Hoàn thiện chính sách cạnh tranh và kiểm soát độc quyền kinh doanh ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

206 157 0
  • Loading ...
1/206 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:12

Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học kinh tế quốc dân - - đồng thị hà HOàN THIệN CHíNH SáCH CạNH TRANH Và KIểM SOáT ĐộC QUYềN KINH DOANH VIệT NAM TRONG ĐIềU KIệN HộI NHậP KINH Tế QUốC Tế Chuyờn ngnh : Kinh t hc (Kinh t vi mụ) Mó s : 62310101 Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS Phm Vn Minh Hà nội, năm 2013 ii MC LC LI CAM OAN i MC LC ii DANH MC CC CH VIT TT .v DANH MC CC BNG, HèNH, S , KHUNG CH vi PHN M U CHNG TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU 12 1.1 Mc tiờu nghiờn cu 12 1.2 Phõn loi cụng trỡnh nghiờn cu theo hỡnh thc cụng b 12 1.2.1 Sỏch tham kho/ Chuyn kho v cỏc chng trỡnh, d ỏn 12 1.2.2 Cỏc bỏo cỏo thng niờn ca B, Ngnh 18 1.2.3 K yu, v ủ ti khoa hc 20 1.3 ỏnh giỏ chung phn tng quan v nhng ủ ủt 21 1.3.1 Cỏc cỏch tip cn khỏc v chớnh sỏch cnh tranh v ủc quyn 21 1.3.2 Nhng ủng thun v chớnh sỏch cnh tranh ca cỏc cụng trỡnh .23 1.3.3 Cỏc ủ ủt cn tip tc nghiờn cu 29 TểM TT CHNG 33 CHNG NHNG VN Lí LUN C BN V CHNH SCH CNH TRANH V KIM SOT C QUYN KINH DOANH 34 2.1 Cnh tranh v ủc quyn 34 2.1.1 Cnh tranh v phõn loi cnh tranh 35 2.1.2 c quyn - Quỏ trỡnh hỡnh thnh v hu qu 44 2.2 Phỏp lut cnh tranh v kim soỏt ủc quyn 46 2.2.1 Mc tiờu ca phỏp lut cnh tranh v kim soỏt ủc quyn .46 2.2.2 Ni dung ca phỏp lut cnh tranh v kim soỏt ủc quyn v nhng tiờu ủ ủỏnh giỏ .47 2.3 Vai trũ ca cỏc c quan qun lý nh nc v cnh tranh ủi vi kim soỏt ủc quyn .49 iii 2.4 Kinh nghim ca mt s nc trờn th gii v hoch ủnh v thc thi chớnh sỏch cnh tranh v kim soỏt ủc quyn kinh doanh - nhng bi hc cho vit nam 55 2.4.1 Tớnh quc t ca chớnh sỏch cnh tranh v kim soỏt ủc quyn .55 2.4.2 Kim soỏt trung kinh t theo mụ hỡnh M 58 2.4.3 Kim soỏt trung kinh t theo mụ hỡnh Chõu u 59 2.4.4 Chớnh sỏch cnh tranh v kim soỏt ủc quyn ca mt s nc v nhng kinh nghim .59 2.4.5 Bi hc cho Vit Nam .68 TểM TT CHNG 70 CHNG THC TRNG CNH TRANH - C QUYN V CC CHNH SCH IU CHNH VIT NAM 71 3.1 Thc trng cnh tranh v ủc quyn Vit Nam 71 3.1.1 Thc trng cnh tranh v cnh tranh khụng lnh mnh 71 3.1.2 Thc trng ủc quyn nh nc v hu qu .75 3.2 Thc trng chớnh sỏch v phỏp lut cnh tranh v kim soỏt v ủiu chnh ủc quyn Vit Nam 79 3.2.1 Cỏc chớnh sỏch ủiu chnh trc tip 80 3.2.2 Cỏc chớnh sỏch ủiu chnh giỏn tip 91 3.3 ỏnh giỏ chung thc trng chớnh sỏch cnh tranh v kim soỏt ủc quyn 126 3.3.1 Nhng u ủim 126 3.3.2 Nhng hn ch 128 TểM TT CHNG 132 CHNG QUAN IM V GII PHP HON THIN CHNH SCH CNH TRANH V KIM SOT C QUYN KINH DOANH VIT NAM 133 4.1 Hi nhp kinh t quc t v nhng ủ ủt ủ hon thin chớnh sỏch 133 4.1.1 Kinh t th gii v nhng tỏc ủng ủn kinh t Vit Nam .133 4.1.2 Kinh t Vit Nam - Hi nhp v phỏt trin .134 iv 4.1.3 Nhng ủ ủt ủ hon thin chớnh sỏch cnh tranh v kim soỏt ủc quyn Vit Nam 137 4.2 Nhng quan ủim hon thin chớnh sỏch cnh tranh v kim soỏt ủc quyn Vit Nam .138 4.2.1 Hon thin chớnh sỏch cnh tranh v kim soỏt ủc quyn phi phự hp vi quan ủim, ủng li v chin lc phỏt trin kinh t - xó hi ca ng v Nh nc 141 4.2.3 Hon thin chớnh sỏch cnh tranh v kim soỏt ủc quyn phi tụn trng quyn t v t ch kinh doanh ca doanh nghip 143 4.2.4 Hon thin chớnh sỏch cnh tranh v kim soỏt ủc quyn phi bo ủm tớnh hiu qu v li ớch hp phỏp ca ngi tiờu dựng .143 4.2.5 Hon thin chớnh sỏch cnh tranh v kim soỏt ủc quyn phi phự hp vi húa v ủo ủc kinh doanh ca Vit Nam 144 4.3 Nhng gii phỏp hon thin chớnh sỏch cnh tranh v kim soỏt ủc quyn Vit Nam .147 4.3.1 Hon thin, b sung v c th húa cỏc bn hng dn thi hnh cỏc ủiu lut cnh tranh v kim soỏt ủc quyn .148 4.3.2 Phỏt huy vai trũ ca Nh nc, to s ủng b gia cỏc chớnh sỏch v c ch ủiu chnh, kim soỏt ủc quyn ủ hon thin cu trỳc th trng152 4.3.3 Nõng cao hiu qu cụng tỏc phõn tớch, d bỏo th trng v nng lc cnh tranh ca ton b nn kinh t Vit Nam 155 4.3.4 Hon thin cỏc c quan qun lý nh nc v cnh tranh 158 4.3.5 Cỏc nhúm gii phỏp khỏc 160 TểM TT CHNG 163 KT LUN 164 DANH MC CC CễNG TRèNH NGHIấN CU CễNG B CA TC GI 169 TI LIU THAM KHO 170 v DANH MC CC CH VIT TT ASEAN Hip hi cỏc nc ụng Nam CPI Ch s giỏ tiờu dựng DN Doanh nghip DNNN Doanh nghip nh nc TNN u t nc ngoi EC y ban Chõu u EU Liờn minh Chõu u EURO ng tin chung Chõu u FDI Vn ủu t trc tip nc ngoi FTA Hip ủnh thng mi t GCI Ch s nng lc cnh tranh ton cu GDP Tng sn phm quc dõn IMF Qu tin t quc t ODA H tr phỏt trin chớnh thc USD ụ la M VCCI Phũng thng mi v cụng nghip Vit Nam WB Ngõn hng Th gii WEF Din ủn kinh t th gii WTO T chc thng mi th gii XK Xut khu XNK Xut nhp khu XTTM Xỳc tin thng mi VNCQLKTTW Vin Nghiờn cu qun lý kinh t Trung ng CQLCT Cc Qun lý cnh tranh OECD T chc phỏt trin v Hp tỏc kinh t DFID B phỏt trin quc t Anh TTKT Tp trung kinh t vi DANH MC CC BNG, HèNH, S , KHUNG CH BNG Bng 3.1 Hot ủng M&A theo ngnh Vit Nam nm 2011 88 Bng 3.2 Thng kờ cỏc v vic TTKT ủc thụng bỏo ủn Cc QLCT 89 Bng 3.3 Thu quan trung bỡnh MFN ca Vit Nam v mt s nc khu vc theo ngnh (%) 101 Bng 3.4 T l bo h thc t v danh ngha ca cỏc mt hng cú th xut nhp khu di tỏc ủng ca cỏc cam kt hi nhp (%) 102 Bng 3.5 T l h tr thc t ca mt s ngnh xut khu ch lc ca Vit Nam (%) 103 Bng 3.6 T giỏ bỡnh quõn k ca Vit Nam v mt s nc trờn th gii 107 Bng 3.7 Mt s mt hng xut nhp khu ch yu ca Vit Nam 108 Bng 3.8 Giỏ tr xut nhp khu v cỏn cõn thng mi ca mt s nc khu vc v th gii qua cỏc nm 109 Bng 3.9 Kim ngch xut nhp khu 10 nhúm hng ln nht Vit Nam nm 2011 v so vi cựng k nm 2010 111 Bng 3.10 Th trng xut khu chớnh ca mt hng giy dộp Vit Nam 112 Bng 3.11 Ch s phỏt trin hng húa xut nhp khu ca Vit Nam (nm trc = 100) 112 Bng 3.12 Ch s giỏ xut nhp khu chung qua cỏc nm ca Vit Nam (nm trc = 100) 113 Bng 3.13 Tỡnh hỡnh ủu t vo mt s ngnh kinh t ca Vit Nam (tớnh theo giỏ thc t) 115 Bng 3.14 Vn ngõn sỏch Trung ng h tr ủu t c s h tng du lch Vit Nam 115 Bng 3.15 So sỏnh chi phớ giỏ thuờ ủt ca thnh ph Vit Nam vi mt s nc khu vc (Giai ủon 2008 - 2009) 116 Bng 3.16 Bng xp th hng kt cu h tng ca Vit Nam, Trung Quc v Thỏi Lan vi cỏc nc (giai ủon 2008 - 2009) 116 Bng 3.17 Tỡnh hỡnh chi ngõn sỏch nh nc cho hot ủng ti chớnh - ngõn hang ca Vit Nam 122 Bng 3.18 So sỏnh lói sut tớn dng nh nc vi lói sut tớn dng thng mi thụng thng 123 Bng 3.19 Tỡnh hỡnh thc hin cho vay ngn hn h tr xut khu t chớnh sỏch tớn dng nh nc 123 vii HèNH Hỡnh 3.1: Tng s doanh nghip ủng ký thnh lp v ủang hot ủng ủn thi ủim 31/12 ca cỏc nm t 2005 - 2011 72 Hỡnh 3.2 S lng v giỏ tr M&A ti Vit Nam (2003 - Q1/2012) 86 Hỡnh 4.1 Mt s gii phỏp cú hiu qu ủ tỏi cu trỳc DNNN 155 S S ủ 3.1 Tỏc ủng ca t giỏ ủn mụi trng kinh doanh hng húa xut nhp khu 106 S ủ 3.2 Tỏc ủng ca chớnh sỏch ủu t phỏt trin khoa hc v cụng ngh 117 S ủ 3.3 Tỏc ủng ca chớnh sỏch ủu t phỏt trin giỏo dc v ủo to 119 S ủ 3.4 Tỏc ủng ca chớnh sỏch tớn dng nh nc 121 S ủ 4.1 Phõn tớch, ủỏnh giỏ v d bỏo th trng bờn ngoi 156 S ủ 4.2 Phõn tớch, ủỏnh giỏ v d bỏo mụi trng ngnh v doanh nghip 157 S ủ 4.3 Nhng yu t ch yu nõng cao nng lc cnh tranh ca ton b nn kinh t 158 KHUNG CH Khung 2.1 Vai trũ ca Nh nc v ủiu kin ca chớnh sỏch cnh tranh, kim soỏt ủc quyn 52 Khung 2.2 Nhng kinh nghim ni bt v chớnh sỏch cnh tranh v kim soỏt ủc quyn ca mt s nc 67 Khung 3.1 Mt s lnh vc ủc quyn Vit Nam [74] 76 Khung 3.2 Khi ủc quyn Nh nc bin thnh ủc quyn doanh nghip 77 Khung 3.3 Thc trng lm dng v trớ thng lnh th trng ủc quyn Vit Nam 85 Khung 3.4 Quy ủnh phỏp lut v kim soỏt ủc quyn 131 Khung 4.1 Cỏc s kin xy hn 25 nm qua nh hng ủn mụi trng kinh doanh ca Vit Nam 135 Khung 4.2 Cỏc hnh vi b cm theo phỏp lut cnh tranh ca Vit Nam 140 PHN M U Lí DO CHN TI Cnh tranh l bn cht v l c ch hnh ch yu cú tớnh cht kinh ủin ca kinh t th trng, l ủng lc thỳc ủy sn xut phỏt trin, ủi mi cụng ngh, k thut, gim chi phớ v nõng cao cht lng sn phm, to nhiu li ớch cho xó hi v s la chn ca ngi tiờu dựng Cũn ủc quyn kinh doanh l mt hỡnh thỏi ca cu trỳc th trng, ủc hỡnh thnh bi nhiu nguyờn nhõn khỏc v gõy nhng tn tht v hu qu ln cho xó hi nh kỡm hóm sn xut, hn ch sn lng, tng giỏ bỏn, gõy thit hi cho ngi tiờu dựng; ủng thi cũn ngn cn t kinh doanh, cn tr cnh tranh, khụng cú ủng lc v quan tõm ủn ci tin cụng ngh, k thut v phng thc qun lý v.v phỏt huy nhng li ớch ca cnh tranh v trỡ mụi trng cnh tranh, ủng thi kim soỏt v hn ch cỏc mt tiờu cc ca ủc quyn thỡ vai trũ ca nh nc rt quan trng v cú tớnh cht quyt ủnh Trong thi gian va qua, vi h thng cỏc chớnh sỏch trin khai thc thi Vit Nam ủó gúp phn quan trng to mụi trng cnh tranh lnh mnh, hot ủng kinh doanh thun li v cú hiu qu, nng lc cnh tranh v th hng cnh tranh ca cỏc doanh nghip v ca Vit Nam ngy cng ủc ci thin, tng bc khng ủnh ủc v th trờn th trng quc t Song, h thng cỏc chớnh sỏch ca Chớnh ph nghiờng nhiu v gim bt khú khn ,gim bt bt li ch cha to nhng tỏc ủng h tr phỏp lý v mụi trng cnh tranh lnh mnh, bỡnh ủng v kim soỏt ủc quyn kinh doanh Cỏc chớnh sỏch cha phn ỏnh ủỳng quy lut ủng ca nn kinh t H thng cỏc chớnh sỏch cũn thiu ủng b, phn ng th ủng, mang tớnh cht tỡnh th, ngn hn, thiu tm nhỡn xa, thc thi chớnh sỏch cũn cú ủ tr nht ủnh, thm cũn cú chớnh sỏch thiu nht quỏn vi nhau, nhiu h tr, u ủói ca chớnh sỏch khụng ủc trin khai, ch nm trờn quy ủnh, bn v.v Cỏc ci cỏch, sa ủi v b sung chớnh sỏch thng mang tớnh chp vỏ, chy theo "vn ủ phỏt sinh, ủi sau thc tin" Nguyờn nhõn chớnh ca thc trng ny l cụng tỏc lp v qun lý chớnh sỏch "thiu vng" vai trũ phõn tớch, ủỏnh giỏ chớnh sỏch mt cỏch khoa hc trc v sau chớnh sỏch ủc thc thi Mt khỏc, nc ta ủang xu th ton cu húa v hi nhp kinh t quc t ngy cng sõu rng iu ủú cú ngha l th trng ngy cng ủc m rng, cỏc c hi v ri ro kinh doanh nhiu hn, phi ủi mt vi nhng thỏch thc v cnh tranh quyt lit hn Vi t cỏch l ngi qun lý xó hi v ủiu hnh nn kinh t ca ủt nc, Chớnh ph cn tip tc hon thin cỏc chớnh sỏch hin ti, nghiờn cu, hoch ủnh cỏc chớnh sỏch mi theo hng bo ủm t kinh doanh, trỡ cnh tranh, gim ủc quyn v to mụi trng cnh tranh lnh mnh, bỡnh ủng gia cỏc ch th kinh t; ủng thi nú l cụng c h tr phỏp lý ủc lc ủ kim soỏt, hn ch ủc quyn v chng cnh tranh khụng lnh mnh, nhm gúp phn tỏi cu trỳc nn kinh t, thay ủi mụ hỡnh tng trng, nõng cao cht lng, hiu qu v nng lc cnh tranh ca cỏc doanh nghip v ca ton b nn kinh t Xut phỏt t thc trng trờn, cng nh tớnh cp thit v tớnh thi s ca nú, tỏc gi la chn ủ ti: Hon thin chớnh sỏch cnh tranh v kim soỏt ủc quyn kinh doanh Vit Nam ủiu kin hi nhp kinh t quc t lm ủ ti lun ỏn tin s MC CH NGHIấN CU CA TI Trờn c s tng hp v lun gii rừ hn mt s ủ lý lun v mi quan h nhõn qu v ủi lp gia cnh tranh v ủc quyn, gia chớnh sỏch cnh tranh v kim soỏt ủc quyn Trong ủú, phỏp lut cnh tranh v kim soỏt ủc quyn l hp phn v ni hm quan trng nht ca chớnh sỏch cnh tranh ng thi, qua phõn tớch, ủỏnh giỏ tỡnh hỡnh thc thi chớnh sỏch ny Vit Nam, cng nh kt hp vi nhng kinh nghim ca mt s nc trờn th gii, cựng vi bi cnh thay ủi ca mụi trng ton cu, ủc bit l s thay ủi ca cu trỳc v quan h th trng, ca cụng ngh k thut s v.v Tỏc gi s kin ngh cỏc c quan qun lý nh nc cn phi sa ủi, b sung v ủiu chnh mt s ch ti v quy phm phỏp lut nhm hon thin hn na chớnh sỏch cnh tranh v kim soỏt ủc quyn Vit Nam, ủ chớnh sỏch ny thc s l cụng c phỏp lý hu hiu ca Nh nc vic to lp v trỡ mụi trng cnh tranh lnh mnh, bỡnh ủng v ủm bo thc hin ủy ủ cỏc nguyờn tc nn tng ca cnh tranh l t kinh doanh, t cnh tranh v khụng phõn bit ủi x T cỏc ủ ny, tỏc gi ủó xỏc ủnh mc ủớch nghiờn cu tng quỏt ca ủ ti lun ỏn l phỏt huy vai trũ ca Nh nc thụng qua h thng cỏc chớnh sỏch cnh tranh v kim soỏt ủc quyn ủ to mụi trng kinh doanh v cnh tranh lnh mnh, bỡnh ủng v cú hiu qu, ủng thi to ủiu kin cho Vit Nam thc hin ủy ủ cỏc cam kt kinh t quc t Vỡ vy, lun ỏn s tin hnh phõn tớch, ủỏnh giỏ tỏc ủng trc tip v giỏn tip ca h thng chớnh sỏch ny ủ hon thin cỏc chớnh sỏch hin ti, nghiờn cu, kin ngh Nh nc xõy dng mt s chớnh sỏch h tr mi ủng b, nht quỏn ủ trỡ cnh tranh, bo ủm t kinh doanh, t thng mi v n ủnh phỏt trin ng thi nhng quan ủim v gii phỏp chớnh sỏch cú hiu lc hn ủ kim soỏt v tỏi cu trỳc cỏc doanh nghip ủc quyn v cỏc ủon kinh t nh nc theo hng hn ch ủc quyn, chuyn dn sang th trng cnh tranh, bo ủm li ớch cho xó hi v ngi tiờu dựng Da vo mc ủớch tng quỏt trờn, ủ ti nghiờn cu cú cỏc mc ủớch c th sau: 2.1 Phõn tớch ý ngha v tỏc ủng trc tip hoc h tr hay bo h giỏn tip ca cỏc chớnh sỏch cnh tranh v kim soỏt ủc quyn ủi vi mụi trng kinh doanh, thỳc ủy kinh t phỏt trin n ủnh, bn vng Qua ủú ủ ủi mi quan ủim v cnh tranh v ủc quyn nn kinh t hin v gii thiu mt s bi hc kinh nghim v ủ ny mt s nc 2.2 ỏnh giỏ cỏc quy ủnh, th ch ch yu ủang thc thi hin gõy tr ngi v hn ch ủn cnh tranh ủ lm c s cho cỏc kin ngh hon thin chớnh sỏch cnh tranh v kim soỏt ủc quyn C th trung phõn tớch v ủỏnh giỏ ch yu quy ủnh phỏp lut v hnh vi: Tha thun hn ch cnh tranh, Lm dng v trớ thng lnh th trng, lm dng v trớ ủc quyn, Mc ủ trung kinh t v Cnh tranh khụng lnh mnh Mi quy ủnh phỏp lut ny, tỏc gi phõn tớch v ủỏnh giỏ kt qu, nguyờn nhõn, hng sa ủi v hon thin Vit Nam ủt ủc cỏc mc ủớch tng quỏt v c th trờn, nhng cõu hi nghiờn cu ủt l: Chớnh sỏch cnh tranh v phỏp lut cnh tranh l gỡ v mi quan h qun lý v ủiu hnh ca cỏc c quan chc nng Nh nc? Th ch ca chớnh sỏch v kim soỏt ủc quyn Ti phỏp lut cnh 185 Hỡnh 5/PL1: Tc ủ tng GDP ca Vit Nam v th gii giai ủon nm 2007-2011 n v: % Vit Nam Th gii 10 8.5 8.2 7.6 6.9 6.8 6.3 6.2 5.2 5.1 4.8 5.3 6.6 6.3 5.6 6.2 5.8 5.3 5.1 3.6 2.9 1.7 0 -0.7 -2 Hỡnh 6/PL1: Tỡnh hỡnh ủu t nc ngoi nm 2011 so vi cựng k nm 2010 (S liu lu k theo thỏng) n v: % Vn ủng ký cp mi Vn ủng ký tng thờm Vn thc hin 180 165 160 150 140 150 138 137 120 105 100 101 101 97 72 70 69 83 80 74 65 60 45 40 70 75 65 50 43 28 20 17 16 0 10 12 14 186 Ph lc 2: Xi mng Bng 1/PL2: Th phn doanh thu ca 10 doanh nghip ủng ủu ngnh xi mng giai ủon 2007 - 2009 Nm 2007 Nm 2008 Nm 2009 Tờn Th phn Tờn Th phn Tờn Th phn cụng ty (%) cụng ty (%) cụng ty (%) Holcim 7.61 Holcim 11.72 Holcim 9.5 Nghi Sn 7.48 Nghi Sn 8.58 Hong Thch 7.53 Hong Thch 7.07 Hong Thch 6.97 H Tiờn 6.91 H Tiờn 6.76 H Tiờn 6.48 6.75 Bm Sn 5.57 Chinfon Hi Phũng 5.41 Chinfon Hi Phũng Chinfon Hi Phũng 7.17 Bm Sn 4.71 Bm Sn 5.12 Nghi Sn 4.89 Phỳc Sn 3.79 Phỳc Sn 3.37 Phỳc Sn 3.71 Bỳt Sn 2.97 Hi Phũng 3.01 H Tiờn 3.37 H Tiờn 2.84 H Tiờn 2.95 Bỳt Sn 3.22 Hong Mai 2.49 Bỳt Sn 2.89 Hi Phũng 3.11 DN khỏc 48.72 DN khỏc 41.88 DN khỏc 45.45 Ngun: Cc Qun lý cnh tranh Hỡnh 1/PL2: Cỏc ro cn t nhiờn ngnh sn xut xi mng 2.25 1.88 2.00 Yu t cụng ngh Thp S phỏt trin ca kt cu h tng Kh nng tip cn ủu vo v ủu lnh vc bn hot ủng cú ca quỏ trỡnh sn xut nh hng ủn hot ủng cnh tranh 2: Trung bỡnh 3: Tng ủi cao 187 Bng 2/ PL2: Cỏc bn phỏp lut ủiu chnh lnh vc xi mng STT Loi bn S ký hiu Ngy ban Lut u t Nm 2005 Lut doanh nghip Nm 2005 Lut Cnh tranh Nm 2004 Phỏp lnh giỏ Nm 2002 Ngh ủnh S 170/2003/ N-CP Ni dung hnh Ngy Quy ủnh chi tit thi hnh mt 25/12/2003 s ủiu ca Phỏp lnh giỏ Sa ủi, b sung mt s ủiu ca Ngh ủnh s 170/2003/NCP ngy 25/12/2003 ca Chớnh Ngh ủnh S 75/2008/ Ngy N-CP 9/6/2008 ph Quy ủnh chi tit thi hnh mt s ủiu ca phỏp lnh giỏ xi mng vo danh mc hng húa, dv thc hin bỡnh n giỏ V vic phờ duyt Quy hoch Quyt ủnh S 108/2005/ Ngy phỏt trin cụng nghip xi mng Q-TTg 16/5/2005 Vit Nam ủn nm 2010 v ủnh hng ủn nm 2020 Ngh ủnh S 124/2007/ Ngy N-CP 31/7/2007 V qun lý vt liu xõy dng Hng dn thc hin mt s Thụng t S 11/2007/ TT-BXD Ngy ủiu ca Ngh ủnh 11/12/2007 124/2007/N-CP v qun lý vt liu xõy dng Ngun: Cc Qun lý cnh tranh - B Cụng Thng 188 Bng 3/PL2: Sn lng tiờu th xi mng theo vựng giai ủon 1999 - 2009 Min Bc Nm Lng tiờu th T l so vi nm trc Min Trung Lng tiờu th T l so vi nm trc 2,11 Min Nam Lng tiờu th T l so vi nm trc 3,94 C nc Lng tiờu th T l so vi nm trc 1999 4,95 11,00 2000 6,11 23,43% 2,73 29,38% 5,07 28,68% 13,91 26,45% 2001 7,67 25,53% 3,03 10,99% 5,68 12,03% 16,38 17,76% 2002 9,50 23,86% 3,98 31,35% 7,07 24,47% 20,55 25,46% 2003 11,70 23,16% 4,39 10,30% 8,29 17,26% 24,38 18,64% 2004 13,40 14,53% 3,90 -11,16% 8,7 4,95% 26,00 6,64% 2005 14,70 9,70% 4,00 2,56% 9,5 9,20% 28,20 8,46% 2006 16,50 12,24% 4,70 17,50% 10,6 11,58% 31,80 12,77% 2007 18,77 13,76% 5,36 14,04% 12,18 14,91% 36,3 12,26% 2008 20,53 9,38% 5,80 8,21% 13,77 13,05% 40,1 10,47% 2009 23,85 16,17% 6,81 17,41% 14,77 7,26% 45,4 13,22% Ngun: MOC, VICEM, VNCA 189 Ph lc - Xng du Bng 1/PL3: S lng doanh nghip xng du ủu mi qua cỏc nm 2001 - 2010 Nm Tr.2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 DN gia nhp 11 0 0 0 DN rỳt lui 0 0 0 11 11 11 11 11 11 11 10 10 Tng DN trờn th trng Ngun: Cc Qun lý cnh tranh - B Cụng Thng Bng 2/PL3: Thi gian gia nhp v rỳt lui ca cỏc cụng ty kinh doanh xng du Cụng ty Thi gian gia nhp Thi gian rỳt lui Petrolimex 12/01/1956 ang hot ủng Mipeco 1965 ang hot ủng Petec T10/1981 2010 SaigonPetro 1986 ang hot ủng 25/2/1991 ang hot ủng STT Thanh L (Thalexim) Vinapco 09/6/1994 ang hot ủng Petechim 1996 6/6/2008 PDC 196 6/6/2008 PetroMekong 15/5/1998 ang hot ủng 10 Petimex 24/8/1998 ang hot ủng 11 PV Oil 6/6/2008 ang hot ủng Ghi chỳ Trc ủõy l Tng Cụng ty Xng du m B sỏp nhp vo cụng ty PVOil Trc ủõy l XNLD Ch bin du khớ TPHCM c thnh lp t nm 1993 Hp nht thnh PVOil Cụng ty LD ca Petro Vietnam vi tnh BSCL Trc ủõy l cụng ty vt t XNK ng Thỏp Hp nht gia Petechim v PDC Ngun: Cc Qun lý cnh tranh - B Cụng Thng 190 Bng 3/PL3: Th phn nhp khu sn phm xng 2006-6T/2009 VT: Triu USD 2006 2007 2008 6T/2009 Ton th trng 1,764 100.0% 2,326 100.0% 3,266 100.0% 1,146 100.0% Petrolimex 1,113 63.1% 1,433 61.6% 1,941 59,4% 638 55.7% SaigonPetro 180 10.2% 217 9.3% 289 8.9% 142 12.4% Petec 211 12.0% 245 10.5% 314 9.6% 82 7.2% PVOil 94 5.3% 206 8.9% 291 8.9% 96 8.4% Mipeco 85 4.8% 111 4.8% 168 5.2% 58 5.0% Cỏc DN khỏc 80 4.6% 115 5.0% 262 8.0% 130 11.4% Ngun: Tng hp t s liu cỏc doanh nghip xng du cung cp; Cc QLCT Bng 4/PL3: Th phn nhp khu sn phm du Diesel giai ủon 2006-6T/2009 VT: Triu USD 2006 2007 2008 6T/2009 Ton th trng 3,403 100.0% 4,150 100.0% 6,197 100.0% 1,668 100.0% Petrolimex 1,769 52.0% 2,062 49.7% 3,022 48.8% 775 46.5% SaigonPetro 264 7.8% 263 6.3% 388 6.3% 72 4.3% Petec 371 10.9% 376 9.1% 564 9.1% 145 8.7% PVOil 451 13.3% 659 15.9% 985 15.9% 248 14.9% Mipeco 213 6.3% 316 7.6% 411 6.6% 115 6.9% Cỏc DN khỏc 335 9.8% 474 11.4% 827 13.3% 313 18.8% Ngun: Tng hp t s liu cỏc doanh nghip xng du cung cp; Cc QLCT 191 Bng 5/PL3: Th phn nhp khu sn phm du FO giai ủon 2006-6T/2009 VT: Triu USD 2006 2007 2008 6T/2009 Ton th trng 671 100.0% 834 100.0% 1,053 100.0% 256 100.0% Petrolimex 507 75.6% 657 78.7% 765 72.6% 167 65.1% SaigonPetro - 0.0% 0.3% 0.7% 3.2% Petec 97 14.4% 79 9.4% 131 12.4% 28 11.1% PVOil 27 4.0% 48 5.7% 54 5.1% 15 5.9% Mipeco - 0.0% - 0.0% 36 3.4% 10 4.0% 41 6.1% 49 5.8% 60 5.7% 27 10.7% Cỏc DN khỏc Ngun: Tng hp t s liu cỏc doanh nghip xng du cung cp; Cc QLCT Bng 6/PL3: Th phn nhp khu sn phm nhiờn liu hng khụng giai ủon 2006-6T/2009 VT: Triu USD 2006 2007 2008 6T/2009 Ton th trng 286 100.0% 363 100.0% 563 100.0% 151 100.0% Vinapco 286 100.0% 363 100.0% 563 100.0% 151 100.0% Ngun: Tng hp t s liu cỏc doanh nghip xng du cung cp; Cc QLCT 192 Bng 7/PL3: Th phn ca cỏc doanh nghip trờn th trng phõn phi xng VT: t ủng 2006 Tờn DN 2007 2008 6T/2009 Giỏ tr % Giỏ tr % Giỏ tr % Giỏ tr % 20,136 61.4% 24,768 61.7% 34,145 54.9% 14,856 54.4% PVOil 494 1.5% 753 1.9% 7,342 11.8% 3,154 11.5% Petec 4,010 12.2% 4,400 11.0% 5,760 9.3% 1,962 7.2% 142 0.4% 132 0.3% 188 0.3% 83 0.3% SaigonPetro 4,466 13.6% 5,253 13.1% 6,413 10.3% 2,552 9.3% Petimex 1,050 3.2% 1,234 3.1% 2,066 3.3% 1,381 5.1% 767 2.3% 990 2.5% 1,675 2.7% 873 3.2% 1,705 5.2% 2,542 6.3% 3,482 5.6% 1,567 5.7% PMT 35 0.1% 60 0.1% 103 0.2% 84 0.3% 10 Thanh L 0.0% 0.0% 1,056 1.7% 813 3.0% 100.0% 62,230 100.0% Petrolimex Vinapco PetroMekong Mipeco Ton th trng 32,804 100.0% 40,132 27,324 100.0% Ngun: Tng hp t s liu cỏc doanh nghip xng du cung cp; Cc QLCT Bng 8/PL3: Th phn ca cỏc doanh nghip trờn th trng phõn phi du Diesel VT: t ủng 2006 Tờn DN 2007 2008 6T/2009 Giỏ tr % Giỏ tr % Giỏ tr % Giỏ tr % 21,947 55.9% 26,455 54.8% 38,957 47.0% 15,570 46.3% PVOil 0.0% 0.0% 12,418 15.0% 5,015 14.9% Petec 4,842 12.3% 5,137 10.6% 7,489 9.0% 3,279 9.8% 151 0.4% 135 0.3% 191 0.2% 89 0.3% SaigonPetro 3,658 9.3% 4,134 8.6% 5,573 6.7% 1,694 5.0% Petimex 3,011 7.7% 3,932 8.1% 5,514 6.6% 2,899 8.6% PetroMekong 1,448 3.7% 2,101 4.4% 3,298 4.0% 1,039 3.1% Mipeco 3,781 9.6% 5,760 11.9% 7,445 9.0% 2,920 8.7% 446 1.1% 612 1.3% 574 0.7% 359 1.1% 0.0% 0.0% 1,517 1.8% 762 2.3% 100.0% 62,230 100.0% Petrolimex Vinapco PMT 10 Thanh L Ton th trng 32,804 100.0% 40,132 27,324 100.0% Ngun: Tng hp t s liu cỏc doanh nghip xng du cung cp; Cc QLCT 193 Bng 9/PL3: Th phn ca cỏc doanh nghip trờn th trng phõn phi du FO VT: t ủng 2006 2007 2008 6T/2009 Tờn DN Giỏ tr % Giỏ tr % Giỏ tr % Giỏ tr % Petrolimex 5,809 79.1% 6,234 74.6% 7,742 68.7% 2,451 59.4% PVOil 242 3.3% 281 3.4% 524 4.7% 282 6.8% Petec 788 10.7% 1,037 12.4% 1,682 14.9% 713 17.3% Vinapco 210 0.3% 11 0.1% 0.0% 0.0% SaigonPetro 80 1.1% 78 0.9% 84 0.7% 31 0.8% Petimex 0.0% 50 0.6% 108 1.0% 0.0% PetroMekong 189 2.6% 135 1.6% 56 0.5% 0.2% Mipeco 23 0.3% 36 0.4% 380 3.4% 264 6.4% PMT 196 2.7% 501 6.0% 689 6.1% 375 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10 Thanh L Ton th trng 7,347 100.0% 8,362 100.0% 11,265 100.0% 4,123 100.0% Ngun: Tng hp t s liu cỏc doanh nghip xng du cung cp; Cc QLCT Bng 10/PL3: Th phn ca cỏc doanh nghip trờn th trng phõn phi nhiờn liu hng khụng VT: t ủng 2006 Tờn DN 2007 2008 6T/2009 Giỏ tr % Giỏ tr % Giỏ tr % Giỏ tr % Vinapco 1,763 100.0% 2,477 100.0% 4,118 100.0% 1,501 100.0% Ton th trng 1,763 100.0% 2,477 100.0% 4,118 100.0% 1,501 100.0% Ngun: Tng hp t s liu cỏc doanh nghip xng du cung cp; Cc QLCT 194 Ph lc - Tp trung kinh t (M&A) Bng 1/PL4: Cỏc thng v ủin hỡnh ngnh ti chớnh - ngõn hng (2009 - 2011) STT Nm Cụng ty mc tiờu Cụng ty M&A Quc gia Hỡnh % s thc hu Giỏ tr (triu USD) 2011 Tit kim bu ủin Lien Viet bank Vit Nam Domestic 100 50 2011 Vietinbank IFC US Inbound 10 186 2011 Petrovietnam Gerling Industrie Insurance Holdings Versicherung AG c Inbound 25 93 2011 FPT Securities SBI Holdings Inc Nht Bn Inbound 20 25 2011 Nikko Cordial Nht Bn Inbound 14.9 6.9 2011 Vincom Securities Vit Nam Domestic 75 n.a 2011 Horizon Securities CitiGroup US Inbound 9.9 2011 Anbinh bank IFC US Inbound 10 2011 Standard Securities Maritime Bank Vit Nam Domestic 10 2011 Gia nh Bank Bn Vit Vit Nam Domestic 30 11 2011 Vietcombank Mizuho Nht Bn Inbound 15 567 12 2011 Vietinbank Canada Inbound 15 n.a 13 2011 NH phỏt trin Lo Vit Nam Outbound 30 n.a Vit Nam Domestic Vit Nam Domestic PetroVietnam Securities Inc Xuan Thanh Group Ngõn hng Nova Scotia Vietinbank 40.5 SCB 14 2011 Vit Nam Tớn ngha n.a Nht (Ficombank) 15 2011 16 2011 Chng khoỏn Artex FLC Group 37 triu c phn CTCP qun lý qu Chỳng khoỏn An Phỳ Hũa Bỡnh (HBS) Vit Nam Domestic < 10 n.a 195 STT Nm 17 2011 18 2010 19 2010 20 2010 % s hu Giỏ tr (triu USD) Cụng ty mc tiờu Cụng ty M&A Quc gia Hỡnh thc Chng khoỏn Kim Maybank Malaysia Inbound 44.6 n.a Hn Quc Inbound 49 128 t Eng (Kim Eng Holdings.Ltd) Tienphong Bank Doji EPS Securities KIS ủng Phng ụng BNP Paribas Phỏp Inbound 10 120 t ủng Ngõn hng phỏt trin Fullerton Mekong (MDB) Financial Singapore Inbound 15 n.a Australia Inbound n.a Vit Nam Domestic 10.31 32.5 Vit Nam Domestic 13.33 28.9 Vit Nam Domestic 75 n.a Malaysia Inbound 15 2.2 t Holdings Pte.Ltd 21 2010 VIB Bank Bank PVC 22 Commonwealth Thng Long Securites Co.Ltd 2010 Saigon-Hanoi Securites JSC 23 2010 PVC ThangLong Securities Co.Ltd 24 2010 25 2009 26 2009 27 2009 CTCP i Dng Cty chng khoỏn i Dng OSC AnBinh Bank Maybank ủng PIB Campuchia BIDV Vit Nam Outbound Bo Vit HSBC United Inbound n.a 105.3 Kingdom Ngun: Bỏo cỏo Tp trung kinh t Vit Nam 2012, tr.14-15 196 Bng 2/PL4: Mt s v M&A ủin hỡnh ngnh hng tiờu dựng (2009 - 2011) STT Nm Cụng ty mc tiờu Cụng ty M&A Quc gia Hỡnh thc % s hu Giỏ tr (triu USD) 2011 C.P Vit Nam C.P Pokphan Trung Quc Inbound 70.8 609 2011 Diana Vietnam Unicharm Nht Bn Inbound 95 128 2011 International Consumer Products Marico n Inbound 85 60 2011 Interfoods Kirin Holding Nht Bn Inbound 57 4.06 2011 Giy Si Gũn Daio Paper Nht Bn Inbound 48 10.7 2011 Masan Consumer KKR Hoa K Inbound 10 159 2011 Huda beer Calsberg an Mch Inbound 100 1875 t ủng 2011 Halico Diageo Anh Inbound 24.9 51.6 2011 Yn Vit JSC VOF (Vinacapital) Anh Domestic 32 7.5 10 2011 CT C phn Kinh ụ Ezaki Glico Nht Bn Inbound 10 14 triu c phiu 11 2011 Vinacafe Biờn Hũa Masan Consumer Vit Nam Domestic 50.1 1070 t ủng 2010 CT CP Kinh ụ Min Bc CT CP CT CP Kinh ụ Vit Nam Domestic 100 48.7 (sỏp nhp) Cụng ty TNHH Unilever Quc t Vit Nam Vit Nam Domestic 100 n.a 12 KIDO 13 2010 Cụng ty TNHH Unilever Vit Nam 14 2010 Miraka Ltd Vinamilk Vit Nam Domestic 19.3 n.a 15 2010 Saigon Coffee Factory (Vinamilk) Trung Nguyờn Coffee Vit Nam Domestic n.a 40 Inbound 16.04% lờn 30% n.a 16 2009 Habeco Carlsberg 17 2009 Mirae Fiber Mirae 18 2009 Kronenbourgh (thuc Sapporo an Mch Inbound Nht Bn Inbound 10.4 15% 25.4 197 STT Nm Cụng ty mc tiờu Cụng ty M&A Quc gia Hỡnh thc Vinataba) 19 % s hu Giỏ tr (triu USD) lờn 65% 2009 Masan Foods House Food Nht Bn Inbound 1.85 20 20 2009 CT CP Thc phm Thun Phỏt International Consumer Products Vit Nam Domestic 51 n.a 21 Cụng ty liờn doanh 2009 SABMiller Vit Nam Anh Inbound 50 31.8 SABMiller Asia BV Kirin 22 2009 Sabeco Cụng ty u t Kinh ụ Vit Nam Domestic n.a 8.874 23 2009 CT CP Thc phm Cholimex Private Equity New Markets an Mch Inbound 16.6 n.a Ngun: Bỏo cỏo Tp trung kinh t Vit Nam 2012, tr.18 - 19 198 Bng 3/PL4: S ngnh cú CR3 > 65% S lng cỏc ngnh cú CR3 > 65% Nm 2008 2009 2010 S ngnh 77 71 59 S ngnh cú CR1 > 50% S ngnh cú CR1 > 50% Nm 2008 2009 2010 DNNN 23 23 18 DNTN 12 18 DN FDI 14 13 Tng cng 49 58 38 S ngnh cú CR1 > 50% S ngnh cú CR1 > 50% Nm 2008 2009 2010 S ngnh 49 58 38 Cụng nghip 6 Dch v 22 28 21 Nụng nghip 22 24 11 Ngun: Bỏo cỏo Tp trung kinh t Vit Nam 2012, tr.24-25 199 Bng 4/PL4: Cỏc ngnh cú mc tng HHI ln nht S DN HHI 2010 HHI 2008 Delta HHI 5011 Vn ti hnh khỏch ven bin v vin dng 62 82.27 16.14 6613.08 520 Khai thỏc v thu gom than non 14 99.79 38.04 6175.08 990 Hot ủng dch v h tr khai thỏc m v qung khỏc 21 85.13 30.89 5423.63 910 Hot ủng dch v h tr khai thỏc du thụ v khớ t nhiờn 82.04 36.85 4518.21 1910 Sn xut than cc 21 63.44 18.74 4470.12 6022 Chng trỡnh cỏp, v tinh v cỏc chng trỡnh thuờ bao khỏc 49 38.83 7.12 3171.35 8220 Hot ủng dch v liờn quan ủn cỏc cuc gi 38.19 8.57 2962.09 1050 Ch bin sa v cỏc sn phm t sa 111 38.52 17.39 2112.85 2670 Sn xut thit b v dng c quang hc 18 60.37 43.41 1695.83 2432 ỳc kim loi mu 34 22.40 9.15 1324.76 Mó Tờn ngnh Ngun: Bỏo cỏo Tp trung kinh t Vit Nam 2012, tr.26 Bng 5/PL4: Cỏc ngnh cú HHI gim nhiu nht S DN HHI 2010 HHI 2008 Delta HHI 2812 Sn xut thit b s dng nng lng chit lu 73.49 96.46 -2296.84 2815 Sn xut lũ nng, lũ luyn v lũ nung 18 21.24 37.99 -1675.37 2652 Sn xut ủng h 19 76.61 88.23 -1161.64 4791 Bỏn l theo yờu cu ủt hng qua bu ủin hoc internet 34 7.47 18.97 -1150.60 891 31 67.50 78.90 -1140.31 2610 Sn xut linh kin ủin t 261 2.81 13.53 -1071.76 7710 Cho thuờ xe cú ủng c 772 2.10 12.54 -1043.74 2593 Sn xut dao kộo, dng c cm tay v ủ kim loi thụng dng 291 5.17 15.02 -985.11 2825 Sn xut mỏy ch bin thc phm, ủ ung v thuc lỏ 64 21.46 30.24 -878.97 2898 7.89 16.58 -869.13 Mó Tờn ngnh Khai thỏc khoỏng hoỏ cht v khoỏng phõn bún 4661 Bỏn buụn nhiờn liu rn, lng, khớ v cỏc sn phm liờn quan Ngun: Bỏo cỏo Tp trung kinh t Vit Nam 2012, tr.27 Bng 6/PL4: Thng kờ thay ủi ủng ký kinh doanh M&A (2007 - 2011) Nm S v Giỏ tr giao dch (triu VN) 2007 2008 32 2009 95 2010 145 2011 128 Tng s 407 207,740 1,292,347 1,964,522 7,009,223 4,594,556 15,068,389 Ngun: Bỏo cỏo Tp trung kinh t Vit Nam 2012, tr.28
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện chính sách cạnh tranh và kiểm soát độc quyền kinh doanh ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Hoàn thiện chính sách cạnh tranh và kiểm soát độc quyền kinh doanh ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Hoàn thiện chính sách cạnh tranh và kiểm soát độc quyền kinh doanh ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay