trước cổng trời mẫu 2

12 161 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:13

Phòng Giáo dục Đào tạo Việt Trì TrườngưTiểuưhọcưKIMưC Tiếng việt GV: ng Th Phng Thứưnămưngàyư30ưthángư10ưnămư2008 Tập đọc Trướcưcổngưtrời Luyện đọc : cổngưtrời khoảngưtrời ngútưngát ngútưngàn suốtưtriềnưrừng sươngưgiá áo chàm: áo nhuộm chàm, màu xanh đen nhạc ngựa : chuông con, có hạt đeo cổ ngựa,khi ngạ rung kêu thành tiếng thung: thung lũng Tìm hiểu Vì địa điểm thơ đợc gọi cổng trời ? ưưưNơiưđâyưđượcưgọiưlàưcổngưtrờiưvìưđóưlàưmộtưư ưưđèoưcaoưgiữaưhaiưváchưđá.ư Tìm hiểu Hãybài tả lại vẻ đẹp tranh thiên nhiên thơ ? Cỏưhoa:ư muôn sắc màu Thácưnước: trắng xoá đổ từ cao xuống, vang vọng ngân nga Dòngưsuối: uốn lợn, có đàn dê thong thả soi bóng xuống nớc Vạtưnương,ưthungưlũng: lúa chín vàng nh màu mật đọng Trong cảnh vật đợc miêu tả, em thích cảnh vật ? Vì ? Điều khiến cho cánh rừng sơng giá Cánh ấm lênrừng ? sơng giá đợc ấm lên có hình ảnh ngời Ai tất bật, rộn rã Ngời Tày gặt lúa trồng rau Ngời Giao, ng ời Dáy tìm măng hái nấm.Tiếng nhạc ngựa, tiếng gió thổi tiếng suối reo, bóng áo chàm thấp thoáng Tìm hiểu Bài thơ ca ngợi điều ? ưưưCaưngợiưvẻưđẹpưcủaưcuộcưsốngưởưmiềnưnúiư caoưnơiưcóưthiênưnhiênưthơưmộng,ưkhoángư đạt,ưtrongưlànhcùngưvớiưnhữngưconưngườiư chịuưthương,ưchịuưkhó.ư Luyện đọc diễn cảm học thuộc lòng Luyện đọc : Nhỡn xa ngỳt ngỏt Bao sc mu c hoa Con thỏc rộo ngõn nga n dờ soi ỏy sui Gia ngỳt ngn cõy trỏi Dc vựng rng nguyờn s Khụng bit thc hay m Rỏng chiu nh hi khúi Thứưnămưngàyư30ưthángư10ưnămư2008 Tập đọc: Trướcưcổngưtrời Caưngợiưvẻưđẹpưcủaưcuộcưsốngưởư miềnưnúiưcaoưnơiưcóưthiênưnhiênư thơưmộng,ưkhoángưđạtưtrongưlànhư cùngưvớiưnhữngưconưngườiưchịuưthư ơng,ưchịuưkhóưhăngưsayưlaoưđộngư [...]...Thứưnămưngàyư30ưthángư10ưnăm 20 08 Tập đọc: Trước cổng trời Caưngợiưvẻưđẹpưcủaưcuộcưsốngưởư miềnưnúiưcaoưnơiưcóưthiênưnhiênư thơưmộng,ưkhoángưđạtưtrongưlànhư cùngưvớiưnhữngưconưngườiưchịuưthư ơng,ưchịuưkhóưhăngưsayưlaoưđộngư
- Xem thêm -

Xem thêm: trước cổng trời mẫu 2 , trước cổng trời mẫu 2 , trước cổng trời mẫu 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay