let''s learn

10 41 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:15

Teacher: Nguyen Ngoc Bien Who is he ? father He is my Who is she ? sister She is my Who is she ? mother She is my Friday November,12th 2010 UNIT 2: LET’S LEARN Vocabulary: a cook a shopkeeper a taxi driver a student a nurse a teacher a farmer a police officer *Vocabular y: a taxi driver a cook Ngêi ®Çu bÕp a shopkeeper Người bán hàng Người lái xe a police officer Cảnh sát a farmer a nurse Nông dân Y tá a teacher Giáo viên a student Sinh viên * Matching: A B a cook a shopkeeper a farmer C D E G F H a teacher a taxi driver a nurse a student a police officer Hoa Mr Wilson Who’s he? Who’s she? He’s Mr Wilson She’s Hoa He’s a shopkeeper Ba Who’s he? He’s Ba Tuan Who’s he? He’s Tuấn She’s a cook He’s a cook Tung Who’s he? He’s Tung He’s a taxi driver He’s a student Hai Who’s he? He’s Mr Hai He’s a teacher Thuy Who’s she? She is Thuy she is a nurse Ly she.She is Who’s Ly.She’s a police officer Structure: He’s a cook She’s He is = He’s She is = She’s Practice writing 5.He’s a taxi driver He’s a shopkeeper She’s a cook He’s a farmer He’s a teacher 4.He’s a student She’s a police office She’s a nurse Homework: • Learn the vocabulary and structure • Prepare: “Yes or No”
- Xem thêm -

Xem thêm: let''s learn, let''s learn, let''s learn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay