phép trừ trong phạm vi 6

8 55 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:11

Thø tư ngµy th¸ng 11 n¨m 2005 To¸n PhÐp céng ph¹m vi ?5 + = ?1 + = ?4 + = ?2 + = ?3 + = 6+0=6 0+6=6 Bµi : TÝnh +5 +2 § 6§ + 3 +1 § + § + § § Bµi : TÝnh 4+2=6 § 2+4= § + = 6§ + = 6§ 5+0= § 0+5= § 2+2= § 3+3= § Bµi : TÝnh 3+2+1 = +1 = 3+2+1 = 3+ = 3+1+2 = +2 = Bµi : ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp + = § 5+1=6 1+5=6 4+2=6 2+4=6 3+3=6
- Xem thêm -

Xem thêm: phép trừ trong phạm vi 6 , phép trừ trong phạm vi 6 , phép trừ trong phạm vi 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay