Logic học cơ bản dành cho đại học khối không chuyên

18 268 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:17

PHẦN A = 39 CÂU Câu Hai khái niệm: “Nguyên đơn” & “Người khởi kiện” quan hệ sau Hãy xác định câu trả lời Đúng a Giao b Tách rời c Bao hàm d Đồng Đáp án d Câu Hai khái niệm: “Người lao động” & “Người bị bóc lột lao động làm thuê” quan hệ sau Hãy xác định câu trả lời Đúng a Giao b Bao hàm c Ngang hàng d Mâu thuẫn Đáp án b Câu Cho định nghĩa khái niệm: " Lôgíc học khoa học nghiên cứu tư duy” Định nghĩa vi phạm quy tắc quy tắc định nghĩa khái niệm Hãy chọn phương án đúng: a Không vi phạm quy tắc b Định nghĩa rộng c Định nghĩa hẹp d Định nghĩa vừa rộng, vừa hẹp Đáp án b Câu Cho định nghĩa khái niệm: "Hàng hoá sản phẩm lao động” Định nghĩa vi phạm quy tắc quy tắc định nghĩa khái niệm Hãy chọn phương án đúng: Không vi phạm quy tắc Định nghĩa hẹp Định nghĩa rộng Định nghĩa luẩn quẩn Đáp án c Câu Xác định cặp khái niệm quan hệ đồng cặp khái niệm sau: “Doanh nghiệp” “Công ty lương thực” “Giám đốc” “Cử nhân kinh tế” “Nhà tư bản” “Kẻ bóc lột giá trị thặng dư” “Doanh nghiệp khí” “Doanh nghiệp thủ công” Đáp án c Câu Xác định cặp khái niệm quan hệ bao hàm cặp khái niệm sau: “Hàng văn hoá phẩm” “Hàng thực phẩm” “Chiến tranh nghĩa” “Chiến tranh phi nghĩa” “Người quản lý” “Giám đốc giỏi” “Hàng tiêu dùng” “Hàng Việt nam” Đáp án c Câu Xác định cặp khái niệm quan hệ giao cặp khái niệm sau: “Doanh nghiệp gốm sứ” “Doanh nghiệp tư nhân” “Màu trắng” “Màu đen” “Thành phố quảng trường Ba Đình” “Thủ đô Hà nội” “Người lao động” “Cử nhân kinh tế” Đáp án a Câu Xác định cặp khái niệm quan hệ mâu thuẫn cặp khái niệm sau: “Người kinh doanh giỏi” “Người kinh doanh không giỏi” “Người giám đốc” “Người kế toán trưởng” “Người lao động” “Nhà quản lý” “Giáo sư” “Tiến sĩ” Đáp án a Câu Trong khái niệm sau, khái niệm ngoại diên rộng nhất? Cán quản lý Giám đốc doanh nghiệp Người lao động Giám đốc doanh nghiệp nhà nước Đáp án c Câu 10 người định nghĩa: “Ôtô phương tiện giao thông giới” Hỏi: Định nghĩa vi phạm quy tắc quy tắc định nghĩa ghi Định nghĩa không phủ định Định nghĩa phải cân đối Định nghĩa không luẩn quẩn Định nghĩa phải rõ ràng, xác, ngắn gọn Đáp án b Câu 11 Khái niệm “phương tiện giao thông” phân chia thành khái niệm: “Phương tiện giao thông đường thuỷ” - “Phương tiện xe lửa” - “Phương tiện máy bay” Hỏi: Cách phân chia khái niệm vi phạm quy tắc quy tắc phân chia khái niệm ghi đây: Phân chia phải cân đối Phân chia phải theo sở định Các thành phần phân chia phải loại trừ Vi phạm a, b, c Đáp án d Câu 12 Trong khái niệm sau đây, khái niệm ngoại diên rộng nhất? Sinh viên Việt nam Sinh viên Trường ĐH KD&CN Hà nội Sinh viên Sinh viên Khoa Kinh tế Trường ĐH KD&CN Hà nội Đáp án: Câu c Câu 13 Trong khái niệm sau khái niệm nội hàm dấu hiệu nhất? Hàng may mặc Hàng may mặc xuất Hàng hoá Hàng may mặc dệt kim xuất Đáp án: Câu c Câu 14 Cho định nghĩa sau Hãy định nghĩa hẹp Kinh tế trị học khoa học nghiên cứu phương thức sản xuất tư chủ nghĩa Tuồng loại hành nghệ thuật truyền thống Hai đường thẳng song song hai đường thẳng nằm mặt phẳng mà không cắt Khí trơ nguyên tố hoá học không tham gia phản ứng hoá học với nguyên tố khác Đáp án: Câu a Câu 15 Phân chia khái niệm “Sinh viên” thành khái niệm: “Sinh viên nữ” - “Sinh viên nước Châu á” - “Sinh viên giỏi” - “Sinh viên yếu” Hỏi: Phép phân chia khái niệm vi phạm quy tắc nào: Phân chia phải cân đối Phân chia phải sở Các thành phần phân chia phải loại trừ Cả quy tắc bị vi phạm Đáp án: Câu d Câu 16 Phân chia khái niệm “Hàng hoá” thành khái niệm: “Hàng xuất khẩu” - “Hàng nhập nội” - “Hàng may mặc” - “Hàng điện tử” Hỏi: Phép phân chia khái niệm vi phạm quy tắc nào: Phân chia phải cân đối Phân chia phải sở Các thành phần phân chia phải loại trừ Cả quy tắc bị vi phạm Đáp án: Câu d Câu 17 Xác định quan hệ đối lập cặp khái niệm đây: “Ngành dịch vụ” “Ngành du lịch” “Hàng lương thực” “Hàng xuất khẩu” “Thị trường tài chính” “Thị trường sức lao động” “Thị trường hàng xuất khẩu” “Thị trường hàng nhập khẩu” Đáp án d Câu 18 Định nghĩa sau vi phạm quy tắc định nghĩa nào? “Dịch vụ lĩnh vực kinh doanh” Quy tắc định nghĩa phải cân đối Quy tắc định nghĩa phải rõ ràng (tường minh) Quy tắc định nghĩa không quanh quẩn Quy tắc định nghĩa không phủ định Đáp án a Câu 19 Khái niệm “Doanh nghiệp” phân chia thành: “Doanh nghiệp lớn”; “Doanh nghiệp vừa”; “Doanh nghiệp nhỏ”; “Doanh nghiệp tư nhân” Hãy xác định quy tắc mà phân chia nói vi phạm Phân chia phải cân đối Không thay đổi sở phân chia Các phận thu sau phân chia phải loại trừ Vi phạm quy tắc Đáp án d Câu 20 “Lao động” Quá trình sản xuất cải vật chất” hai khái niệm quan hệ sau đây: Đồng Giao Lệ thuộc Mâu thuẫn Đáp án c Câu 21 Định nghĩa “ Lôgic học khoa học tư duy” sai vi phạm quy tắc định nghĩa sau đây: Định nghĩa phải cân đối Định nghĩa không luẩn quẩn, vòng quanh Định nghĩa phải ngắn gọn, rõ ràng, xác Định nghĩa không phủ định Đáp án a Câu 22 Nếu phân chia khái niệm “ Người” thành khái niệm “Đàn ông”, “Đàn bà”, “Trẻ con” vi phạm quy tắc phân chia khái niệm sau đây: Phân chia phải cân đối Phân chia theo sở định Các thành phần phân chia phải loại trừ Vi phạm a, b, c Đáp án d Câu 23 Nếu phân chia khái niệm “ ánh sáng” thành khái niệm “ánh sáng nhân tạo”, “ánh sáng mặt trời”, “ánh sáng mặt trăng” vi phạm quy tắc phân chia khái niệm sau đây: Phân chia phải cân đối Phân chia theo sở định Các thành phần phân chia phải loại trừ Vi phạm a, b, c Đáp án d Câu 24 Xác định cặp khái niệm quan hệ bao hàm (lệ thuộc) cặp khái niệm sau: “Trắng” “Đen” “Sinh viên” “Đảng viên” “Hàng hoá” “Sản phẩm lao động” “Nhà quản lý” “Nhà kinh doanh” Đáp án c Câu 25 Xác định khái niệm quan hệ mâu thuẫn cặp khái niệm sau: “Có văn hoá” “Vô văn hoá” “Cao” “Thấp” “Hàng tiêu dùng” “Thực phẩm” “Sinh viên” “Học sinh” Đáp án a Câu 26 Trong khái niệm sau, khái niệm ngoại diên rộng 4 Con người Sinh vật Động vật Sinh viên Sinh viên Trường ĐH KD&CN HN Đáp án b Câu 27 Định nghĩa sau sai vi phạm quy tắc nào? “ Hàng hoá vật phẩm lao động làm ra” Định nghĩa phải cân đối Định nghĩa không luẩn quẩn Định nghĩa phải rõ ràng, xác, ngắn gọn Định nghĩa không phủ định Đáp án a Câu 28 Định nghĩa sau sai vi phạm quy tắc nào? “Sinh viên học sinh” Định nghĩa phải cân đối Định nghĩa không luẩn quẩn Định nghĩa phải rõ ràng, xác, ngắn gọn Định nghĩa không phủ định Đáp án d Câu 29 Xác định cặp khái niệm quan hệ giao cặp khái niệm sau: a.Hàng hoá hàng Việt Nam b.Hàng xuất hàng nhập c.Nhà kinh doanh luật sư d.Tiền mặt séc Đáp án: a Câu 30 Xác định cặp khái niệm quan hệ mâu thuẫn cặp khái niệm sau: a.Hàng hoá giá trị sử dụng tốt hàng hoá giá trị sử dụng tốt b.Người da trắng người da màu c.Công nhân người tri thức d.Tam giác tam giác vuông Đáp án : a Câu 31 Xác định cặp khái niệm quan hệ đối lập khái niệm sau: a.Xã hội cộng sản nguyên thuỷ xã hội cộng sản nguyên thuỷ b.Giai cấp vô sản giai cấp tư sản c.Tiền mặt vàng d.Kinh doanh lợi nhuận Đáp án : b Câu 32 Trong khái niệm sau khái niệm ngoại diên rộng nhất: a.Nhà kinh doanh b.Người tiếp thị c.Giám đốc doanh nghiệp d.Người kinh doanh hàng nhập Đáp án : a Câu 33 Trong khái niệm sau khái niệm nội hàm dấu hiệu nhất: a.Nhà kinh doanh b.Người tiếp thị c.Giám đốc doanh nghiệp d.Người kinh doanh hàng nhập Đáp án : a Câu 34 Định nghĩa sau sai vi phạm quy tắc nào: Nhà kinh doanh ngươì quan tâm đến lợi nhuận a.Định nghĩa phải cân đối b.Định nghĩa không luẩn quẩn c.Định nghĩa phải rõ ràng, xác, ngắn gọn d.Định nghĩa không phủ định Đáp án : a Câu 35 Định nghĩa sau sai vi phạm quy tắc nào: Hàng xuất hàng mang xuất nước a.Định nghĩa phải cân đối b.Định nghĩa không luẩn quẩn c.Định nghĩa phải rõ ràng, xác, ngắn gọn d.Định nghĩa không phủ định Đáp án : b Câu 36 Định nghĩa sau sai vi phạm quy tắc nào: Hàng nhập hàng xuất a Định nghĩa phải cân đối b Định nghĩa không luẩn quẩn c Định nghĩa phải rõ ràng, xác, ngắn gọn d Định nghĩa không phủ định Đáp án : d Câu 37 Định nghĩa sau sai vi phạm quy tắc nào: Danh tiếng loài thảo mộc tưới huyền thoại a Định nghĩa phải cân đối b Định nghĩa không luẩn quẩn c Định nghĩa phải rõ ràng, xác, ngắn gọn d Định nghĩa không phủ định Đáp án : c Câu 38 Phép phân chia khái niệm sau sai vi phạm quy tắc nào: Hàng hoá gồm hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu, hàng tiêu dùng a Phân chia phải cân đối b Phân chia phải sở c Các khái niệm thành phần phải loại trừ d Phân chia phải liên tục Đáp án : b Câu 39 Phép phân chia khái niệm sau sai vi phạm quy tắc nào: Khái niệm Thị trường hàng hoá phân thành Thị trường hàng thực phẩm, Thị trường hàng dược phẩm Thị trường thuốc a Phân chia phải cân đối b Phân chia phải sở d.Các khái niệm thành phần phải loại trừ e.Phân chia phải liên tục Đáp án : c PHẦN B = 45 CÂU Câu Xác định đáp án tính chu diên S P phán đoán: “Thường thường người tiêm chích ma tuý bị nhiễm HIV” a.S+ P¯ b.S¯ P+ c.S¯ P¯ d.S+ P+ Đáp án c Câu Xác định đáp án tính chu diên S P phán đoán: : “Đa số doanh nghiệp nước tư doanh nghiệp tư nhân” a.S+ P¯ b.S+ P+ c.S¯ P¯ d.S¯ P+ Đáp án c Câu Xác định đáp án tính chu diên S P phán đoán: “Một số doanh nghiệp doanh nghiệp tư nhân” a.S+ P¯ b.S+ P+ c.S¯ P¯ d.S¯ P+ Đáp án d Câu Xác định đáp án tính chu diên S P phán đoán: “Đã sinh viên phải theo quy chế thi Bộ GD&ĐT” a.S+ P¯ b.S+ P+ c.S¯ P¯ d.S¯ P+ Đáp án a Câu Xác định đáp án tính chu diên S P phán đoán: “Hàng hoá sản phẩm lao động” a.S+ P¯ b.S+ P+ c.S¯ P¯ d.S¯ P+ Đáp án a Câu “Tất sinh viên trường ĐHKD&CN Hà nội phải học môn Lôgíc học, trường Đại học nước ta coi Lôgíc học môn bắt buộc” Nhận định vi phạm quy luật Lôgíc hình thức hay không? Hãy chọn phương án đúng: a.Không vi phạm quy luật b.Vi phạm quy luật không mâu thuẫn c.Vi phạm quy luật loại trừ thứ ba d.Vi phạm quy luật đồng Đáp án a Câu “Tất giá hàng hoá kinh tế thị trường biểu tiền giá trị, nhiên hàng hoá đặc biệt kinh tế vậy”.Nhận định vi phạm quy luật Lôgíc hình thức hay không? Hãy chọn phương án đúng: a.Không vi phạm quy luật b.Vi phạm quy luật đồng c.Vi phạm quy luật mâu thuẫn d.Vi phạm quy luật lý đầy đủ Đáp án c Câu Hãy xác định trường hợp tính chu diên S P phán đoán sau: Phần lớn gạo thị trường Việt nam gạo nội địa (S-…………………P+) Vải tơ tằm Việt nam loại vải đẹp (S+……………………P+) Một số hàng việt nam hàng xuất (S- ………………….P+) Các doanh nghiệp kinh doanh hiệu không bị phá sản (S+ ……………….P-) Đáp án c Câu Hãy xác định trường hợp tính chu diên S P phán đoán sau: a.Một số hàng Việt nam hàng chất lượng cao (S-……………… P+) Gạo Khang Dân gạo thơm (S+……………… P-) Cá BaSa Việt nam mặt hàng xuất (S+……………………P-) Đa số xe máy lưu thông Việt nam Việt nam sản xuất (S+ … P+) Đáp án c Câu 10 Hãy xác định trường hợp tính chu diên S P phán đoán sau: hàng xuất Việt nam hàng may mặc (S-…………P+) Một số nước giới biển (S+………… P+) Không hàng hoá giá trị giá trị sử dụng (S+……….P-) Dân tộc Việt nam dân tộc anh hùng (S-………….P+) Đáp án a Câu 11 Hãy xác định trường hợp tính chu diên S P phán đoán sau: Các doanh nghiệp tư nhân không nhà nước cấp vốn (S+…………….P+) Mọi doanh nghiệp chịu quản lý nhà nước (S-………………P-) Một số rau xanh Hà nội rau (S-……………… P+) dãy phố Hà nội phố cổ (S+……………………P-) Đáp án a Câu 12 Một chủ cửa hàng xe máy nói: “Tháng trước cửa hàng bán xe máy chạy (đắt hàng) Bây cửa hàng bán xe máy ế ẩm !” Hỏi: Lời chủ cửa hàng xe máy vi phạm quy luật không mâu thuẫn lôgic không? Chọn đáp án đúng: Có, khẳng định phủ định dấu hiệu đối tượng thời gian Không, khẳng định phủ định dấu hiệu đối tượng hai thời gian khác Có, khẳng định phủ định dấu hiệu hai đối tượng khác thời gian Không, khẳng định dấu hiệu phủ định dấu hiệu khác đối tượng thời gian Đáp án b Câu 13 khách hàng nhận định: “Sản phẩm doanh nghiệp A tốt, sản xuất nguyên liệu tốt” Hỏi: Nhận định khách hàng trực tiếp vi phạm quy luật lôgíc quy 10 luật sau: Quy luật đồng Quy luật cấm mâu thuẫn Quy luật loại trừ thứ ba Quy luật lý đầy đủ Đáp án d Câu 14 Một học sinh khẳng định: “Bạn Nam đạt giải với số điểm tuyệt đối kỳ thi học sinh giỏi toán trường Chắc chắn bạn đạt giải kỳ thi học sinh giỏi toán toàn quốc lần này” Hỏi: Khẳng định học sinh trực tiếp vi phạm quy luật lôgíc quy luật sau: Quy luật đồng Quy luật cấm mâu thuẫn Quy luật loại trừ thứ ba Quy luật lý đầy đủ Đáp án d Câu 15 Trong nhận định sau, nhận định vi phạm quy luật cấm mâu thuẫn lôgíc? Mọi loại xà phòng làm khô da bạn, riêng xà phòng Lux làm da bạn trắng trẻo, mịn màng Tháng Hà nội nhiều mặt hàng không tăng giá, giá gạo tăng giá chút Năm Hà nội giá vàng ổn định, giá thực phẩm tăng nhẹ Doanh nghiệp A tháng kinh doanh lãi tháng kinh doanh lại thua lỗ Đáp án: Câu a Câu 16 Trong nhận định sau, nhận định vi phạm quy luật lý đầy đủ Các loài vật ăn chết Nếu tức nước vỡ bờ Nếu gà gáy trời sáng Nếu tổng chữ số số tự nhiên chia hết cho thi số chia hết cho Đáp án: Câu c Câu 17 Hãy trường hợp xác định tính chu diên S P phán đoán sau: a Không phải nhà kinh doanh am hiểu pháp luật (S- …………… P+) b Việt Nam nước Xã hội chủ nghĩa (S- …………… P+) c giáo viên nhà kinh doanh (S+ …………… P-) d Đa số nhà kinh doanh người tri thức (S+ …………… P+) Đáp án : a 11 Câu 18 Nhận định sau vi phạm quy luật lôgíc nào? Hàng hoá chả giá trị sử dụng, nhiên hàng hoá giá trị sử dụng tốt a.Quy luật đồng b.Quy luật cấm mâu thuẫn c.Quy luật loại trừ thứ ba d.Quy luật lý đầy đủ e.Không vi phạm quy luật lôgíc Đáp án : e Câu 19 Nhận định sau vi phạm quy luật lôgíc nào? Doanh nghiệp A không kinh doanh hiệu lương công nhân doanh nghiệp thấp a.Quy luật đồng b.Quy luật cấm mâu thuẫn c.Quy luật loại trừ thứ ba d.Quy luật lý đầy đủ Đáp án : d Câu 20 Hãy xác định trường hợp tính chu diên S P phán đoán Hầu hết sinh viên thái độ học tập (S-………… P-) Mỗi nhà kinh doanh phải đóng thuế (S- …………….P+) Nhiều hàng may mặc thời hạn sử dụng (S+ …………….P-) sinh viên học giỏi (S+ ……………P+) Đáp án: Câu a Câu 21 Hãy xác định phương án tính chu diên S P phán đoán sau: “ Đa số doanh nghiệp tư nhân làm ăn hiệu quả” a S+ Pb S- P+ c S+ P+ d S- PĐáp án d Câu 22 Hãy xác định phương án tính chu diên S P trường hợp sau: a Cả lớp đỗ môn Kinh tế - trị: (S+ P-) b Một số hàng hóa sản xuất cho mục đích xuất khẩu: (S+ .P-) c Nhiều mặt hàng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh: (S+ P+) d Một số sinh viên lớp tham dự hoạt động văn nghệ: (S- .P+) Đáp án a 12 Câu 25 Lập luận sau vi phạm quy luật lôgic nào: “Bởi tất hàng hoá giá trị sử dụng, nên khẳng định rằng: vật giá trị sử dụng chắn hàng hoá” Vi phạm quy luật đồng Vi phạm quy luật cấm mâu thuẫn Vi phạm quy luật loại trừ thứ ba Vi phạm quy luật lý đầy đủ Đáp án d Câu 26 Lập luận sau vi phạm quy luật lôgic nào: “Vì nước cần cho sống, nên dễ hiểu chủ nghĩa yêu nước trở thành đặc trưng văn hoá - truyền thống dân tộc ta” Vi phạm quy luật lý đầy đủ Vi phạm quy luật loại trừ thứ ba Vi phạm quy luật đồng Vi phạm quy luật cấm mâu thuẫn Đáp án c Câu 27 Hãy xác định trường hợp tính chu diên S, P phán đoán “Tiền tệ vạn năng” S+ P+ S+ PS- P+ S- PĐáp án a Câu 28 Hãy xác định trường hợp tính chu diên S, P phán đoán “Một số Axit Axít béo” S+ P+ S+ PS- P+ S- PĐáp án c Câu 29 Cặp phán đoán: “Tất người nghiên cứu lôgic học” “Không người nghiên cứu lôgic học” vi phạm quy luật lôgic nào? 4 Cấm mâu thuẫn Loại trừ thứ ba Đồng Lý đầy đủ 13 Đáp án a Câu 30 Hãy cho biết đoạn đối thoại sau vi phạm quy luật lôgic nào? - “ Trong môi trường chân không, điện truyền không?” - “ Chân không dép không giầy, điện truyền tốt” a.Quy luật đồng b.Quy luật cấm mâu thuẫn c.Quy luật lý đầy đủ d.Cả a, b, c Đáp án a Câu 31 Hãy xác định trường hợp tính chu diên S P phán đoán sau: a loại hàng hoá hàng thực phẩm S- .P – b loại hàng hoá không hàng thực phẩm S- .P + c Sinh viên người tri thức S+ P+ d Không sinh viên không học Triết học S- .P+ Đáp án b Câu 32 Hãy trường hợp xác định tính chu diên S P phán đoán sau: a Hình chữ nhật tứ giác S- P+ b Đa số Đảng viên người gương mẫu S+ Pc Số lẻ không số chẵn S+ P+ d Con người động vật bậc cao S- PĐáp án c Câu 33 Nhận dịnh sau vi phạm quy luật lôgíc nào? “Hàng hoá hàng hoá tốt giá thành cao” Quy luật đồng Quy luật cấm mâu thuẫn Quy luật loại trừ thứ ba Quy luật lý đầy đủ Đáp án d Câu 34 Nhận dịnh sau vi phạm quy luật lôgíc nào? “Mọi người Việt Nam yêu nước trừ số người bán rẻ tổ quốc mình” Quy luật đồng Quy luật cấm mâu thuẫn Quy luật loại trừ thứ ba Quy luật lý đầy đủ Đáp án b Câu 35 Phán đoán sau loại phán đoán nào: Nhà kinh doanh không người vốn mà phải người tri thức 14 a Phán đoán liên kết (hội) b Phán đoán điều kiện (kéo theo) c Phán đoán phân liệt (tuyển) d Phán đoán tương đương Đáp án : a Câu 35 Phán đoán sau loại phán đoán nào: Nếu nhà kinh doanh vốn lực kinh doanh hiệu a Phán đoán liên kết (hội) b Phán đoán điều kiện (kéo theo) c Phán đoán phân liệt (tuyển) d Phán đoán tương đương Đáp án : b Câu 36 Hãy trường hợp xác định tính chu diên S P phán đoán sau: a Sinh viên người học (S+………….P+) b Không phải người Mỹ thích chiến tranh (S-…………P+) c Tam giác không tam giác vuông (S-……………P+) d Hàng hoá giá trị sử dụng (S- ……………P-) Đáp án : b ĐỀ THI: Câu (3,0 đ): Viết công thức tìm phán đoán tương đương với phán đoán sau: Trong hội nghị người không tán thành ý kiến Trong hai môn nhạc bơi, học không môn Các cháu đoàn kết giới hoà bình (Hồ Chí Minh) Câu (2,0 đ): Xác định giá trị chân lý công thức phán đoán sau: ~((~q∧ ∼s)∨p (p ⇒q)⇒(∼p ∧(∼q∨r) Câu (2,5 đ): Tam đoạn luận sau hợp logic không? Hãy chứng minh? Mọi người ham học đáng phục Một số sinh viên ham học Vậy, số sinh viên đáng phục Câu (2,5 đ): Suy luận sau hợp logic không? Hãy chứng minh? Nếu anh biết lập chương trình cho máy tính giỏi toán quy hoạch anh giải vấn đề Nhưng anh không giải vấn đề Vậy anh không giỏi toán quy hoạch lập chương trình cho máy tính 15 ĐÁP ÁN: Câu (3,0 đ): * Viết công thức (1,5 đ) ~∃x~Px↔∀xPx ~ P∨∼Q↔~(P∧Q) P→Q↔~Q→~P↔~(P∧∼Q)↔(~P∨Q) * Phát biểu phán đoán tương đương (1,5 đ) Câu (2,0 đ): * Lập bảng xác định giá trị chân lý công thức phán đoán ~((~q∧ ∼s)∨p): phán đoán giá trị chân lý không xác định (1,5 đ) (p ⇒q)⇒(∼p ∧(∼q∨r)): phán đoán giá trị chân lý không xác định (1,5) Câu (2,5 đ): Tam đoạn luận hợp logic * Xác định M, S, P (0,5) * Viết cấu trúc tam đoạn luận, xét tính chu diên M, S, P (1đ) * Chứng minh sơ đồ Vern vòng tròn Euler (1đ) Câu (2,5 đ): Suy luận hợp logic theo quy tắc phản đảo * Xác định phán đoán đơn thành phần (0,5) * Viết sơ dồ suy luận (1đ) * Chứng minh bảng chân trị (1đ)./ Câu : Cho khái niệm sau : - Qui luật mối liên hệ bản, tất yếu, ổn định, phổ biến lặp lặp lại vật, tượng mặt vật, tượng - Qui luật tự nhiên loại qui luật chi phối vận động phát triển giới tự nhiên - Qui luật xã hội loại qui luật chi phối vận động phát triển xã hội - Qui luật tư loại qui luật chi phối vận động , phát triển nội dung tư chi phối liên kết hình thức tư a Chỉ nội hàm ngoại diên khái niệm b Chỉ mối liên hệ khái niệm Trả lời : a Chỉ nội hàm ngoại diên khái niệm * Nội hàm khái niệm : - Mối liên hệ bản,tất yếu, ổn định, phổ biến, - Các vật , tượng, lặp lặp lại - Các mặt vật, tượng - Sự vận động - Phát triển 16 - Giới tự nhiên - Xã hội - Nội dung hình thức tư * Ngoại diên khái niệm : - Qui luật - Qui luật tự nhiên - Qui luật xã hội - Qui luật tư b Chỉ mối liên hệ khái niệm - Qui luật : + Mối liên hệ bản, tất yếu, ổn định, phổ biến + Lặp lặp lại vật, tượng mặt vật, tượng - Qui luật tự nhiên : + Qui luật + Chi phối vận động phát triển giới tự nhiên - Qui luật xã hội : + Qui luật + Chi phối vận động phát triển xã hội - Qui luật tư : + Qui luật + Chi phối vận động , phát triển nội dung tư + Chi phối liên kết hình thức tư Câu : a Nêu đặc điểm qui luật lôgic ? Mỗi đặc điểm nêu ví dụ ? Mục 1.2 Trang 42 giáo trình lôgic b Nêu nội dung qui luật lôgic Mỗi qui luật nêu ví dụ vi phạm qui luật ? 1- Nội dung qui luật đồng ( trang 43 giáo trình lôgic) Nêu ví dụ : chọn ví dụ điểm d trang 44 giáo trình) 2- Nội dung qui luật cấm mâu thuẩn (trang 45 giáo trình) Nêu ví dụ : chọn nội dung trang 46,47 giáo trình) 3- Nội dung qui luật loại trừ thứ ba (trang 47 giáo trình) Ví dụ : Mọi học viên cán học viên cán 4- Nội dung qui luật lý đầy đủ , nêu ví dụ (trang 49 giáo trình) Câu : a Hình vuông lôgic b Nêu tính chu diên thuật ngữ phán đoán A,I,E,O (yêu cầu vẽ sơ đồ ven) 1- Phán đoán A : Tất S P trường hợp : 17 - S chu diên, P không chu diên Ví dụ: tất động vật tế bào - S P chu diên ( thường gặp định nghĩa) Ví dụ : Tam giác tam giác cạnh Nghĩa S P nằm quan hệ đồng 2- Phán đoán I : Một số S P trường hợp : - S P không chu diên Ví dụ : Một số giáo viên anh hùng ( trường hợp S P hai khái niệm giao nhau) - S không chu diên, P chu diên (S bao hàm P) Ví dụ : Một số động vật ăn cỏ 3- Phán đoán E : Tất S không P - S P chu diên Ví dụ : Thỏ loài ăn thịt 4- Phán đoán O : Một số S không P - S không chu diên, P chu diên Ví dụ : +Một số giáo viên công chức nhà nước + Một số người không hút thuốc 18 [...]... hợp logic không? Hãy chứng minh? Mọi người ham học đều đáng phục Một số sinh viên ham học Vậy, một số sinh viên đáng phục Câu 4 (2,5 đ): Suy luận sau hợp logic không? Hãy chứng minh? Nếu anh ấy biết lập chương trình cho máy tính và giỏi về toán quy hoạch thì anh ấy thể giải quyết được vấn đề này Nhưng anh ấy không giải quyết được vấn đề này Vậy anh ấy không giỏi toán quy hoạch hoặc không biết... phán đoán: “Tất cả mọi người nghiên cứu lôgic họcKhông một người nào nghiên cứu lôgic học vi phạm quy luật lôgic nào? 1 2 3 4 1 2 3 4 Cấm mâu thuẫn Loại trừ cái thứ ba Đồng nhất Lý do đầy đủ 13 Đáp án a Câu 30 Hãy cho biết đoạn đối thoại sau đây vi phạm quy luật lôgic nào? - “ Trong môi trường chân không, điện truyền được không? ” - “ Chân không dép không giầy, điện truyền quá tốt” a.Quy luật... là người đang đi học (S+………….P+) b Không phải người Mỹ nào cũng thích chiến tranh (S-…………P+) c Tam giác đều không là tam giác vuông (S-……………P+) d Hàng hoá giá trị sử dụng (S- ……………P-) Đáp án : b ĐỀ THI: Câu 1 (3,0 đ): Viết công thức và tìm phán đoán tương đương với các phán đoán sau: Trong hội nghị không phải người không tán thành ý kiến ấy Trong hai môn nhạc và bơi, nó học không ít nhất một... và P đều không chu diên Ví dụ : Một số giáo viên là anh hùng ( trong trường hợp S và P là hai khái niệm giao nhau) - S không chu diên, P chu diên (S bao hàm P) Ví dụ : Một số động vật ăn cỏ 3- Phán đoán E : Tất cả S không là P - S và P đều chu diên Ví dụ : Thỏ không phải là loài ăn thịt 4- Phán đoán O : Một số S không là P - S luôn không chu diên, P luôn chu diên Ví dụ : +Một số giáo viên không phải... luận hợp logic * Xác định M, S, P (0,5) * Viết cấu trúc của tam đoạn luận, xét tính chu diên của M, S, P (1đ) * Chứng minh bằng sơ đồ Vern hoặc vòng tròn Euler (1đ) Câu 4 (2,5 đ): Suy luận hợp logic theo quy tắc phản đảo * Xác định các phán đoán đơn thành phần (0,5) * Viết sơ dồ suy luận (1đ) * Chứng minh bằng bảng chân trị (1đ)./ Câu 1 : Cho các khái niệm sau : - Qui luật là mối liên hệ cơ bản, tất... thực phẩm S- .P – b những loại hàng hoá không là hàng thực phẩm S- .P + c Sinh viên là người tri thức S+ P+ d Không một sinh viên nào không học Triết học S- .P+ Đáp án b Câu 32 Hãy chỉ ra trường hợp xác định tính chu diên của S và P cùng đúng trong các phán đoán sau: a Hình chữ nhật là tứ giác S- P+ b Đa số Đảng viên là người gương mẫu S+ Pc Số lẻ không là số chẵn S+ P+ d Con người là động... Quy luật cấm mâu thuẫn Quy luật loại trừ cái thứ ba Quy luật lý do đầy đủ Đáp án d Câu 14 Một học sinh khẳng định: “Bạn Nam đạt giải nhất với số điểm tuyệt đối trong kỳ thi học sinh giỏi toán của trường tôi Chắc chắn bạn ấy sẽ đạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi toán toàn quốc lần này” Hỏi: Khẳng định của học sinh trên trực tiếp vi phạm quy luật lôgíc nào trong các quy luật sau: 1 2 3 4 Quy luật... hệ cơ bản, tất yếu, ổn định, phổ biến, - Các sự vật , hiện tượng, lặp đi lặp lại - Các mặt trong cùng một sự vật, hiện tượng mới - Sự vận động - Phát triển 16 - Giới tự nhiên - Xã hội - Nội dung và hình thức của tư duy * Ngoại diên của các khái niệm trên là : - Qui luật - Qui luật tự nhiên - Qui luật xã hội - Qui luật tư duy b Chỉ ra các mối liên hệ giữa các khái niệm - Qui luật : + Mối liên hệ cơ bản, ... sự vận động , phát triển nội dung của tư duy + Chi phối sự liên kết của các hình thức của tư duy Câu 2 : a Nêu các đặc điểm của các qui luật lôgic bản ? Mỗi đặc điểm nêu một ví dụ ? Mục 1.2 Trang 42 giáo trình lôgic b Nêu nội dung các qui luật lôgic bản Mỗi qui luật nêu một ví dụ vi phạm qui luật ? 1- Nội dung của qui luật đồng nhất ( trang 43 giáo trình lôgic) Nêu ví dụ : chọn một ví dụ trong... trừ cái thứ ba (trang 47 giáo trình) Ví dụ : Mọi học viên là cán bộ và mọi học viên không phải là cán bộ 4- Nội dung qui luật lý do đầy đủ , nêu ví dụ (trang 49 giáo trình) Câu 3 : a Hình vuông lôgic b Nêu tính chu diên của các thuật ngữ trong các phán đoán A,I,E,O (yêu cầu vẽ sơ đồ ven) 1- Phán đoán A : Tất cả S là P 2 trường hợp : 17 - S chu diên, P không chu diên Ví dụ: tất cả động vật đều tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Logic học cơ bản dành cho đại học khối không chuyên, Logic học cơ bản dành cho đại học khối không chuyên, Logic học cơ bản dành cho đại học khối không chuyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay