phép trừ trong phạm vi 4

12 36 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:11

Nhiệt liệt chào mừng thầy cô giáo đến dự học chúng em Th ba ngy 11 thỏng 11 nm 2008 TON 1=1 1=2 2=1 Th ba ngy 11 thỏng 11 nm 2008 TON Phép tr phạm vi 4 1= Th ba ngy 11 thỏng 11 nm 2008 TON Phép tr phạm vi 4 2=2 Th ba ngy 11 thỏng 11 nm 2008 TON Phép tr phạm vi 4 3= Th ba ngy 11 thỏng 11 nm 2008 TON Phép tr phạm vi 4 = = = Th ba ngy 11 thỏng 11 nm 2008 TON Phép tr phạm vi 2+2=4 4-2=2 + + = = _ _ = = TRNG TIấU HC TRC O TRC NINH NAM NH Th ba ngy 11 thỏng 11 nm 2008 TON Phép tr phạm vi Thc hnh Bài : Tính =2 =1 =1 + =4 1= 3= + =3 12 = 21 = Th ba ngy 11 thỏng 11 nm 2008 TON Phép tr phạm vi Thc hnh Bài : Tính b 2 3 - Th ba ngy 11 thỏng 11 nm 2008 TON Phép tr phạm vi Thc hnh Bài 3: Viết phép tính thích hợp: = 4-2 3+1 4-1 4-3 Rất mong đóng góp thầy, cô giáo [...].. .4- 2 3+1 4- 1 1 3 4 4-3 2 RÊt mong sù ®ãng gãp cña c¸c thÇy, c« gi¸o
- Xem thêm -

Xem thêm: phép trừ trong phạm vi 4 , phép trừ trong phạm vi 4 , phép trừ trong phạm vi 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay