phép trừ trong phạm vi 3

15 37 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:11

Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2007 Toán Kiểm tra cũ 1+2= 2+3= Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2007 Toán Phép trừ phạm vi Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2007 Toán Phép trừ phạm vi 1 - = Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2007 Toán Phép trừ phạm vi 3 - = Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2007 Toán Phép trừ phạm vi 3 _ = Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2007 Toán Phép trừ phạm vi = ? = ? = ? Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2007 Toán Phép trừ phạm vi 22++11==33 11++22==33 - 1= 31=2 - 2= 32=1 Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2007 Toán Phép trừ phạm vi Bài 1: Tính _ = _ = _ = Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2007 Toán Phép trừ phạm vi Bài 1: Tính 1+1= 1+2= 21= 32= 31= 31= Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2007 Toán Phép trừ phạm vi Bài 2: Tính _2 _3 _3 1 Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2007 Toán Phép trừ phạm vi 3 - = Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2007 Toán Phép trừ phạm vi Trò chơi: Ai nhanh, đúng? 3 1 + + 1 2 = = = = = Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2007 Toán Phép trừ phạm vi [...]... 11 năm 2007 Toán Phép trừ trong phạm vi 3 Bài 1: Tính 1+1= 2 1+2= 3 21= 1 32 = 1 31 = 2 31 = 2 Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2007 Toán Phép trừ trong phạm vi 3 Bài 2: Tính _2 1 1 _3 _3 2 1 1 2 Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2007 Toán Phép trừ trong phạm vi 3 3 - 2 = 1 Thứ sáu... 2 1 1 2 Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2007 Toán Phép trừ trong phạm vi 3 3 - 2 = 1 Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2007 Toán Phép trừ trong phạm vi 3 Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng? 2 3 3 1 1 + + 1 1 2 2 1 = = = = = 1 2 1 3 2 Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2007 Toán Phép trừ trong phạm vi 3
- Xem thêm -

Xem thêm: phép trừ trong phạm vi 3 , phép trừ trong phạm vi 3 , phép trừ trong phạm vi 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay