bảng đơn vị đo độ dài

7 165 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:15

Thứ ngày tháng năm 2009 Toán Kiểm tra cũ Hãy kể tên đơn vò đo độ dài mà em học: Ki-lô-mét, héc-tô-mét, đề-ca-mét, mét, đề-xi-mét, xăng-ti-mét, mi-li-mét, Thứ ngày tháng năm 2009 Toán Bài : Bảng đơn vò đo độ dài Lớn mét mét m 1m km hm dam 1km 1hm 1dam =10hm =10dam =10m =10dm =1000m =100m Nhỏ mét dm cm 1dm 1cm =10cm =100cm =100mm =1000mm =10mm mm 1mm Thứ ngày tháng năm 2009 Toán Bài: Bảng đơn vò đo độ dài Bài: Số? 1km= hm 1m= dm 1km= m 1m= cm 1hm= dam 1m= mm 1hm= m 1dm= cm 1dam= m 1cm= mm Thứ ngày tháng năm 2009 Toán Bài: Bảng đơn vò đo độ dài Bài: Số? 8hm= m 8m= dm 9hm= m 6m= cm 7dam= m 8cm= mm 3dam= m 4dm= mm Thứ ngày tháng năm 2009 Toán Bài: Bảng đơn vò đo độ dài Bài: Tính ( theo mẫu) Mẫu: 32dam x = 96 dam Mẫu: 96cm : = 32cm 25m x = 36hm : = 15km x = 70km : = 34cm x = 55dm : =
- Xem thêm -

Xem thêm: bảng đơn vị đo độ dài , bảng đơn vị đo độ dài , bảng đơn vị đo độ dài

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay