phép cộng tiết 150

7 94 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:12

Tiết 150 : Phép cộng * Những kiến thức cần ghi nhớ: a + b (số hạng) (số hạng) - Tính chất giao hoán : a = + b c (Tổng) = b + a -Tính chất kết hợp : (a + b) + c = a + ( b + c ) -Cộng với : a+0= 0+a= 12/01/16 Tiết 150 : Phép cộng Bài : Tính a) 889972 + 96308 = d) 926,83 + 549,67 = Đặt tính : + 889972 96308 926,83 + 549,67 986280 1476,50 12/01/16 Tiết 150 : Phép cộng Bài : Tính b) c) + + = = 21 10 + 15 + 15 = = 10 + 15 21 + = 19 = 15 26 ; 12/01/16 Tiết 150 : Phép cộng Bài : Tính cách thuận tiện nhất: a) ( 689 + 875 ) + 125 = 689 + ( 875 + 125 ) = 689 + 1000 = 1689 5 b) ( + = ( )+ + )+ 7 = + 9+4 13 = = 9 12/01/16 Tiết 150 : Phép cộng Bài : Tính cách thuận tiện nhất: c) 5,87 + 28,69 + 4,13 = 5,87 + = 10 + 28,69 4,13 + 28,69 = 38,69 12/01/16 Tiết 150 : Phép cộng Bài : không thực phép tính, nêu dự đoán kết tìm x : a) X + 9,68 = 9,68 X=1 b) + X = X= 10 12/01/16 Tiết 150 : Bài : Phép cộng Tóm tắt Vòi : chảy 1/5 thể tích bể Vòi : chảy 3/10 thể tích bể Hỏi : vòi chảy vào bể Thì ? % thể tích của1 bể Bài giải Cả hai vòi chảy vào bể được: 1/5 + 3/10 = 1/2 ( thể tích bể ) Đáp số: 1/2 thể tích bể 12/01/16
- Xem thêm -

Xem thêm: phép cộng tiết 150 , phép cộng tiết 150 , phép cộng tiết 150

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay