ĐỀ THI CÔNG CHỨC QUẢNG NAM 2016 MÔN THI KIẾN THỨC CHUNG

24 506 1
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:13

SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NAMBỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2016MÔN THI KIẾN THỨC CHUNG (Từ Đề số 1 đến Đề số 20)Đề số 1Câu 1Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, anh (chị) hãy cho biết:1. Chính quyền địa phương được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc nào? Tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính được quy định như thế nào?2. Trong hoạt động của mình, Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn nào? Hãy nêu cụ thể những nhiệm vụ, quyền hạn đó?Câu 2Theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008, anh (chị) cho biết:1. Trách nhiệm và quyền lợi của công chức trong đào tạo, bồi dưỡng?2. Công chức được biệt phái trong trường hợp nào? 3. Nội dung quản lý cán bộ, công chức? biên chế của các cơ quan sau do ai quyết định: Bộ Nội vụ; Bộ Ngoại giao; UBND cấp tỉnh; Toà án nhân dân.Câu 3Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Anh (Chị) hãy cho biết: 1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết nhằm để quy định những nội dung gì? 2. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trong việc lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh? 3. Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án luật, dự thảo nghị quyết của quốc hội theo trình tự như thế nào? Có ý kiến cho rằng: Đối với tất cả các dự án luật, dự thảo nghị quyết của quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ xem xét, cho ý kiến một lần. Anh (Chị) hãy cho biết quan điểm của mình đối với ý kiến trên? BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2016 MÔN THI KIẾN THỨC CHUNG (Từ Đề số đến Đề số 20) -Đề số Câu Theo quy định Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015, anh (chị) cho biết: Chính quyền địa phương tổ chức hoạt động theo nguyên tắc nào? Tổ chức quyền địa phương đơn vị hành quy định nào? Trong hoạt động mình, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp thực nhiệm vụ, quyền hạn nào? Hãy nêu cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn đó? Câu Theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008, anh (chị) cho biết: Trách nhiệm quyền lợi công chức đào tạo, bồi dưỡng? Công chức biệt phái trường hợp nào? Nội dung quản lý cán bộ, công chức? biên chế quan sau định: Bộ Nội vụ; Bộ Ngoại giao; UBND cấp tỉnh; Toà án nhân dân Câu Căn Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015, Anh (Chị) cho biết: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị nhằm để quy định nội dung gì? Trách nhiệm quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội việc lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh? Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến dự án luật, dự thảo nghị quốc hội theo trình tự nào? Có ý kiến cho rằng: Đối với tất dự án luật, dự thảo nghị quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần Anh (Chị) cho biết quan điểm ý kiến trên? Đề số Câu Tỉnh B đơn vị hành cấp tỉnh loại 2, có 870.000 dân; trung tâm tỉnh lị thành phố A, có thêm thị xã huyện trực thuộc Căn quy định Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015, anh (chị cho biết): Tỉnh B thuộc quyền địa phương đô thị hay nông thôn? Vì sao? Tỉnh B bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh? Vì sao? Nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh B? Câu Theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008, anh (chị) cho biết: Trong trường hợp công chức hưởng chế độ việc? Nêu quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức? Nêu ngạch công chức? điều kiện bổ nhiệm ngạch công chức? việc bổ nhiệm ngạch công chức thực trường hợp nào? Câu Căn Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015, Anh (Chị) cho biết: Trong trường hợp Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước ban hành nghị định? Hồ sơ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội việc ban hành nghị định quy định nào? Cơ quan có trách nhiệm thẩm định dự thảo nghị định trước trình Chính phủ? Chính phủ xem xét, thông qua dự thảo nghị định theo trình tự nào? Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: Trong trình soạn thảo nghị định, quan chủ trì soạn thảo phải lấy ý kiến đối tượng chịu tác động trực tiếp văn bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ Anh (Chị) cho biết việc lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định nào? Đề số Câu Huyện A huyện miền núi, có 96.000 dân, có 29 đơn vị hành cấp xã trực thuộc, quan có thẩm quyền định phân loại đơn vị hành cấp huyện loại Căn quy định Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015, anh (chị) cho biết: Huyện A bầu đại biểu Hội đồng nhân dân? Vì sao? Tại phiên họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân huyện A thông qua nghị xác nhận kết bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân huyện gồm: Chủ tịch, 03 Phó chủ tịch Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện đại diện lãnh đạo quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Anh (chị) cho biết số lượng cấu thành viên Ủy ban nhân dân huyện A Hội đồng nhân dân huyện bầu hay sai? Vì sao? Nêu cấu tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện A? Câu Theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008, anh (chị) cho biết: Mục đích, nội dung đánh giá cán bộ? Cán bộ, công chức bị tạm đình công tác trường hợp nào? Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật cán bộ, công chức? Nêu phân tích nguyên tắc tuyển dụng công chức? Câu Căn Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015, Anh (Chị) cho biết: Nhiệm vụ quan chủ trì soạn thảo nghị định? Để tiến hành thẩm định đề nghị xây dựng nghị định, quan chịu trách nhiệm chủ trì? Cơ quan có trách nhiệm phối hợp? Nội dung thẩm định đề nghị xây dựng nghị định tập trung vào vấn đề nào? Bộ, quan ngang trình Chính phủ đề nghị xây dựng nghị định, hồ sơ trình Chính phủ bao gồm loại hồ sơ nào? Tại phiên họp Chính phủ, Chính phủ xem xét, thông qua đề nghị xây dựng nghị định theo trình tự nào? Đề số Câu 1 Anh (chị) trình bày quy định Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015 việc điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân? Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có nhiệm vụ, quyền hạn để thực chức trách người đứng đầu Ủy ban nhân dân huyện? Việc thành lập, giải thể, chia tách thôn, tổ dân phố địa phương quan định? Câu Theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008, anh (chị) nêu: Những việc cán bộ, công chức không làm liên quan đến đạo đức công vụ bí mật nhà nước? Mục đích, nội dung đánh giá công chức? Các hình thức kỷ luật công chức? theo anh (chị) hình thức kỷ luật nặng nhất, sao? Câu Căn Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015, Anh (Chị) cho biết: Trách nhiệm Hội đồng dân tộc Ủy ban Quốc hội việc thẩm tra dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quy định nào? Hồ sơ dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị gửi đến quan chủ trì thẩm tra để thẩm tra bao gồm loại hồ sơ nào? Khi tiến hành thẩm tra dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, nội dung thẩm tra tập trung vào vấn đề nào? Đề số Câu Theo quy định Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015, anh (chị) cho biết: Việc phân loại đơn vị hành thực nào? Chính quyền địa phương tổ chức đơn vị hành nào? Trong trường hợp đơn vị hành nhập với đơn vị hành cấp khác chia thành nhiều đơn vị hành cấp quyền địa phương đơn vị hành tổ chức nào? Câu Theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008, anh (chị) nêu quy định khác liên quan cán bộ, công chức bị kỷ luật? Những việc cán bộ, công chức không làm quy định Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc máy quyền địa phương? Anh (chị) hiểu Lễ phục quy định Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở quan hành nhà nước? Câu Căn Thông tư số 01 Bộ Nội vụ năm 2011, Hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn hành chính, Anh (Chị) cho biết: Căn để ban hành Thông tư số 01/2011/TT-BNV, ngày 19/01/2011 Bộ Nội vụ? Phạm vi đối tượng áp dụng? Đối với sao, kỹ thuật trình bày quy định nào? Thể thức sao? Việc đóng dấu giáp lai văn bản, tài liệu chuyên ngành phụ lục kèm theo quy định nào? Độ khẩn văn xác định mức, nêu tên cụ thể mức, đối tượng đề xuất mức độ khẩn, người định độ khẩn văn bản? Đề số Câu Sau nghiên cứu Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015, anh (chị) cho biết: Quy định phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân? Trong hoạt động mình, thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn gì? Câu Theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008, anh (chị) cho biết: Các quy định việc, nghỉ hưu công chức? Nêu nghĩa vụ cán bộ, công chức Đảng, nhà nước nhân dân? Trong thi hành công vụ cán bộ, công chức phải thực nguyên tắc gì? Câu Căn Thông tư số 01 Bộ Nội vụ năm 2011, Hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn hành chính, Anh (Chị) cho biết: Thể thức văn gì? Kỹ thuật trình bày văn bao gồm nội dung nào? Nội dung văn phải đảm bảo yêu cầu nào? Có văn hành (đánh khổ giấy A4) phát hành, lưu ý số phần văn trình bày sau: - Định lề văn bản: + Lề trên: cách mép 30 mm; + Lề dưới: cách mép 25 mm; + Lề trái: cách mép trái 25 mm; + Lề phải: cách mép phải 25 mm - Quốc hiệu: Dòng thứ “ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ” trình bày chữ in hoa, cở chữ 12, kiểu chữ đứng, đậm Dòng thứ hai “Độc lập - Tự - Hạnh phúc” trình bày chữ in thường, cở chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm - Quyền hạn, chức vụ người ký trình bày chữ in hoa, cỡ chữ 12, kiểu chữ đứng, không đậm Họ tên người ký văn chữ in thường, cỡ chữ 13, kiểu chữ đứng, không đậm KT GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Trần Văn A - Từ “Nơi nhận” sau hai dấu chấm, chữ in thường, cở chữ 13, kiểu chữ nghiêng, không đậm Căn Thông tư số 01 Bộ Nội vụ năm 2011 hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn hành chính, Anh (Chị) nhận xét cách trình bày văn nói trên? Đề số Câu Theo quy định Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015, anh (chị) cho biết: Ủy ban nhân dân họp tháng lần? Những tổ chức, cá nhân mời tham dự phiên họp Ủy ban nhân dân? Việc phân công phạm vi, trách nhiệm giải công việc thành viên Ủy ban nhân dân thực nào? Bộ máy giúp việc quyền địa phương bao gồm quan nào? Câu Theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008, anh (chị) cho biết: Người đăng ký dự tuyển công chức phải đảm bảo điều kiện gì? Thế chuyển ngạch, nâng ngạch công chức? Công chức phân thành loại? gồm loại nào? Nếu trúng tuyển kỳ thi công chức đợt này, anh (chị) xếp vào loại gì? Câu Căn Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015, Anh (Chị) cho biết: Việc đăng công báo văn quy phạm pháp luật quy định ? Quyết định đình việc thi hành, định xử lý văn quy phạm pháp luật phải đăng Công báo, đưa tin phương tiện thông tin đại chúng chậm ngày kể từ ngày định? Trong trường hợp văn quy phạm pháp luật ngưng hiệu lực toàn phần có định xử lý quan nhà nước có thẩm quyền? Việc áp dụng văn quy phạm pháp luật quy định nào? Đề số Câu Theo quy định Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015, anh (chị) cho biết: Hội đồng nhân dân họp năm kỳ? Đó kỳ họp nào? Khi Hội đồng nhân dân phải tổ chức họp kín? Việc triệu tập kỳ họp Hội đồng nhân dân thực nào? Trong lĩnh vực xây dựng quyền, Hội đồng nhân dân tỉnh phải thực nhiệm vụ, quyền hạn gì? Câu Theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008, anh (chị) cho biết: - Nội dung đánh giá cán bộ, công chức? - Những việc cán bộ, công chức không làm liên quan đến đạo đức công vụ? Anh (chị) nêu việc cán bộ, công chức không làm quan hệ nhiệm vụ, công vụ giải yêu cầu quan, đơn vị, tổ chức công dân quy định Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức làm việc máy quyền địa phương Câu Căn Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015, Anh (Chị) cho biết: Để tiến hành xây dựng, ban hành định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quan chủ trì soạn thảo việc soạn thảo định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nào? Trình tự xem xét, thông qua dự thảo định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiến hành nào? Việc thẩm định dự thảo định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quan thực hiện? Thời hạn, hồ sơ, nội dung thẩm định, báo cáo thẩm định thực nào? Đề số Câu Theo quy định Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015: Anh (chị) hiểu quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân? Cơ quan quy định cụ thể tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân? Trong hoạt động mình, Ủy ban nhân dân huyện có nhiệm vụ, quyền hạn gì? Việc thực nhiệm vụ quyền hạn Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới có điểm khác biệt so với Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch? Câu Theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008, anh (chị) giải thích từ ngữ sau: Cơ quan quản lý cán bộ, công chức; Cơ quan sử dụng cán bộ, công chức; Vị trí việc làm; Ngạch; Bổ nhiệm; Miễn nhiệm; Bãi nhiệm; Giáng chức; Cách chức; Điều động; Luân chuyển; Biệt phái; Từ chức - Công chức lãnh đạo, quản lý từ chức miễn nhiệm trường hợp nào? Theo quy định Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở quan hành nhà nước, việc thực văn hóa công sở phải tuân theo nguyên tắc gì? Câu Căn Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015, Anh (Chị) cho biết: Để tiến hành xây dựng, ban hành nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, việc lấy ý kiến đề nghị xây dựng nghị quy định nào? Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bao gồm tài liệu gì? Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, việc xem xét thông qua dự thảo nghị tiến hành theo trình tự nào? Hồ sơ dự thảo nghị phải gửi đến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân? Đề số 10 Câu Theo quy định Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015, anh (chị) cho biết: Trong hoạt động mình, nhiệm vụ tổ chức, đảm bảo việc thi hành Hiến pháp, pháp luật lĩnh vực quốc phòng, an ninh, xây dựng quyền, Hội đồng nhân dân huyện có nhiệm vụ, quyền hạn gì? Việc thực nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng nhân dân thị xã có điểm khác biệt so với Hội đồng nhân dân huyện? Trường hợp đại biểu Hội đồng nhân dân làm nhiệm vụ đại biểu, bị tạm đình quyền đại biểu? Câu Theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008, anh (chị) cho biết: Sự giống khác bầu cử, bổ nhiệm chức vụ, chức danh cán quan Đảng cộng sản Việt Nam, Tổ chức trị - xã hội với cán quan nhà nước? Các chức vụ: Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Chánh văn phòng UBND tỉnh; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện; Phó trưởng phòng Nội vụ huyện chức vụ bầu cử, chức vụ bổ nhiệm? Các nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức? Câu Căn Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015, Anh (Chị) cho biết: Việc soạn thảo nghị Hội đồng nhân dân cấp xã quy định nào? Trình tự xem xét, thông qua dự thảo nghị Hội đồng nhân dân cấp xã? Việc soạn thảo định Ủy ban nhân dân cấp xã? Trình tự xem xét, thông qua dự thảo định Ủy ban nhân dân cấp xã quy định nào? Có tình sau: Tại kỳ họp cuối năm 2016 Hội đồng nhân dân xã A, đại biểu Hội đồng nhân dân xã biểu thông qua nghị Hội đồng nhân dân xã Ủy ban nhân dân xã A trình, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã A ký chứng thực nghị Trong trình thực hiện, Hội đồng nhân dân xã A tự kiểm tra phát nghị ban hành trái pháp luật Anh (Chị) cho biết: Trong tình trên, Hội đồng nhân dân xã A có thẩm quyền bãi bỏ toàn nghị nói hay không? Vì sao? 10 Đề số 11 Câu Theo quy định Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015, anh (chị) làm rõ: Sự giống khác cấu tổ chức Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyền địa phương nông thôn quyền địa phương đô thị? Nhiệm vụ, quyền hạn quyền địa phương tỉnh? Câu Theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008, anh (chị) cho biết: Quy định đạo đức cán bộ, công chức hoạt động công vụ gồm nội dung gì? Phân tích nội dung đó? Để bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, quan có thẩm quyền phải vào điều kiện nào? Nêu thời hiệu, thời hạn kỷ luật cán bộ, công chức? Câu Căn Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015, Anh (Chị) cho biết: Việc soạn thảo nghị Hội đồng nhân dân cấp huyện quy định nào? Trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp huyện dự thảo nghị Hội đồng nhân dân cấp? Việc soạn thảo định Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định dự thảo định Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định nào? Có tình sau: Phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện A quan Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A phân công dự thảo định quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp Sau hoàn thành dự thảo định, Phòng NN&PTNT gửi hồ sơ dự thảo định đến Ủy ban nhân dân huyện A trước ngày Ủy ban nhân dân huyện A họp 07 (bảy) ngày làm việc để chuyển đến thành viên Ủy ban nhân dân; Hồ sơ gửi đến Ủy ban nhân dân huyện A gồm có dự thảo định giấy Anh (Chị) cho biết, quan soạn thảo (Phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Huyện A) hay chưa? Vì sao? 11 Đề số 12 Câu Quy định Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015, để thực nhiệm vụ mình, đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền gì? Câu Theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008, anh (chị) cho biết: Trong thi hành công vụ cán bộ, công chức bảo đảm quyền gì? So sánh giống khác nghĩa vụ, quyền cán công chức? Nêu quan có thẩm quyền định biên chế cán bộ, công chức Câu Căn Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015, Anh (Chị) cho biết: Việc thành lập Ban soạn thảo phân công quan chủ trì soạn thảo luật, nghị Quốc hội, pháp lệnh, nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định nào? Để triển khai xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, nhiệm vụ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo luật, pháp lệnh, nghị quy định nào? Anh (Chị) cho biết nhiệm vụ Ban soạn thảo, Trưởng Ban soạn thảo thành viên Ban soạn thảo việc soạn thảo dự án luật, nghị Quốc hội, pháp lệnh, nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội? 12 Đề số 13 Câu Theo quy định Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015, anh (chị) cho biết: Ủy ban nhân dân tỉnh gồm có thành viên nào? Số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nào? Với vị trí người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh, hoạt động quản lý, điều hành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực nhiệm vụ, quyền hạn nào? Nêu cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn đó? Câu Theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008, anh (chị) cho biết: - Những việc cán bộ, công chức không làm? - Ngoài nghĩa vụ chung, cán bộ, công chức người đứng đầu theo quy định phải có nghĩa vụ gì? Theo quy định Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc máy quyền địa phương, quan hệ nhiệm vụ, công vụ, cán bộ, công chức không làm nội dung gì? Câu Căn Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015, Anh (Chị) cho biết: Quốc hội xem xét, thông qua dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh thực theo trình tự nào? Thời hạn hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, kiến nghị luật, pháp lệnh quy định nào? Anh (Chị) cho biết: Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban pháp luật Bộ Tư pháp có trách nhiệm việc đạo triển khai thực chương trình xây dựng luật, pháp lệnh? 13 Đề số 14 Câu Theo quy định Luật Tổ chức quyền địa phương, anh (chị) cho biết: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện bầu phê chuẩn? Trường hợp khuyết Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ việc giới thiệu người ứng cử để bầu bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thực nào? Cơ cấu tổ chức Ủy ban nhân dân tỉnh? Trong hoạt động mình, Ủy ban nhân dân tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn nào? Nêu cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn đó? Câu Theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008, anh (chị) cho biết: - Trong thi hành công vụ, cán bộ, công chức phải thực nghĩa vụ gì? - Ông Nguyễn Văn K, Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Q tham nhũng nên bị kỷ luật hình thức cách chức Sau 24 tháng ông Nguyễn Văn K hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch UBND huyện Q định bổ nhiệm Phó chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, anh (chị) cho biết định bổ nhiệm Chủ tịch UBND huyện Q ông Nguyễn Văn K hay sai, sao? Anh (chị) cho biết Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc máy quyền địa phương, cán bộ, công chức giao tiếp hành phải thực yêu cầu gì? Câu Căn Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015, Anh (Chị) cho biết: Nghị định Chính phủ Quyết định Thủ tướng Chính phủ ban hành nhằm để quy định nội dung gì? Việc lấy ý kiến đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, trách nhiệm quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh quy định nào? Đánh giá tác động sách đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh? 14 Đề số 15 Câu Anh (chị) cho biết: Vị trí pháp lý chức năng, nhiệm vụ Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân theo quy định Hiến pháp năm 2013? Việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quan định? Theo Hiếp pháp năm 2013, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân cấp tỉnh? Cơ cấu tổ chức Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định Luật Tổ chức quyền địa phương? Câu Theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008, anh (chị) cho biết: Để đảm bảo thi hành công vụ, cán bộ, công chức cần có điều kiện gì? Khi thực thi nhiệm vụ, công vụ, cán bộ, công chức phải chấp hành định gì? Ông Trần Văn T, năm 2016 quan có thẩm quyền định chuyển từ ngạch chuyên viên sang ngạch kế toán viên đồng thời nâng 01 bậc lương Theo anh (chị) hay sai, sao? Câu Căn Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015, Anh (Chị) cho biết: Để tiến hành xây dựng, ban hành nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, việc thẩm định dự thảo nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trình phải quan thực hiện? Những nội dung thẩm định? Để tiến hành xây dựng, ban hành nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, trách nhiệm Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo nghị Hội đồng nhân dân cấp quy định nào? Liên quan đến việc xây dựng, ban hành nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, có ý kiến cho rằng: Ban Hội đồng nhân dân trách nhiệm thẩm tra dự thảo nghị Hội đồng nhân dân cấp Theo Anh (Chị), quan điểm hay sai? Căn vào Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015, Anh (Chị) giải thích rõ nội dung trên? 15 Đề số 16 Câu Theo quy định Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015, anh (chị) cho biết: Để thông qua dự thảo văn kỳ họp Hội đồng nhân, phải thực theo trình tự nào? Hội đồng nhân dân thực quyền giám sát thông qua hình thức hoạt động nào? Trên sở kết giám sát, Hội đồng nhân dân quyền thực nội dung gì? Hãy trình bày quy định từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm người giữ chức vụ Hội đồng nhân dân bầu? Câu Theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008, Anh (chị) nêu nội dung đánh giá công chức? phân tích nội dung đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý? Anh (chị) nêu nội dung giao tiếp ứng xử cán bộ, công chức quy định Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở quan hành nhà nước Anh (chị) cho biết Bộ Nội vụ định ban hành Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức làm việc máy quyền địa phương để làm gì? Câu Căn Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015, Anh (Chị) cho biết: Nhiệm vụ quan chủ trì soạn thảo định Thủ tướng Chính phủ? Để tiến hành xây dựng, ban hành nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm vụ quan đề nghị xây dựng nghị quy định nào? Trong trình xây dựng, ban hành nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, việc thẩm định đề nghị xây dựng nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trình việc lấy ý kiến dự thảo nghị tiến hành nào? 16 Đề số 17 Câu Theo quy định Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015, anh (chị) cho biết: Để trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân phải đảm bảo tiêu chuẩn nào? Việc bầu phê chuẩn chức chức danh Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân thực nào? Câu Theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008, Anh (chị) hãy: - Nêu phân tích nguyên tắc tuyển dụng công chức? - Bà Lê Thị B, công chức làm việc Sở A, có 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nên quan có thẩm quyền giải việc Bằng kiến thức mình, Anh (chị) cho biết việc quan có thẩm quyền giải việc bà Lê Thị B hay sai, sao? Anh (chị) cho biết pháp lý để Bộ Nội vụ định ban hành Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc máy quyền địa phương? Câu Căn Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015, Anh (Chị) cho biết: Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ đình việc thi hành văn quy phạm pháp luật quy định nào? Trong việc ban hành văn quy phạm pháp luật, hành vi bị nghiêm cấm? Có tình sau: Bộ tài Tài Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm chủ trì soạn thảo định Thủ tướng Chính phủ liên quan đến chế độ tiền lương, trình dự thảo định, Bộ Tài gửi toàn loại hồ sơ có liên quan đến Văn phòng Chính phủ giấy Theo Anh (Chị) việc làm hay sai? Vì sao? 17 Đề số 18 Câu Theo quy định Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015, anh (chị) cho biết: Thường trực Hội đồng nhân dân cấp quyền địa phương nông thôn gồm chức danh gì? Những chức danh bầu hay bổ nhiệm? Phân biệt khác cấu tổ chức Thường trực Hội đồng nhân dân cấp quyền địa phương nông thôn? Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, xây dựng quyền tổ chức, đảm bảo việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, Hội đồng nhân dân huyện có nhiệm vụ quyền hạn gì? Câu Theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008, Anh (chị) nêu: Các hình thức kỷ luật cán bộ, công chức? so sánh khác hình thức kỷ luật cán công chức? sao? Nêu phân tích nguyên tắc tuyển dụng công chức? Cơ quan sau có trách nhiệm giúp Chính phủ quản lý nhà nước công chức? - Ban Tổ chức Trung ương - Văn phòng Chính phủ - Bộ Nội vụ - Văn phòng Quốc Hội Câu Căn Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015, Anh (Chị) cho biết: Hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh quy định nào? Quốc hội ban hành luật, nghị để quy định nội dung gì? Có ý kiến cho rằng: Để xem xét thông qua đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh phủ trình Chính phủ cần thảo luận biểu thông qua sách đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh; Chính sách thông qua có hai phần ba (2/3) tổng số thành viên phủ biểu tán thành Theo Anh (Chị) ý kiến hay sai? sao? Để xem xét đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh Chính phủ phải thực trình tự nào? 18 Đề số 19 Câu Theo quy định Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015, anh (chị) cho biết: Nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân bắt đầu kết thúc nào? Nhiệm kỳ tổ chức, cá nhân thực theo nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân? Hội đồng nhân dân tỉnh thực nhiệm vụ, quyền hạn lĩnh vực chung? Đó lĩnh vực gì? Để tổ chức, đảm bảo việc thi hành Hiến pháp pháp luật địa bàn tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh phải thực nhiệm vụ gì? Câu Theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008, Anh (chị) cho biết: Sự giống khác cán công chức? chức danh Phó chủ tịch UBND huyện cán hay công chức? sao? Căn pháp lý để Quốc Hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật cán bộ, công chức? Ông Nguyễn Văn A, Trưởng phòng Tài – Kế hoạch Sở B vi phạm pháp luật bị Giám đốc Sở B xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo hạ bậc lương Bằng kiến thức Anh (chị) cho biết định xử lý kỷ luật Giám đốc Sở B ông Nguyễn Văn A hay sai? Vì sao? Câu Căn Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015, Anh (Chị) cho biết: Trách nhiệm quan, tổ chức, người có thẩm quyền xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật? Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định để quy định nội dung gì? Có ý kiến cho rằng: Ủy ban nhân dân đơn vị hành - kinh tế đặc biệt không ban hành định Theo Anh (Chị) ý kiến hay sai? Vì sao? 19 Đề 20 Câu Anh (chị) cho biết: Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015 ban hành dựa pháp lý nào? Có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm thay văn luật nào? Hãy trình bày quy định chung Hội đồng đồng nhân dân Ủy ban nhân dân theo Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015? Theo Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015, việc phân cấp, phân quyền cho quyền địa phương quy định nào? Câu Theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008, Anh (chị) cho biết: Thế cán bộ, công chức? Những chức danh sau, chức danh cán bộ, công chức? sao? - Chủ tịch Hội Người cao tuổi huyện - Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh - Chủ tịch Hội doanh nghiệp tỉnh - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh - Chủ tịch Hội Cầu đường tỉnh - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh c Trong thực thi công vụ cán bộ, công chức cần phải đảm bảo yếu tố để giữ gìn phẩm chất đạo đức? Câu Căn Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015, Anh (Chị) cho biết: Hệ thống văn quy phạm pháp luật? Nguyên tắc xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật? Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị để quy định nội dung gì? 20 Đề 20 Câu Anh (chị) cho biết: Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015 ban hành dựa pháp lý nào? Có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm thay văn luật nào? Hãy trình bày quy định chung Hội đồng đồng nhân dân Ủy ban nhân dân theo Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015? Theo Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015, việc phân cấp, phân quyền cho quyền địa phương quy định nào? Câu Theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008, Anh (chị) cho biết: Thế cán bộ, công chức? Những chức danh sau, chức danh cán bộ, công chức? sao? - Chủ tịch Hội Người cao tuổi huyện - Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh - Chủ tịch Hội doanh nghiệp tỉnh - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh - Chủ tịch Hội Cầu đường tỉnh - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh c Trong thực thi công vụ cán bộ, công chức cần phải đảm bảo yếu tố để giữ gìn phẩm chất đạo đức? Câu Căn Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015, Anh (Chị) cho biết: Hệ thống văn quy phạm pháp luật? Nguyên tắc xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật? Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị để quy định nội dung gì? 21 Đề 20 Câu Anh (chị) cho biết: Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015 ban hành dựa pháp lý nào? Có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm thay văn luật nào? Hãy trình bày quy định chung Hội đồng đồng nhân dân Ủy ban nhân dân theo Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015? Theo Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015, việc phân cấp, phân quyền cho quyền địa phương quy định nào? Câu Theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008, Anh (chị) cho biết: Thế cán bộ, công chức? Những chức danh sau, chức danh cán bộ, công chức? sao? - Chủ tịch Hội Người cao tuổi huyện - Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh - Chủ tịch Hội doanh nghiệp tỉnh - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh - Chủ tịch Hội Cầu đường tỉnh - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh c Trong thực thi công vụ cán bộ, công chức cần phải đảm bảo yếu tố để giữ gìn phẩm chất đạo đức? Câu Căn Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015, Anh (Chị) cho biết: Hệ thống văn quy phạm pháp luật? Nguyên tắc xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật? Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị để quy định nội dung gì? Đề 20 22 Câu Anh (chị) cho biết: Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015 ban hành dựa pháp lý nào? Có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm thay văn luật nào? Hãy trình bày quy định chung Hội đồng đồng nhân dân Ủy ban nhân dân theo Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015? Theo Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015, việc phân cấp, phân quyền cho quyền địa phương quy định nào? Câu Theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008, Anh (chị) cho biết: Thế cán bộ, công chức? Những chức danh sau, chức danh cán bộ, công chức? sao? - Chủ tịch Hội Người cao tuổi huyện - Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh - Chủ tịch Hội doanh nghiệp tỉnh - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh - Chủ tịch Hội Cầu đường tỉnh - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh c Trong thực thi công vụ cán bộ, công chức cần phải đảm bảo yếu tố để giữ gìn phẩm chất đạo đức? Câu Căn Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015, Anh (Chị) cho biết: Hệ thống văn quy phạm pháp luật? Nguyên tắc xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật? Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị để quy định nội dung gì? 23 24 [...]... định của Luật cán bộ, công chức năm 2008, anh (chị) cho biết: - Những việc cán bộ, công chức không được làm? - Ngoài nghĩa vụ chung, đối với cán bộ, công chức là người đứng đầu theo quy định phải có những nghĩa vụ gì? 2 Theo quy định tại Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương, trong quan hệ nhiệm vụ, công vụ, cán bộ, công chức không được làm những... vụ, quyền hạn nào đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh? 3 Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương? Câu 2 Theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008, anh (chị) cho biết: 1 Để đảm bảo thi hành công vụ, cán bộ, công chức cần có những điều kiện gì? 2 Khi thực thi nhiệm vụ, công vụ, cán bộ, công chức phải chấp hành các quyết... chính quyền và tổ chức, đảm bảo việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, Hội đồng nhân dân huyện có những nhiệm vụ và quyền hạn gì? Câu 2 Theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008, Anh (chị) hãy nêu: 1 Các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức? so sánh sự khác nhau giữa hình thức kỷ luật đối với cán bộ và công chức? vì sao? 2 Nêu và phân tích các nguyên tắc tuyển dụng công chức? 3 Cơ quan nào... và khác nhau giữa cán bộ và công chức? chức danh Phó chủ tịch UBND huyện là cán bộ hay công chức? vì sao? 2 Căn cứ pháp lý nào để Quốc Hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật cán bộ, công chức? 3 Ông Nguyễn Văn A, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch của Sở B vi phạm pháp luật bị Giám đốc Sở B xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và hạ bậc lương Bằng kiến thức của mình Anh (chị) cho... chưa? Vì sao? 11 Đề số 12 Câu 1 Quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, để thực hiện nhiệm vụ của mình, đại biểu Hội đồng nhân dân có những quyền gì? Câu 2 Theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008, anh (chị) cho biết: 1 Trong thi hành công vụ cán bộ, công chức được bảo đảm các quyền gì? 2 So sánh sự giống và khác nhau về nghĩa vụ, quyền giữa cán bộ và công chức? 3 Nêu những... Việc bầu và phê chuẩn các chức chức danh của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được thực hiện như thế nào? Câu 2 1 Theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008, Anh (chị) hãy: - Nêu và phân tích các nguyên tắc tuyển dụng công chức? - Bà Lê Thị B, công chức làm việc tại Sở A, có 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nên cơ quan có thẩm quyền giải quyết thôi việc Bằng kiến thức của mình, Anh (chị)... 1 Thế nào là cán bộ, công chức? 2 Những chức danh sau, chức danh nào không phải là cán bộ, công chức? vì sao? - Chủ tịch Hội Người cao tuổi huyện - Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh - Chủ tịch Hội doanh nghiệp tỉnh - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh - Chủ tịch Hội Cầu đường tỉnh - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh c Trong thực thi công vụ cán bộ, công chức cần phải đảm bảo... bộ, công chức năm 2008, Anh (chị) cho biết: 1 Thế nào là cán bộ, công chức? 2 Những chức danh sau, chức danh nào không phải là cán bộ, công chức? vì sao? - Chủ tịch Hội Người cao tuổi huyện - Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh - Chủ tịch Hội doanh nghiệp tỉnh - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh - Chủ tịch Hội Cầu đường tỉnh - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh c Trong thực thi công. .. 1 Thế nào là cán bộ, công chức? 2 Những chức danh sau, chức danh nào không phải là cán bộ, công chức? vì sao? - Chủ tịch Hội Người cao tuổi huyện - Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh - Chủ tịch Hội doanh nghiệp tỉnh - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh - Chủ tịch Hội Cầu đường tỉnh - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh c Trong thực thi công vụ cán bộ, công chức cần phải đảm bảo... bộ, công chức năm 2008, Anh (chị) cho biết: 1 Thế nào là cán bộ, công chức? 2 Những chức danh sau, chức danh nào không phải là cán bộ, công chức? vì sao? - Chủ tịch Hội Người cao tuổi huyện - Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh - Chủ tịch Hội doanh nghiệp tỉnh - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh - Chủ tịch Hội Cầu đường tỉnh - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh c Trong thực thi công
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI CÔNG CHỨC QUẢNG NAM 2016 MÔN THI KIẾN THỨC CHUNG, ĐỀ THI CÔNG CHỨC QUẢNG NAM 2016 MÔN THI KIẾN THỨC CHUNG, ĐỀ THI CÔNG CHỨC QUẢNG NAM 2016 MÔN THI KIẾN THỨC CHUNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay