Ôn tập về câu LTVC lớp 5

21 74 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:10

BÀI CŨ: 1/ Hãy tìm từ đơn, từ ghép từ láy? 2/ Hãy đặt câu có từ ”đậu” từ đồng âm? 3/ Làm tập trang 167 Bài 4: cũ a.Có nới … tốt b Xấu gỗ, …… nước sơn yếu c.Mạnh dùng sức, …… dùng mưu Bài 1: Nghĩa từ Cô giáo phàn nàn với mẹ học sinh: - Cháu nhà chị hôm cóp kiểm tra bạn: - Thế đáng buồn quá! Nhưng cô biết cháu cóp bạn ạ? - Thưa chị, cháu bạn ngồi cạnh cháu có lỗi giống hệt Bà mẹ thắc mắc: - Nhưng bạn cháu cóp cháu? Không đâu! Đề có câu hỏi này: “ Em cho biết đại từ gì.” Bạn cháu trả lời: “ Em không biết.” Còn cháu viết: “ Em không biết.” - Câu hỏi dùng để làm gì? Có thể nhận câu hỏi dấu hiệu nào? - Câu kể dùng để làm gì? Có thể nhận câu kể dấu hiệu nào? - Câu khiến dùng để làm gì? Có thể nhận câu khiến dấu hiệu nào? - Câu cảm dùng để làm gì? Có thể nhận câu cảm dấu hiệu nào? CÁC KIỂU CÂU Chức Các từ đặc biệt Dấu câu Câu hỏi Dùng để hỏi điều chưa biết Ai, gì, nào, Dấu chấm không… hỏi Câu kể Dùng để kể, tả, giới thiệu bày tỏ ý kiến, tâm sự, tình cảm Dấu chấm Câu khiến Dùng để nêu yêu cầu, đề nghị, mong muốn Hãy, chớ,đừng; Dấuchấm mời, nhờ, yêu than, dấu cầu, đề nghị chấm Câu cảm Dùng để bộc lộ cảm xúc Ôi, a, ôi chao, trời, trời ơi,… Dấu chấm than Thảo luận nhóm 4: Tìm câu chuyện kiểu câu sau: câu hỏi, câu kể, câu cảm, câu cầu khiến nêu dấu hiệu kiểu câu đó? Kiểu câu Ví dụ Dấu hiệu Câu hỏi -Nhưng cô *Để hỏi điều chưa biết, biết cháu cóp cuối câu có dấu chấm bạn ạ? hỏi Câu kể -Cháu nhà chị * Dùng để kể việc, hôm cóp cuối câu có dấu chấm kiểm tra bạn dấu hai chấm Câu cảm -Thế đáng buồn quá! *Câu bộc lộ cảm xúc, có từ quá, cuối câu có dấu chấm than Câu -Em cho biết * Nêu yêu cầu, đề nghị, khiến đại từ gì? câu có từ Bài 2: - Em biết có kiểu câu kể nào? Các kiểu câu kể: Ai làm gì? Ai nào? Ai gì? - Chủ ngữ kiểu câu kể trả lời cho câu hỏi nào? Trả lời cho câu hỏi: Ai? Cái gì? Con gì? - Trong câu kể Ai làm gì, vị ngữ trả lời cho câu hỏi nào? - Làm gì? -Trong câu kể Ai Thế nào? nào, vị ngữ trả lời cho câu hỏi nào? -Trong câu kể Ai - Là gì? gì, vị ngữ trả lời cho câu hỏi nào? CÁC KIỂU CÂU KỂ Kiểu câu kể Ai làm gì? Vị ngữ Chủ ngữ Trả lời câu hỏi Làm gì? Trả lời câu hỏi Ai ( Cái gì, gì) ? Ai nào? Trả lời câu hỏi Thế nào? Trả lời câu hỏi Ai ( Cái gì, gì)? Ai gì? Trả lời câu hỏi Ai (Cái gì, gì) ? Trả lời câu hỏi Là gì? - Trong câu chuyện “ Quyết định độc đáo”, câu thuộc kiểu câu kể Ai làm gì? - Câu thuộc kiểu câu kể Ai nào? - Câu thuộc kiểu câu kể Ai gì? Thảo luận nhóm 2: Hãy gạch gạch chéo trạng ngữ với chủ ngữ vị ngữ, hai gạch chéo chủ ngữ với vị ngữ? 1.Cách không lâu (TrN),/ lãnh đạo Hội đồng thành phố Nót- tinh- ghêm nước Anh( C) // định phạt tiền công chức nói viết tiếng Anh không chuẩn ( v) Ông Chủ tịch Hội đồng thành phố ( C) //tuyên bố không kí văn có lỗi ngữ pháp tả (V) Theo định này, lần mắc lỗi(TrN) / công chức (C) // bị phạt bảng (V) Đây (C) // biện pháp mạnh nhằm giữ gìn sáng tiếng Anh (v) 1/ Con chặt đủ trăm đốt tre mang cho ta Câu thuộc kiểu câu: a Câu kể b Câu cảm c Câu khiến 2/ Đôi chân đại bàng giống móc hàng cần cẩu Câu thuộc kiểu câu kể: a Ai gì? bb Ai nào? c Ai làm gì? 3/ Ôi, chữ cô giáo này! Câu thuộc kiểu câu: a a Câu cảm b Câu khiến c Câu hỏi d Câu kể [...]... của tiếng Anh (v) 1/ Con hãy đi chặt đủ một trăm đốt tre mang về đây cho ta Câu này thuộc kiểu câu: a Câu kể b Câu cảm c Câu khiến 2/ Đôi chân đại bàng giống như cái móc hàng của cần cẩu Câu trên thuộc kiểu câu kể: a Ai là gì? bb Ai thế nào? c Ai làm gì? 3/ Ôi, chữ cô giáo này! Câu này thuộc kiểu câu: a a Câu cảm b Câu khiến c Câu hỏi d Câu kể ... gì? Vị ngữ Chủ ngữ Trả lời câu hỏi Làm gì? Trả lời câu hỏi Ai ( Cái gì, con gì) ? Ai thế nào? Trả lời câu hỏi Thế nào? Trả lời câu hỏi Ai ( Cái gì, con gì)? Ai là gì? Trả lời câu hỏi Ai (Cái gì, con gì) ? Trả lời câu hỏi Là gì? - Trong câu chuyện “ Quyết định độc đáo”, những câu nào thuộc kiểu câu kể Ai làm gì? - Câu nào thuộc kiểu câu kể Ai thế nào? - Câu nào thuộc kiểu câu kể Ai là gì? Thảo luận... những kiểu câu kể nào? Các kiểu câu kể: Ai làm gì? Ai thế nào? Ai là gì? - Chủ ngữ trong các kiểu câu kể trên trả lời cho câu hỏi nào? Trả lời cho câu hỏi: Ai? Cái gì? Con gì? - Trong câu kể Ai làm gì, vị ngữ trả lời cho câu hỏi nào? - Làm gì? -Trong câu kể Ai thế Thế nào? nào, vị ngữ trả lời cho câu hỏi nào? -Trong câu kể Ai là - Là gì? gì, vị ngữ trả lời cho câu hỏi nào? CÁC KIỂU CÂU KỂ Kiểu câu kể Ai...Kiểu câu Ví dụ Dấu hiệu Câu hỏi -Nhưng vì sao cô *Để hỏi điều chưa biết, biết cháu cóp bài cuối câu có dấu chấm của bạn ạ? hỏi Câu kể -Cháu nhà chị * Dùng để kể sự việc, hôm nay cóp bài cuối câu có dấu chấm kiểm tra của bạn hoặc dấu hai chấm Câu cảm -Thế thì đáng buồn quá! *Câu bộc lộ cảm xúc, có từ quá, cuối câu có dấu chấm than Câu -Em hãy cho biết * Nêu yêu cầu, đề nghị, khiến đại từ là gì? trong câu. .. chéo giữa chủ ngữ với vị ngữ? 1.Cách đây không lâu (TrN),/ lãnh đạo Hội đồng thành phố Nót- tinh- ghêm ở nước Anh( C) // đã quyết định phạt tiền các công chức nói hoặc viết tiếng Anh không đúng chuẩn ( v) 2 Ông Chủ tịch Hội đồng thành phố ( C) //tuyên bố sẽ không kí bất cứ văn bản nào có lỗi ngữ pháp và chính tả (V) 3 Theo quyết định này, mỗi lần mắc lỗi(TrN) / công chức (C) // sẽ bị phạt 1 bảng (V) 4
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập về câu LTVC lớp 5 , Ôn tập về câu LTVC lớp 5 , Ôn tập về câu LTVC lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay