gấp một số lên nhiều lần

8 173 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:15

Thứ tư, ngày 07 tháng 10 năm 2009 Toán: Gấp số lên nhiều lần Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD dài gấp lần đoạn thẳng AB Hỏi đoạn thẳng CD dài cm? Tóm tắt: A 2cm C B ?cm D Bài giải: Độ dài đoạn thẳng CD là: x = (cm) Đáp số: cm Thứ tư, ngày 07 tháng 10 năm 2009 Toán: Gấp số lên nhiều lần Muốn gấp 2cm lên lần ta làm nào? (lấy 2cm x 3) Muốn gấp 2cm lên lần ta làm nào? (lấy 2cm x 4) Muốn gấp 4kg lên lần ta làm nào? (lấy 4kg x 2) Muốn gấp số lên nhiều lần ta làm nào? Kết luận: Muốn gấp số lên nhiều lần ta lấy số nhân với số lần Vậy 5km gấp lên lần ta làm nào? (5km x 2) Số gọi số đó? Và số gọi số lần? gọi số đó, gọi số lần Thứ tư, ngày 07 tháng 10 năm 2009 Toán: Gấp số lên nhiều lần Luyện tập: Bài 1: Năm em tuổi, tuổi chị gấp lần tuổi em Hỏi năm chị tuổi? Tóm tắt: Em: Chị: tuổi ? tuổi Bài giải: Số tuổi chị là: x = 12 (tuổi) Đáp số: 12 tuổi Thứ tư, ngày 07 tháng 10 năm 2009 Toán: Gấp số lên nhiều lần Bài 2: Nhà Mai nuôi vịt, số gà gấp lần số vịt Hỏi nhà Mai nuôi gà? Bài giải: Nhà Mai nuôi số gà là: x = 28 (con) Đáp số: 28 Thứ tư, ngày 07 tháng 10 năm 2009 Toán: Gấp số lên nhiều lần Bài 3: Đặt toán giải theo tóm tắt sau: Tóm tắt: Xoan: Liễu: 14 ? Cây Bài giải: Số liễu là: 14 x = 70 (cây) Đáp số: 70 Thứ tư, ngày 07 tháng 10 năm 2009 Toán: Gấp số lên nhiều lần Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống theo mẫu: Số cho Nhiều số cho đơn vị 11 12 10 Gấp lần số cho 15 30 20 35 25 Xin chân thành cảm ơn!
- Xem thêm -

Xem thêm: gấp một số lên nhiều lần , gấp một số lên nhiều lần , gấp một số lên nhiều lần

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay