vẽ hai đường thẳng vuông góc

8 75 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:14

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Tháng 10 năm 2009 Nêu tên cặp cạnh vuông góc với hình vẽ bên: * Các cặp cạnh vuông góc với Làm để vẽ hai hình vẽ bên là: : đường thẳng vuông góc ? - AB vuông góc với AD AD vuông góc với DC A D B C Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009 Toán Vẽ đường thẳng CD qua điểm E vuông góc với đường thẳng AB cho trước * Điểm E đường thẳng AB: * Điểm E đường thẳng AB: C A E D - Vạch đường thẳng theo cạnh ta đường thẳng CD qua điểm E vuông góc với đường thẳng AB B C E A B D - Chuyển dịch ê ke trượt theo Đặt cạnh góc - Bước 1: Đặt cạnh góc vuông ê ke trùng với đường thẳng AB đường thẳng AB cho cạnh vuông ê ke trùng - Bước 2: Chuyển dịch ê ke trượt theo đường thẳng AB cho cạnh góc vuông góc vuông thứ hai gặp điểm E với đường thẳng AB thứ hai gặp điểm E -Bước 3: Vạch đường thẳng theo cạnh ta đường thẳng CD qua điểm E vuông góc với đường thẳng AB Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009 Toán Vẽ đường thẳng CD qua điểm E vuông góc với đường thẳng AB cho trước C Đường cao hình tam giác + Qua đỉnh A hình tam giác ABC vẽ đường thẳng vuông góc với cạnh BC, cắt cạnh BC điểm H A A E B K D Đường cao hình tam giác A B H C + Đoạn thẳng AH đường cao hình tam giác ABC Đoạnthẳng thẳngBI, AHCK Đoạn đườnglàcao hình đường cao củatam tamgiác giácABC ABC B H I C * Độ dài đoạn đoạn thẳng thẳngAH AHđược đượcgọi gọilàlàgì ? chiều cao hình tam giác ABC * Mỗi tam giác có ba đường cao Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009 Toán Vẽ đường thẳng CD qua điểm E vuông góc với đường thẳng AB cho trước BÀI TẬP Hãy vẽ đường thẳng AB qua điểm E vuông góc với đường thẳng CD trường hợp sau: C a) b) A C A E B A D Đường cao hình tam giác C E E D A B A D D c) B H C + Đoạn thẳng AH đường cao hình tam giác ABC E B C B Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009 Toán Vẽ đường thẳng CD qua điểm E vuông góc với đường thẳng AB cho trước C BÀI TẬP Hãy vẽ đường cao AH hình tam giác ABC trường hợp sau: B A a) b) H A E B D Đường cao hình tam giác A B C H c) A C C H B H C + Đoạn thẳng AH đường cao hình tam giác ABC A B TRÒ CHƠI: 1.Những Nêu tên cạnh hình vuông chữ Những cạnh Cạnh song song nhậtgóc cógóc với cạnh hình ABbên vuông với cạnh EG với cạnh AB cạnh vuông góctrong vớivới cạnh 2.hình Các cạnh vuông góc Các chữ nhật có hình Các Cạnh song song với cạnh AB AB cạnh AD, EG,và BC cạnh EG cạnh AB DC bên là:là ABCD, AEGD, EBCG làlàcạnh DC A E D G B C
- Xem thêm -

Xem thêm: vẽ hai đường thẳng vuông góc , vẽ hai đường thẳng vuông góc , vẽ hai đường thẳng vuông góc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay