phép cộng trong phạm vi 7

14 58 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:09

Kiểm tra cũ 2+3=5 4+2=6 1+4=5 3+3=6 Thứ năm ngày tháng năm 2008 Toán Phép cộng phạm vi Ví dụ 1: 11 + = dụ 2: 21 + = dụ 3: + 24 = dụ 4: + = dụ 5: 51 + = dụ 6: 61 + = Bảng cộng: Phép cộng phạm vi 1+ 6=7 +5=7 +4=7 +3=7 +2=7 +1=7 Bài tập 1: Điền số thích hợp vào ô trống + = Bảng cộng: Phép cộng phạm vi 1+ 6=7 +5=7 +4=7 +3=7 +2=7 +1=7 Xin chân thành cảm ơn ! [...]...Bµi tËp 1: §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng 4 + 3 = 7 B¶ng céng: PhÐp céng trong ph¹m vi 7 1+ 6 =7 2 +5 =7 3 +4 =7 4 +3 =7 5 +2 =7 6 +1 =7 Xin ch©n thµnh c¶m ¬n !
- Xem thêm -

Xem thêm: phép cộng trong phạm vi 7 , phép cộng trong phạm vi 7 , phép cộng trong phạm vi 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay