phép trừ trong phạm vi 3 tiết 2

11 52 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:11

Thø ba ngµy th¸ng 11 n¨m 2007 To¸n : 1+1= 2+1= + = Thø ba ngµy th¸ng 11 n¨m 2007 To¸n : PhÐp trõ ph¹m vi 2– 1=1 hai trõ mét b»ng mét 3– 1=2 ba trõ mét b»ng hai 3– 2=1 ba trõ hai b»ng mét Thø ba ngµy th¸ng 11 n¨m 2007 To¸n : PhÐp trõ ph¹m vi 3 2+1=3 3-1=2 1+2=3 3-2=1 Thø ba ngµy th¸ng 11 n¨m 2007 To¸n : PhÐp trõ ph¹m vi TÝnh –1 = 1+1= 1+2= 3– 1= 2– 1=1 3– 2= 3– 2=1 3– 1=2 3– 1= Thø ba ngµy th¸ng 11 n¨m 2007 To¸n : PhÐp trõ ph¹m vi TÝnh 2 1 3 Thø ba ngµy th¸ng 11 n¨m 2007 To¸n : PhÐp trõ ph¹m vi 3 - = - Thø ba ngµy th¸ng 11 n¨m 2007: To¸n PhÐp trõ ph¹m vi PhiÕu bµi tËp TÝnh: – = TÝnh: – = – = Thø ba ngµy th¸ng 11 n¨m 2007: To¸n PhÐp trõ ph¹m vi PhiÕu bµi tËp TÝnh: 3– 1=2 TÝnh: 3– 2=1 2– 1=1 Thø ba ngµy th¸ng 11 n¨m 2007 To¸n : PhÐp trõ ph¹m vi 3-2=… 1=2 - 3-1-1=… + - 1= …
- Xem thêm -

Xem thêm: phép trừ trong phạm vi 3 tiết 2 , phép trừ trong phạm vi 3 tiết 2 , phép trừ trong phạm vi 3 tiết 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay