nào? Những rủi ro mà nhà xuất gặp phải sử dụng phương thức toán này? • • - Khái niệm Nghĩa vụ người XK: Kiểm tra L/C thấy không thực không HĐ phải thông báo cho người xin mở L/C để yêu cầu NH sửa đổi, bổ 10 xung - Giao hàng theo L/C Lập chứng từ toán phù hợp với điều khoản L/C xuất trình đến ngân hàng để đòi tiền • Nghĩa vụ người NK: - Viết yêu cầu mở L/C với giấy tờ khác gửi đến ngân hàng để yêu cầu mở L/C Ký quỹ trả phí loại - Kiểm tra chứng từ ngân hàng xuất trình, chứng từ phù hợp với điều kiện điều khoản L/C phải trả tiền chấp 10 nhận B/E - Nhận hàng • Rủi ro người XK - Chấp nhận L/C mà không kiểm tra kỹ dẫn đến không thực L/C - Lập chứng từ không phù hợp với L/C bị NH từ chối BCT - Rủi ro NH mở bị phá sản, gặp TH bất khả kháng - Rủi ro đạo đức từ phía NNK NH mở L/C Câu (30 điểm) Công ty HK, Việt Nam xuất lô hàng cà phê sang Singapore, toán L/C không hủy ngang, trả chậm 120 ngày kể từ ngày ký B/E, trị giá L/C: 200.000 SGD cộng trừ 10%, NH KIB Singapore mở theo yêu cầu công ty BHF (Singapore) Sau giao hàng, công ty HK xuất trình chứng từ đến NH mở L/C có nội dung sau: - Hóa đơn thương mại: trị giá 230.000 SGD - Người lập ký HĐơn TM: đại lý người XK Ngân hàng mở L/C Singapore sau kiểm tra chứng từ thông báo từ chối với lý chứng từ lập không quy định L/C định hủy L/C Theo bạn, ngân hàng hành động sai nào? Giải thích? Trả lời: Ngân hàng thông báo từ chối chứng từ hủy L/C sai Nêu lý giải thích Mỗi lý giải thích 10 điểm • L/C trị giá 200.000 USD cộng trừ 10 %, số tiền B/E có 10 thể từ 180-220 nghìn Số tiền HĐTM người bán xuất trình • 230 nghìn vượt giá trị L/C Người lập ký HĐTM phải người XK, đại lý lập ký 10 • sai Từ hai bất hợp lệ NH từ chối chứng từ L/C hủy ngang (Nêu khái niệm) nên NH không 10 phép đơn phương hủy L/C ĐỀ Câu (20 điểm) Định nghĩa séc Theo khả chuyển nhượng séc, séc phân thành loại? Trình bày khái niệm, ưu nhược điểm loại séc theo cách phân loại (20 điểm) • Định nghĩa séc • Theo khả chuyển nhượng: séc đích danh, vô danh, theo lệnh • Trình bày khái niệm, ưu điểm , nhược điểm loại điểm Câu (20 điểm) 5 điểm/mỗi loại séc Ký hậu hối phiếu gì? Kể tên loại ký hậu hối phiếu? Trình bày hình thức ký hậu hối phiếu? • Khái niệm ký hậu B/E: Ký hậu thủ tục chuyển nhượng B/E từ người hưởng lợi sang người khác Người chuyển nhượng ký hậu vào mặt sau B/E trao cho người chuyển nhượng • Các loại ký hậu B/E: để trống, hạn chế, theo lệnh miễn truy đòi • Hình thức ký hậu: Ký vào mặt sau B/E tùy theo loại ký hậu Nêu cách ký hậu loại Câu (30 điểm) 3 điểm loại Thời hạn hiệu lực L/C gì? Thời hạn có liên quan đến thời hạn giao hàng, thời hạn trả tiền thời hạn xuất trình chứng từ nào? • Khái niệm thời hạn hiệu lực: • - Mối liên hệ thời hạn hiệu lực thời hạn giao hàng: Ngày giao hàng sau ngày mở L/C khoảng thời gian hợp lý Ngày giao hàng phải trước ngày hết hạn hiệu lực L/C khoảng 10 thời gian hợp lý Không trùng với ngày hết hạn hiệu lực Giải thích • Mối liên hệ thời hạn hiệu lực thời hạn trả tiền: - Ngày trả tiền nằm thời hạn hiệu lực (với trả ngay) - Ngày trả tiền nằm ngoại thời hạn hiệu lực (với trả chậm) hối phiếu (nếu có) phải xuất trình đến NH mở để chấp nhận 10 toán TH hiệu lực L/C • Mối liên hệ thời hạn hiệu lực thời hạn xuất trình chứng từ: - Chứng từ phải xuất trình thời hạn xuất trình chứng từ ghi L/C không sau ngày hết hạn hiệu lực L/C Câu (30 điểm) Ngân hàng VT, Việt Nam mở L/C không huỷ ngang, trả chậm nhập hàng điện tử từ Hàn Quốc theo yêu cầu công ty BP Việt Nam, người hưởng lợi công ty HD, Hàn Quốc L/C mở vào ngày 1/12/2015 có thời hạn hiệu lực 30 ngày kể từ ngày mở L/C quy định ngày giao hàng chậm ngày 20/12/2015 L/C yêu cầu vận đơn lập theo lệnh NH phát hành L/C Bộ chứng từ công ty HD xuất trình đến ngân hàng VT sau: - Ngày xuất trình chứng từ đến NH mở L/C: 3/1/2016 - Vận đơn đường biển ghi ngày hàng lên tàu (On board) ngày 22/12/2015 - Người nhận hàng vận đơn (Consignee): Công ty BP, Việt Nam Với vai trò ngân hàng phát hành L/C, bạn xử lý chứng từ nói nào? Giải thích? Trả lời: Ngân hàng từ chối chứng từ đưa lý từ chối trả chứng từ cho người xuất trình • Xuất trình chứng từ sau ngày hết hạn hiệu lực L/C (Giải thích) • Giao hàng chậm (Giải thích) • Vận đơn không yêu cầu L/C: người nhận hàng phải ghi 10 10 10 “Theo lệnh NH VT” tên người NK 10 ĐỀ Câu Phá giá tiền tệ gì? Lấy ví dụ minh họa Tác động phá giá tiền tệ (20 điểm) tới hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư du lịch quốc gia có đồng tiền bị phá giá • Khái niệm phá giá tiền tệ: Là việc ngân hàng trung ương giá thức giảm giá đơn vị tiền tệ nước so với ngoại tệ hay nâng cao tỷ giá hối đoái đơn vị ngoại tệ Lấy ví dụ Tác dụng: hoạt động XNK, đầu tư nước ngoài, du lịch, • • Câu (20 điểm) Câu (30 điểm) 10 hoạt động thu chi ngoại tệ khác Khái niệm B/E thương mại Cách ghi thời hạn trả tiền hối phiếu? Lấy ví dụ minh họa cho trường hợp? • Khái niệm: • Cách ghi thời hạn trả tiền: trả trả sau:  Trả ngay: At sight at days after sight  Trả sau: loại - Trả sau số ngày kể từ ngày ký phát Lấy ví dụ - Trả sau số ngày kể từ ngày nhìn thấy Lấy ví dụ - Trả sau số ngày kể từ ngày ký vận đơn Lấy ví dụ - Trả vào ngày cụ thể tương lai Lấy VD 5 10 Trình bày sơ đồ toán tín dụng chứng từ Thanh toán phương thức có rủi ro nhà nhập khẩu? • Vẽ sơ đồ giải thích sơ đồ • Rủi ro người NK - Rủi ro từ việc phải ký quỹ mở L/C - Gặp rủi ro kiểm tra chứng từ không kỹ mà chấp nhận trả tiền NH mở L/C - Rủi ro từ không trung thực người hưởng lợi Câu (30 điểm) Công ty NBC xuất lô hàng tôm đông lạnh sang Nhật Bản cho công ty Fuji Nhật Bản Thanh toán L/C không hủy ngang, trả ngay, trị giá 1.000.000 JPY Công ty xuất trình chứng từ toán đến ngân hàng mở L/C Nhật Bản có B/E với nội dung sau: - Người trả tiền B/E: Công ty Fuji, Nhật Bản - Số tiền B/E: khoảng 1.000.000 JPY NH mở L/C Nhật Bản sau kiểm tra chứng từ mà công 11 ty NBC xuất trình định nào? Giải thích? Trả lời: NH định từ chối chứng từ, nêu bất hợp lệ trả chứng từ cho người xuất trình: 10 đ • B/E ký phát theo PTTT TDCT phải đòi tiền ngân hàng phát • hành đòi tiền người NK (giải thích) 10 đ Số tiền B/E phải số tiền định B/E người XK lập ghi số tiền khoảng 1.000.000 JPY không 10đ 12 ĐỀ Câu (20 điểm) Trình bày L/C tuần hoàn (Khái niệm, lấy ví dụ minh họa, trường hợp sử dụng loại L/C này) • K/n: Là loại L/C không hủy bỏ Sau sử dụng xong hết thời hạn hiệu lực lại tự động có giá trị cũ tổng gía trị hợp đồng thực xong Với loại cần ghi rõ ngày hết hạn hiệu lực, số lần tuần hoàn, giá trị tối thiểu mồi lần Có loại tuần hoàn: tự động, bán tự động, hạn chế Loại L/C giúp tiết kiệm thời gian chi phí mở L/C • Lấy ví dụ: HĐ trị giá 1.000.000 EUR, giao hàng tháng/lần, lần 250.000 EUR Mở L/C tuần hoàn trị giá 250.000 EUR, tuần hoàn lần • Trường hợp sử dụng: Mua bán thường xuyên, định kỳ, giá trị lần giao hàng Câu (20 điểm) Khái niệm tỷ giá hối đoái? Trình bày nội dung sách chiết khấu Khi nước sử dụng sách cách có hiệu quả? • Khái niệm tỷ giá hối đoái • Chính sách chiết khấu (Nêu khái niệm, chế thực hiện) • Sử dụng sách có hiệu tình hình kinh tế trị nước thực sách tương đối ổn định lãi suất tỷ giá quan hệ nhân Câu (30 điểm) 10 Trình bày nghiệp vụ chấp nhận bảo lãnh hối phiếu (khái niệm, hình thức, trường hợp sử dụng) Lấy ví dụ minh họa cách chấp nhận ghi hối phiếu • Nghiệp vụ chấp nhận - Khái niệm: Là cam kết trả tiền người trả tiền B/E đến 15 hạn toán Sự cam kết thể hiền chữ chữ ký người trả tiền mặt trước tờ B/E - Hình thức, ví dụ: thực văn cách ghi trực tiếp lên mặt trước tờ hối phiếu thuật ngữ Acceptance/Accepted Chữ ký tên người chấp nhận.Việc chấp nhận trả tiền, theo ULB vô điều kiện trả tiền phần Ngôn ngữ ngôn ngữ hối phiếu Ví dụ: Ghi lên mặt trước: “Accepted” “Acceptance”, ký tên - Trường hợp sử dụng: B/E kỳ hạn • Nghiệp vụ bảo lãnh - Khái niệm: Là cam kết người thứ ba khả toán 15 B/E cho người hưởng lợi phiếu đến hạn trả tiền 13 - Hình thức, nêu ví dụ: Hình thức bảo lãnh thể chữ mặt trước " Good as Aval " ghi mặt sau phải ghi rõ "Receipt of Aval" Người bảo lãnh ký tên, ghi rõ bảo lãnh cho - Trường hợp sử dụng: Hợp đồng giá trị lớn, người hưởng lợi không tin tưởng vào khả toán B/E người có nghĩa vụ trả tiền Câu (30 điểm) Công ty thương mại KLM yêu cầu NH Vietcombank mở L/C trả chậm 60 ngày sau ngày giao hàng để toán lô hàng thép cuộn nhập từ Hàn Quốc Trong L/C có điều khoản hàng 100%, phẩm, chất lượng loại Sau giao hàng, người xuất xuất trình chứng từ đến NH mở L/C thời hạn xuất trình chứng từ quy định L/C Ngân hàng mở kiểm tra “trên bề mặt” chứng từ thấy chứng từ phù hợp với L/C ký chấp nhận lên hối phiếu kỳ hạn xuất trình với chứng từ người bán Khi nhận hàng, bên mua phát hàng bị gỉ, chất lượng không quy định L/C Hai bên mua bán mời tổ chức giám định VINACONTROL giám định lô hàng có chứng thư giám định Căn vào thư giám định này, bên mua yêu cầu Vietcombank từ chối không toán L/C trả chậm cho bên bán Theo bạn ngân hàng có nên chấp nhận đề nghị bên mua hay không? Giải thích? Nếu bên mua, bạn làm trường hợp này? Trả lời: • Ngân hàng không chấp nhận đề nghị bên mua Lý do: • Theo PTTT TDCT, ngân hàng mở kiểm tra chứng từ bề mặt, phù hợp với L/C NH trả tiền chấp 10 nhận trả tiền Ngân hàng ký chấp nhận B/E nghĩa chứng từ • phù hợp với L/C Đến hạn toán NH phải trả Hợp đồng L/C độc lập với HĐ sở mở L/C toán NH dựa vào chứng từ có phù hợp với L/C để • 10 định có toán hay từ chối Trong trường hợp này, người mua phải khiếu nại kiện người bán trọng tài tòa án tùy theo quy định HĐ 10 14 ĐỀ Câu (20 điểm) Trình bày phương thức toán chuyển tiền (Khái niệm, quy trình toán) Nêu trường hợp sử dụng phương thức chuyển tiền mua bán quốc tế? • Khái niệm chuyển tiền: Là phương thức toán khách hàng (người trả tiền) yêu cầu ngân hàng chuyển số tiền định cho người khác (người hưởng lợi) địa điểm định • Quy trình toán: Vẽ sơ đồ quy trình giải thích quy trình • Trường hợp sử dụng: thương mại phi thương mại - TM: bên mua bán khách hàng truyền thống, tin tưởng lẫn nhau, hàng hóa dễ tiêu thụ nước Chuyển tiền đặt cọc, 10 ứng trước - Phi TM: chuyển tiền toán phí dịch vụ, kiều hối… Câu (20 điểm) Séc gì? Các yêu cầu liên quan đến hình thức séc? Tại nội dung séc phải thể “mệnh lệnh trả tiền không điều kiện” • • - Định nghĩa séc Yêu cầu liên quan đến hình thức séc Lập văn bản, mẫu theo quy định NH Người ký séc - đến NH mua sổ séc Ngôn ngữ thống nhất, séc ngoại tệ tiếng Anh ngôn • ngữ thỏa thuận Số bản: Séc phải thể mệnh lệnh trả tiền không điều kiện để 10 đảm bảo tính bắt buộc trả tiền tờ séc từ đảm bảo tính lưu thông cho séc Khi tờ séc xuất trình đến NH, NH kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp tờ séc trả không kèm theo điều kiện Câu (30 điểm) Thư tín dụng gì? Thư tín dụng hợp đồng mua bán ngoại thương có quan hệ với nào? Khi toán thư tín dụng, rủi ro xảy người nhập khẩu? • Khái niệm: Thư tín dụng chứng thư ngân hàng lập theo yêu cầu người nhập (người yêu cầu mở thư tín dụng) cam kết trả tiền cho người xuất với điều kiện người xuất xuất trình chứng từ toán phù hợp với điều kiện thư tín dụng • Mối quan hệ HĐ L/C: - Nêu L/C hoàn toàn độc lập với hợp đồng 15 - Sự độc lập thể quy trình toán TDCT • Rủi ro người NK - Rủi ro từ việc phải ký quỹ mở L/C - Gặp rủi ro kiểm tra chứng từ không kỹ mà chấp nhận trả tiền NH mở L/C Rủi ro từ không trung thực người hưởng lợi Câu (30 điểm) 10 15 Công ty thương mại DHK nhập lô hàng thép cán nóng từ Hàn Quốc Thanh toán L/C hủy ngang ngân hàng ACB mở để trả tiền cho người hưởng lợi công ty ABF (Hàn Quốc) Sau giao hàng, công ty ABF nhanh chóng lập chứng từ theo yêu cầu L/C xuất trình đến NH ACB thông qua ngân hàng thông báo Hàn Quốc có quan hệ đại lý với NH ACB Khi kiểm tra chứng từ, ngân hàng ACB phát chứng từ có bất hợp lệ bao gồm: - Ngày giao hàng B/L nằm thời hạn giao hàng quy định L/C - Đơn vị tiền tệ B/E USD đơn vị tiền tệ L/C ghi EUR - Số tiền B/E vượt số tiền L/C Ngân hàng mở L/C thông báo từ chối chứng từ, thông báo bất hợp lệ kể gửi trả lại chứng từ cho người xuất trình Theo bạn, hành động NH mở L/C có không? Giải thích? Trả lời:Ngân hàng hành động Giải thích • Ngày Giao hàng B/L nằm thời hạn quy định L/C nghĩa • nguwoif bán giao hàng chậm Đơn vị tiền tệ B/E L/C phải giống Số tiền B/E không • vượt số tiền L/C Khi chứng từ có bất hợp lệ, không phù hợp với L/C trách nhiệm NH mở phải tất bất hợp lệ, thông báo từ chối thời hạn quy định gửi trả lại chứng từ cho người xuất trình 10 10 10 16 [...]... hạn thanh toán NH phải trả Hợp đồng và L/C độc lập với nhau HĐ là cơ sở mở L/C nhưng khi thanh toán NH chỉ dựa vào chứng từ có phù hợp với L/C để • 10 quyết định có thanh toán hay từ chối Trong trường hợp này, người mua phải khiếu nại hoặc kiện người bán ra trọng tài hoặc tòa án tùy theo quy định trong HĐ 10 14 ĐỀ 8 Câu 1 (20 điểm) Trình bày phương thức thanh toán chuyển tiền (Khái niệm, quy trình thanh. .. quy trình thanh toán) Nêu các trường hợp sử dụng phương thức chuyển tiền trong mua bán quốc tế? • Khái niệm chuyển tiền: Là một phương thức thanh toán trong đó một khách hàng (người trả tiền) yêu cầu ngân hàng của mình 5 chuyển một số tiền nhất định cho một người khác (người hưởng lợi) ở một địa điểm nhất định • Quy trình thanh toán: Vẽ sơ đồ quy trình và giải thích quy trình • Trường hợp sử dụng: trong... tín dụng) cam kết trả tiền cho người xuất khẩu với điều kiện người xuất khẩu xuất trình một bộ 5 chứng từ thanh toán phù hợp với các điều kiện của thư tín dụng • Mối quan hệ giữa HĐ và L/C: - Nêu được L/C hoàn toàn độc lập với hợp đồng 15 - Sự độc lập này thể hiện như thế nào trong quy trình thanh toán TDCT • Rủi ro đối với người NK - Rủi ro từ việc phải ký quỹ khi mở L/C - Gặp rủi ro khi kiểm tra chứng... thép cán nóng từ Hàn Quốc Thanh toán bằng L/C không thể hủy ngang do ngân hàng ACB mở để trả tiền cho người hưởng lợi là công ty ABF (Hàn Quốc) Sau khi giao hàng, công ty ABF nhanh chóng lập bộ chứng từ theo yêu cầu của L/C xuất trình đến NH ACB thông qua một ngân hàng thông báo của Hàn Quốc có quan hệ đại lý với NH ACB Khi kiểm tra chứng từ, ngân hàng ACB phát hiện ra bộ chứng từ có các bất hợp lệ... lãnh cho ai - Trường hợp sử dụng: Hợp đồng giá trị lớn, người hưởng lợi không tin tưởng vào khả năng thanh toán B/E của người có nghĩa vụ trả tiền Câu 4 (30 điểm) Công ty thương mại KLM yêu cầu NH Vietcombank mở L/C trả chậm 60 ngày sau ngày giao hàng để thanh toán lô hàng thép cuộn nhập khẩu từ Hàn Quốc Trong L/C có điều khoản hàng mới 100%, chính phẩm, chất lượng loại một Sau khi giao hàng, người... trả tiền của tờ séc từ đó đảm bảo tính lưu thông cho séc Khi tờ séc xuất trình đến NH, NH kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của tờ séc sẽ trả ngay không kèm theo 5 điều kiện nào Câu 3 (30 điểm) Thư tín dụng là gì? Thư tín dụng và hợp đồng mua bán ngoại thương có quan hệ với nhau như thế nào? Khi thanh toán bằng thư tín dụng, những rủi ro nào có thể xảy ra đối với người nhập khẩu? • Khái niệm: Thư tín dụng... chậm cho bên bán Theo bạn ngân hàng có nên chấp nhận đề nghị của bên mua hay không? Giải thích? Nếu là bên mua, bạn sẽ làm gì trong trường hợp này? Trả lời: • Ngân hàng không chấp nhận đề nghị của bên mua Lý do: • Theo PTTT TDCT, ngân hàng mở chỉ kiểm tra bộ chứng từ trên bề mặt, nếu phù hợp với L/C thì NH trả tiền hoặc chấp 10 nhận trả tiền Ngân hàng ký chấp nhận B/E nghĩa là chứng từ • phù hợp với L/C... không trung thực của người hưởng lợi Câu 4 (30 điểm) Công ty NBC xuất khẩu một lô hàng tôm đông lạnh sang Nhật Bản cho công ty Fuji của Nhật Bản Thanh toán bằng L/C không hủy ngang, trả ngay, trị giá 1.000.000 JPY Công ty đã xuất trình bộ chứng từ thanh toán đến ngân hàng mở L/C của Nhật Bản trong đó có B/E với các nội dung như sau: - Người trả tiền B/E: Công ty Fuji, Nhật Bản - Số tiền B/E: khoảng... tới khi tổng gía trị hợp đồng thực hiện xong Với loại này cần ghi rõ ngày hết hạn hiệu lực, số lần tuần hoàn, giá trị tối thi u của mồi lần Có 3 loại tuần hoàn: tự động, bán tự động, hạn chế Loại L/C này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí mở L/C • Lấy ví dụ: HĐ trị giá 1.000.000 EUR, giao hàng 3 tháng/lần, mỗi lần 250.000 EUR Mở L/C tuần hoàn trị giá 250.000 EUR, tuần hoàn 3 lần • Trường hợp sử dụng:... tên - Trường hợp sử dụng: B/E kỳ hạn • Nghiệp vụ bảo lãnh - Khái niệm: Là sự cam kết của người thứ ba về khả năng thanh toán 15 B/E cho người hưởng lợi khi phiếu đến hạn trả tiền 13 - Hình thức, nêu ví dụ: Hình thức bảo lãnh thể hiện bằng chữ ở mặt trước " Good as Aval " nếu ghi ở mặt sau phải ghi rõ "Receipt of Aval" Người bảo lãnh ký tên, ghi rõ bảo lãnh cho ai - Trường hợp sử dụng: Hợp đồng giá
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG HỢP ĐỀ THI & ĐÁP ÁN MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ, TỔNG HỢP ĐỀ THI & ĐÁP ÁN MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ, TỔNG HỢP ĐỀ THI & ĐÁP ÁN MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay