bảng nhân 6

12 188 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:15

Thứ t ngày 15 tháng nm 2010 Toán Bài cũ: Viết phép nhân tơng ứng với tổng sau: + + +2 + + = x = 12 5+ + + + + = x =30 Thứ t ngày 15 tháng nm 2010 Toán bảng nhân 6 đợc lấy lần, ta viết: x = 6x1=6 đợc lấy lần, ta có: x = + = 12 Vậy: x = 12 x = 12 x = 18 x = 24 x = 30 x = 36 đợc lấy lần, ta có: x = 42 x = + + = 18 Vậy: x = 18 x = 48 x = 54 x 10 = 60 6x1 =6 Bng nhõn 6 x = 24 x = 42 x = 12 x = 30 x = 48 x = 18 x = 36 x = 54 x 10 = 60 Hai tích tiếp liền bảng nhân nhau: đơn vị Muốn tim tích liền sau ta lấy: Tích liền trớc +6 6 6 x x x x x = = 12 = 18 = 24 = 30 6 6 x x x x x = 36 = 42 = 48 = 54 10 = 60 bảng nhân Bài : Tính nhẩm : 6x1= 6x = 54 6x 4= 24 x 2= 12 x = 48 x 5= 30 x = 6x3= 18 x = 42 x = 36 x 10 = 60 x6 = +số nhân với số ngợc lại +số nhân với số số ngợc lại Bi bảng nhân Mỗi túi có 6kg táo.Hỏi túi nh có tất ki-lô -gam táo? Bi gii Tóm tt túi : kg táo túi : kg táo ? Ba túi nh có số ki-lô-gam táo l: x 3= 18 ( kg) ỏp s: 18 kg táo Bài đếm thêm viết số thích hợp vào ô trống: 12 18 24 30 36 42 48 54 60 Bài Viết số thích hợp vào ô trống: a) x = x 26 + b) x = x + c)6x9=6x +6 d) x 10 = x + [...]...Bµi 4 ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng: • a) 6 x 3 = 6 x 26 + b) 6 x 5 = 6 x 4 + 6 c)6x9=6x 8 +6 d) 6 x 10 = 6 x 9 + 6
- Xem thêm -

Xem thêm: bảng nhân 6 , bảng nhân 6 , bảng nhân 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay