BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2017

18 182 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:09

PHÒNG GDĐT CƯ KUINTRƯỜNG THCS 198CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúc Ea Tiêu, ngày 18 tháng 09 năm 2016 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊNNăm học 20162017 Họ và tên : ………………………….Chức vụ : Giáo viên Nhiệm vụ: …………………..Trình độ chuyên môn : ……………………..Đơn vị công tác: ……………………………………Căn cứ Thông tư số 312011TTBGDĐT ngày 0882011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS; Căn cứ Thông tư số 262012TTBGDĐT ngày 1072012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ Kế hoạch số 1292KHSGDĐT ngày 23102012 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh ĐăkLăk về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012 – 2013; Căn cứ công văn số 14KH – PGDĐT ngày 30012013, kế hoạch 01 ngày 1922013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư Kuin về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2012 – 2013; Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị và kế hoạch số 27 của trường THCS 198 ngày 1722013 về kế hoạch BDTX Căn cứ kế hoạch BDTX của tổ Lý –Công nghệ , bản thân tôi lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho năm học 2016 – 2017 như sau:I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH. 1. Đặc điểm tình chung của nhà trường: Tổng số CBQL, GV, NV : 47 – Trong đó có : 22 đảng viên. Tổng số lớp: 12 (Trong đó Khối 6 : 3 lớp; Khối 7: 3 lớp; Khối 8 : 3 lớp; Khối 9 : 3 lớp). Tổng số học sinh toàn trường: 378 em (Khối 6: ; Khối 7: ; Khối 8 : ; Khối 9: ) 2. Thuận lợi: Trường ……………… PHÒNG GD&ĐT CƯ KUIN TRƯỜNG THCS 19/8 Giaó viên : ………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Ea Tiêu, ngày 18 tháng 09 năm 2016 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊN Năm học 2016-2017 Họ tên : ………………………… Chức vụ : Giáo viên Nhiệm vụ: ………………… Trình độ chuyên môn : …………………… Đơn vị công tác: …………………………………… Căn Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS; Căn Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông giáo dục thường xuyên; Căn Kế hoạch số 1292/KH-SGDĐT ngày 23/10/2012 Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh ĐăkLăk việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông giáo dục thường xuyên năm học 2012 – 2013; Căn công văn số 14/KH – PGD&ĐT ngày 30/01/2013, kế hoạch 01 ngày 19/2/2013 Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Cư Kuin kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2012 – 2013; Căn tình hình thực tế đơn vị kế hoạch số 27 trường THCS 19/8 ngày 17/2/2013 kế hoạch BDTX Căn kế hoạch BDTX tổ Lý –Công nghệ , thân lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho năm học 2016 – 2017 sau: I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH Đặc điểm tình chung nhà trường: - Tổng số CBQL, GV, NV : 47 – Trong có : 22 đảng viên - Tổng số lớp: 12 (Trong Khối : lớp; Khối 7: lớp; Khối : lớp; Khối : lớp) - Tổng số học sinh toàn trường: 378 em (Khối 6: ; Khối 7: ; Khối : ; Khối 9: ) Kế Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Năm 2016- 2017 Trường ……………… Thuận lợi: Giaó viên : ………………… - Trường đạt chuẩn quốc gia, sở vật chất khang trang, trang bị tương đối đầy đủ trang thiết bị , phòng chức năng…để phục vụ dạy học - Nhà trường quan tâm, đạo kịp thời Huyện, ngành cấp ủy quyền địa phương - Bản thân nhiệt tình, trách nhiệm cao công việc, đồng thuận ủng hộ tin tưởng cộng cao tập thể CBQL, GV, NV nhà trường - Đã chuẩn hóa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trị - Bản thân ứng dụng tốt CNTT giảng dạy hoạt động tự học , tự bồi dưỡng nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn - BGH nhà trường tổ chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên tất lĩnh vực Khó khăn: - Trường có đầy đủ học sinh địa bàn xã, buôn làng, đa số Bố mẹ làm nông nên việc liên lạc kịp thời với PHHS hạn chế - Vẫn đa số gia đình chưa ý đến việc học hành cái, học sinh lười học, bỏ học, nên chất lượng bình quân chưa cao II MỤC TIÊU CỦA BỒI DƯỠNG Về kiến thức: -Giúp giáo viên nắm vững mục tiêu, nội dung, chương trình THCS nói chung môn đảm nhận nói riêng -Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển lực dạy học, lực giáo dục theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu đổi nâng cao chất lượng giáo dục Về kĩ năng: -Phát triển lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá giáo viên; lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên nhà trường -Áp dụng hiểu biết để lập kế hoạch tổ chức dạy học theo yêu cầu đổi nội dung chương trình SGK môn học -Có kinh nghiệm dạy học theo hướng tích cực, chủ động học sinh -Sử dụng SGK, chuẩn KTKN hướng dẫn học sinh sử dụng SGK có hiệu -Thiết kế kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh theo tinh thần đổi Về thái độ: Kế Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Năm 2016- 2017 Trường ……………… Giaó viên : ………………… -Tự giác chủ động hợp tác học tập BDTX để nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ -Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ học tập qua BDTX III Hình thức tổ chức BDTX Bồi dưỡng thông qua lớp tập trung Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn cụm trường; sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn Bồi dưỡng thông qua dự thăm lớp; tổ chức báo cáo chuyên đề, trao đổi thảo luận, thực hành, minh họa, rút kinh nghiệm, chia sẻ đồng nghiệp IV NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG VÀ KẾ HOẠCH BDTX: Khối kiến thức bắt buộc: 02 nội dung a Nội dung 1: : Đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ năm học(30 tiết/ năm học) Trong thời gian từ tháng 08 năm 2016, thân tham gia lớp bồi dưỡng trị làm viết thu hoạch với nội dung sau: TT NỘI DUNG BỒI DƯỠNG + Chuyên đề 1: Đánh giá kết thực nhiệm vụ trọng tâm kinh tế xã hội năm năm 2011- 2015 phương hướng phát triển kinh tế xã hội năm năm 2016 – 2020 THỜI GIAN SỐ TIẾT T8 2,5 ( Học tập trung) + Chuyên đề 2: Nghị đại hội 12 Đảng ( Học tập trung) + Chuyên đề 3: Những điểm văn kiện đại hội XII T,8 Đảng xây dựng Đảng hệ thống trị ( Học tập trung) + Chuyên đề 4: Những nét xây dựng Đảng sở ( tự học ) + Chuyên đề 5: Các chương trình hành động, kế hoạch T8 triển khai thực Huyện ủy Cư kuin việc thực chương trình kinh tế - xã hội Tỉnh ủy; Thông tin thời sự, sách tỉnh, nước giới Kế Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Năm 2016- 2017 2,5 Trường ……………… Giaó viên : ………………… ( Tự học ) * Nhiệm vụ năm học cấp T 9,10 10 * Các văn quy định Bộ GD&ĐT - TT 58 Bộ Giáo dục; - Điệu lệ trường THCS; - Luật GD; - Quy chế dân chủ trường học b Nội dung 2: Đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học (30 tiết / năm học) Trong thời gian từ tháng đến tháng 10 năm 2016, tham gia tập huấn về: STT NỘI DUNG BỒI DƯỠNG THỜI GIAN - Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 BGD&ĐT, T 9,10 Của SGD&ĐT theo công văn số 35 Sở GD&ĐT-TCCB: SỐ TIẾT 10 Theo đó, phương hướng chung là: Tăng cường kỷ cương, nếp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện sở giáo dục, đào tạo: Giáo dục mầm non trọng đổi hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểmgiáo dục lấy trẻ làm trung tâm; giáo dục phổ thông trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ sống, ý thức, trách nhiệm công dân xã hội, cộng đồng, khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm sai quy định; giáo dục đại học giáo dục chuyên nghiệp chútrọng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lựcchất lượng cao gắn với nhu cầu thị trường lao động Rà soát, quy hoạch lại mạng lưới sở giáo dục đào tạo nước Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cán quản lý giáo dục cấp Công tác phân luồng định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông Nâng cao chấtlượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt tiếng Anh cấp học trình độ đàotạo Ứng dụng công nghệ thông tin dạy, học quảnlý Kế Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Năm 2016- 2017 Trường ……………… Giaó viên : ………………… giáo dục Đẩy mạnh giao quyềntự chủ, tự chịu trách nhiệm sở giáo dục đại học Hội nhập quốc tếtrong giáo dục đào tạo Tăng cường sở vật chất đảm bảo chất lượng cáchoạt động giáo dục đào tạo Phát triển nguồn nhân lực,nhất nguồn nhân lực chất lượng cao - Kết nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 PGD&ĐT huyện Cư Kuin Trường THCS 19/8 - Chuyên môn: Đổi phương pháp dạy học, đổi kiểm tra đánh giá; Kĩ thuật làm ma trận đề kiểm tra… (T/c thao giảng, dự giờ, chuyên đề cấp trường , cấp cụm Ra, duyệt đề KTĐK,HK …theo hướng đổi mới, phát huy tính tích cực, chủ động học tập sáng tạo học sinh) - Thực chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo Trong 10 dục địa phương.( Lồng ghép nội dung giáo dục, phù suốt năm hợp với tình hình địa phương thông qua môn học) học T 10 - Phối hợp nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch dự án Tháng 01,02,03 (nếu có) 10 Khối kiến thức tự chọn: Đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục giáo viên( 40 tiết/ năm học) gồm 04 mô đun a Nội dung mô đun: - Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ giảng - Phương pháp dạy học tích cực - Dạy học với công nghệ thông tin - Sử dụng thiết bị dạy học b Kế hoạch triển khai cụ thể: ND3 Phát triển nghề nghiệp Kế Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Năm 2016- 2017 Trường ……………… Giaó viên : ………………… Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng Mục tiêu bồi dưỡng Tên nội dung mô đun (60 tiết) Mã mô đun Sử dụng được các phương pháp tìm kiếm, khai thác, xử lý thông THCS tin phục 17 vụ bài soạn Nâng cao lực Xây dựng phương pháp dạy học theo hướng tích hợp -Vận dụng công nghệ thông tin vào soạn bài, giảng THCS 18 THCS 19 Thời gian Số tiết T8,9 15 Trong suốt năm học 15 Tìm kiếm, khai thác, xử lí Sử dụng phương thông tin phục vụ pháp, kĩ thuật tìm kiếm, giảng khai thác, xử lí thông tin Những thông tin phục vụ giảng phục vụ giảng Các bước thực phương pháp tìm kiếm thông tin phục vụ giảng Khai thác, xử lí thông tin phục vụ giảng Phương pháp dạy học Vận dụng kĩ tích cực thuật dạy học tích cực phương pháp dạy học Dạy học tích cực tích cực Các phương pháp, kĩ Giúp giáo viên Trung học thuật dạy học tích cực sở nắm đuợc yêu cầu phương Sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích pháp dạy học theo hướng tích hợp; làm rõ mục tiêu, cực nội dung, phuơng pháp dạy học theo hướng tích hợp Dạy học với công nghệ Có biện pháp để nâng cao thông tin hiệu dạy học nhờ Vai trò công nghệ hỗ trợ công nghệ thông tin thông tin dạy học Trong suốt năm học 15 Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Kế Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Năm 2016- 2017 Trường ……………… Giaó viên : ………………… bài Sử dụng thiết bị dạy học Sử dụng thiết bị dạy Sử dụng thiết bị học dạy học môn học (theo Vai trò thiết bị dạy danh mục thiết bị dạy học học đổi phương tối thiểu cấp THCS) pháp dạy học THCS 20 Trong suốt năm học 15 Thiết bị dạy học theo môn học cấpTHCS Sử dụng thiết bị dạy học; kết hợp sử dụng thiết bị dạy học truyền thống với thiết bị dạy học làm tăng hiệu dạy học V BIỆN PHÁP THỰC HIỆN - Lấy việc tự học (tự nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu thông tin mạng Internet), kết hợp với việc trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, đồng thời tham gia đầy đủ buổi học tập trung cấp tổ chức, nhằm tiếp thu kịp thời hướng dẫn nội dung khó, lắng nghe giải đáp thắc mắc, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ luyện tập kỹ - Tham gia đầy đủ chuyên đề buổi dạy thí nghiệm trường, liên trường hay Phòng tổ chức - Thực tốt quy chế chuyên môn, tăng cường dự để học hỏi kinh nghiệm, phương pháp đồng nghiệp, ưu tiên hàng đầu dự chuyên môn đào tạo - Đăng ký mô đun với nhà trường để có đầy đủ tài liệu học tập - Kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch rút kinh nghiệm sau mô đun học VI TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG -Tài liệu nội dung BDTX 1và nội dung BDTX BGD&ĐT biên soạn: + Tài liệu BDTX cho GV THCS + Một số vấn đề đổi PPDH THCS môn + Tài liệu bồi dưỡng Gv dạy SGK từ lớp 6,7,8,9, Dạy học theo chuẩn KTKN môn + Tài liệu chuẩn GV, chuẩn hiệu trưởng Kế Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Năm 2016- 2017 Trường ……………… + Các văn qui định hồ sơ giáo án Giaó viên : ………………… + Thông tư 58 BGD&ĐT đánh giá xếp loại hs + Điều lệ trường phổ thông + Qui chế xét TN + Tiêu chí Trường chuẩn Quốc gia + Tài liệu hướng dẫn soạn giáo án điện tử + Tài liệu học tập làm theo gương đạo đức HCM… + Lịch sử địa huyện Cư Kuin G ĐĂNG KÝ XẾP LOẠI NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH - Tự xếp loại: Giỏi Hoàng Thị Nam DUYỆT CỦA TỔ DUYỆT CỦA BGH Kế Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Năm 2016- 2017 Trường ……………… Giaó viên : ………………… Kế Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Năm 2016- 2017 Trường ……………… Giaó viên : ………………… PHẦN II TIẾN TRÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2013 – 2014 NỘI DUNG 1 Nội dung bồi dưỡng: * ND1 Nhiệm vụ năm học theo cấp học, ngành học (30 tiết/năm học/giáo viên) Thời gian bồi dưỡng: (2 ngày) - Từ ngày tháng 08 năm 2013 đến ngày 10 tháng 08 năm 2013 Hình thức bồi dưỡng: - Bồi dưỡng tập trung địa điểm Công ty cà phê EaSim – Việt Đức - Báo cáo viên: Đồng chí Nguyễn Cao Kì – Trưởng ban tuyên giáo Huyện Cư Kuin - Tự bồi dưỡng Kết đạt được: 4.1 Nghị TW V, VI Trong ngày BD tập trung thân tiếp thu, nắm bắt nhiều kiến thức Cụ thể sau: * Tình hình Huyện Cư Kuin thời gian vừa qua * Đại hội Đảng Huyện Cư Kuin ( Nhiệm kỳ 2013- 2015) - Bộ máy ban, ngành Huyện Cư Kuin - Báo cáo nhiệm vụ trị Huyện phương hướng NK 2013 – 2015 - Tình hình kinh tế, trị huyện - Việc xếp, đổi nâng cao hiệu quản lý nhà nước * Những nội dung NQ TW VI - Đề án đổi sách pháp luật đất đai - Thảo luận NQ tình hình kinh tế, trị năm 2013: Các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn Tai nạn giao thông nhiều Tệ nạn XH diễn phức tạp Khiếu nạ tăng, có nhiều vấn đề bất cập * Mục tiêu đề năm 2013 - Nâng cao hiệu kinh tế đối ngoại - Tăng cường biện pháp chống tệ nạn XH - Tiếp tục xếp, đổi nâng cao hiệu doanh nghiệp nhà nước - Xem xét đổi giáo dục: Đánh giá thành tựu bật hạn chế giáo dục: Quy mô giáo dục mở rộng nâng cao, chất lượng quản lý giáo dục đào tạo đảm bảo Việc thực công XH giáo dục ngày tốt hơn, có điều kiện tiếp cận giáo dục Phương Đông Nhưng hạn chế, thiếu sót yếu như: Chất lượng giáo dục đào tạo thấp Đào tạo Đại học chưa phù hợp với nhu cầu XH Công tác quản lý nhiều bất cập Việc sử dụng, đãi ngộ nhân tài chưa Kế Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Năm 2016- 2017 10 Trường ……………… Giaó viên : ………………… xứng đáng, chưa gây thu hút Tư giáo dục chậm đổi Quản lý giáo dục nặng nề hình thức chưa tạo động lực… * Nghị TW V - Quyền sửa đổi năm 1992 - XD hoàn thiện pháp quyền nhà nước đảm bảo lãnh đạo Đảng - Đảm bảo quyền, quan điểm sửa đổi hiến pháp 1992 - Phát triển kinh tế thị trường 4.2 Nhiệm vụ năm học 2013- 2014; thị; thông tư; điều lệ… * Nhiệm vụ năm học 2013- 2014: Công tác trì phát triển số lượng: Làm tốt công tác vận động tuyên truyền để thực hoàn thành công tác tuyển sinh Phối hợp tốt với bậc cha mẹ học sinh, với tổ chức xã hội để đảm bảo công tác trì sĩ số Tạo điều kiện trọng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm (GVCN) để tham gia Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện Triển khai thực có hiệu việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 Bộ Chính trị gắn với việc tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi thư cuối cho ngành Giáo dục; tiếp tục thực có hiệu nội dung vận động, phong trào thi đua việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện trường; gắn với việc đổi hoạt động giáo dục, rèn luyện phẩm chất trị, đạo đức lối sống cán quản lý, giáo viên, nhân viên học sinh Tiếp tục thực tinh giản nội dung dạy học; xây dựng triển khai dạy học chủ đề tích hợp; tăng cường hoạt động nhằm giúp HS vận dụng kiến thức liên môn vào giải vấn đề thực tiễn Các Tổ chuyên môn cần xây dựng kế hoạch để tham gia Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho HS Hội Khỏe Phù Đổng năm học 2013-2014 đạt kết Tiếp tục đổi đồng phương pháp dạy học giáo dục, đổi kiểm tra, đánh giá kết học tập rèn luyện HS; tạo chuyển biến tích cực, rõ nét chất lượng hiệu hoạt động giáo dục nhà trường Tăng cường bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên (GV) lực chuyên môn, lực đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, công tác chủ nhiệm lớp; quan tâm phát triển đội ngũ Tổ trưởng Tổ chuyên môn, giáo viên cốt cán; trọng đổi sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao vai trò phát huy hiệu buổi sinh hoạt Cụm chuyên môn, Tổ chuyên môn Thực có hiệu công tác bồi dưỡng thường xuyên cho GV; trọng bồi dưỡng kỹ giáo dục đạo đức; quan tâm phát triển đội ngũ GV cốt cán Thực tốt công tác tra, kiểm tra, đảm bảo việc chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn; tăng cường kiểm tra chuyên môn; thực tốt công khai theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng năm 2009 Bộ Giáo dục Đào tạo; triển khai có hiệu Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 Bộ Chính trị Tiếp tục phấn đấu đạt tiêu chuẩn trường đạt chuẩn Quốc gia tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục Hoàn thành nhiệm vụ công tác Phổ cập * Thông tư ban hành Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học (Số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng năm 2011 Kế Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Năm 2016- 2017 11 Trường ……………… Giaó viên : ………………… * Điều lệ Trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) * Thông tư 58 * Điều lệ trường THCS * Luật giáo dục năm 2005 ( Luật sửa đổi bổ sung năm 2009) * Tìm hiểu lãnh thổ Việt Nam đặc biệt biển đảo Việt Nam Những nội dung thân vận dụng vào thực tiễn giảng dạy giáo dục đơn vị: - Qua nội dung bồi dưỡng thân hiểu nắm sách, đường lối lãnh đạo Đảng Kế hoạch cấp, nhà trường năm học Các Thông tư, Điều lệ…từ lồng ghép vào vào nội dung dạy học để giáo dục học sinh có biện pháp phù hợp để nâng cao chất lượng dạy học - Hiểu Thông tư đánh giá, xếp loại học sinh để vận dụng vào công tác chủ nhiệm - Lồng ghép chủ quyền lãnh thổ, tình yêu quê hương đất nước, biển đảo quê hương qua tiết dạy Lịch sử, Địa lý Những nội dung khó đề xuất cách thức tổ chức bồi dưỡng nhằm giải nội dung khó (Không có nội dung khó) Tự đánh giá: Sau trình bồi dưỡng tập trung tự bồi dưỡng thân tiếp thu vận dụng vào thực tiễn công tác 100% so với kế hoạch đề Điểm tự đánh giá: 10 điểm Kế Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Năm 2016- 2017 12 Trường ……………… Giaó viên : ………………… NỘI DUNG Nội dung bồi dưỡng: * Nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương (30 tiết/năm học/giáo viên) Thời gian bồi dưỡng: - Bồi dưỡng thường xuyên năm học Hình thức bồi dưỡng: - Tự học trao đổi thêm thông tin tổ, nhóm - Học tập trung trường Kết đạt được: * Về chuyên môn: - Đổi phương pháp dạy học, đổi kiểm tra đánh giá (30% trắc nghiệm, 70% tự luận kiểm tra định kỳ) - Kỹ thuật làm ma trận đề kiểm tra (Từ Nhận biết, thông hiểu đến vận dụng) - Tự bồi dưỡng CM qua thao giảng, dự giờ, dự chuyên đề Cụ thể năm học thân thao giảng: 02 tiết, Dự giờ: 26 tiết - Tham gia học tập chuyên đề chuẩn kiến thức kỹ - Giáo dục kỹ sống, tư tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục bảo vệ môi trường lồng ghép vào tiết dạy tiết giáo dục lên lớp - Bồi dưỡng phát triển giáo dục cấp THCS địa phương - Thực chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương - Tập huấn ứng dụng CNTT dạy học như: + Tập huấn phần mềm: Acticvinpile – Báo cáo viên đồng chí Nguyễn Huy Lộc, Hoàng Hiệp (Ngày 3/4/2013, 11/4/2013) Tại trường THCS 19/8 + Tập huấn phần mềm tương tác- Tập huấn Trường THCS 19/8 Đ/c Nguyễn Huy Lộc, Bùi Văn Sỹ, Hoàng Hiệp triển khai * Về hoạt động khác: - Tập huấn phòng cháy, chữa cháy công sở gia đình: ( Ngày 10/02/2014) Tại trường THCS 19/8 - Tập huấn công tác tra Báo cáo viên đồng chí Nguyễn Huy Tường- HTr nhà trường (26/03/2014) Tại Trường THCS 19/8 Những nội dung thân vận dụng vào thực tiễn giảng dạy giáo dục đơn vị: - Phương pháp dạy học đổi - Đổi cách kiểm tra đánh giá học sinh - Nắm bắt kỹ thuật làm ma trận đề kiểm tra cách đề kiểm tra - Áp dụng công nghệ thông tin việc tìm hiểu tài liệu để phục vụ giảng dạy - Cách thức phòng cháy, chữa cháy gia đình nơi công sở để lồng ghép giáo dục học sinh Kế Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Năm 2016- 2017 13 Trường ……………… Giaó viên : ………………… Những nội dung khó đề xuất cách thức tổ chức bồi dưỡng nhằm giải nội dung khó này: - Vì thời gian tập huấn, bồi dưỡng phần mềm công nghệ thông tin nên việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn Tự đánh giá: - Sau bồi dưỡng thân tiếp thu vận dụng vào thực tiễn công tác khoảng 90% so với yêu cầu kế hoạch đề Bản thân tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện kế hoạch đề để công tác giảng dạy ngày hoàn thiện Điểm tự đánh giá: điểm Kế Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Năm 2016- 2017 14 Trường ……………… Giaó viên : ………………… NỘI DUNG 1.Nội dung bồi dưỡng: * Phát triển nghề nghiệp (60 tiết/năm học/giáo viên) * Năm học 2013 -2014 thực Mô đun (5,6,7,8 – 60 tiết) Thời gian bồi dưỡng: - Thường xuyên bồi dưỡng năm học Hình thức bồi dưỡng: - Tự bồi dưỡng Kết đạt được: a Mô đun THCS 5:Môi trường học tập học sinh THCS * Qua trình tự bồi dưỡng thân hiểu môi trường giáo dục xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS - Môi trường học tập hoạt động kích thích đa dạng, góp phần định cho học tập học sinh cải thiện để môi trường học tập toàn diện giúp học sinh thêm nhiều hứng thú học tập Có môi trường ảnh hưởng đến học tập học sinh: + Môi trường gia đình, nhà trường xã hội + Môi trường bên (nội tâm) - Ảnh hưởng môi trường học tập đến hoạt động học sinh THCS: Nhà trường tác động đến việc giáo dục đạo đức học sinh Có nhiều hình thức, nội dung, biện pháp để giáo dục học sinh huy động lực lượng giáo dục nhà trường đội ngũ GVCN, GV môn, cán Đoàn- Đội tổ chức hoạt động ngoại khóa qua để giáo dục đạo đức, ý thức cho học sinh - Gia đình tế bào xã hội, nơi 2/3 thời gian ngày học sinh hoạt động gia đình có tác động lớn đến việc giáo dục đạo đức học sinh Gia đình gương cho học sinh noi theo - XH có tác động nhiều mặt đến việc giáo dục đạo đức cho học sinh Trong XH có nhiều biểu tiêu cực tác động đến đạo đức học sinh b Mô đun THCS 6:Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS - Xây dựng môi trường sống học tập xuất phát từ nhu cầu trẻ - Để giáo dục trẻ tốt cần quan tâm đến việc xây dựng môi trường học tập, vui chơi cho em - Môi trường gia đình- nhà trường- XH môi trường tạo thành hệ thống khép kín, bổ sung, hỗ trợ cho hoạt động nhận thức tích cực trẻ - Tạo điều kiện cho em tham gia hoạt động cộng đồng, rèn luyện kỹ sống… * Hậu việc chưa quan tâm mức đến môi trường sống, học tập trẻ: - Học sinh có biểu già trước tuổi - Trẻ hội trải nghiệm giá trị quý báu lao động - Thiếu môi trường sống học tập lành mạnh - Bạo lực học đường - Lệch lạc tâm lý… Kế Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Năm 2016- 2017 15 Trường ……………… Giaó viên : ………………… Cần xây dựng môi trường sống, học tập cho học sinh cách lành mạnh, cho trẻ cảm thấy yên tâm, thoải mái khẳng định Khi học sinh hòa vào môi trường sống nhân văn, học sinh quyền khẳng định điểm khởi đầu cho giáo dục chân Để xây dựng môi trường giáo dục thân em không tự làm mà trách nhiệm thuộc giáo dục, nhà trường xã hội c Mô đun THCS 7:Hướng dẫn tư vấn cho học sinh THCS * Quan niệm tư vấn hướng dẫn cho học sinh THCS - Hướng dẫn dẫn vấn đề để đến kết cuối Còn tư vấn góp ý kiến vấn đề hỏi quyền định Vậy hướng dẫn tư vấn cho học sinh hoạt động nhằm trợ giúp cho học sinh em hỏi vấn đề - Hướng dẫn tư vấn cho học sinh trải qua nhiều giai đoạn: + Thiết lập mối quan hệ + Tập hợp thông tin, đánh giá xác định vấn đề + Hỗ trợ để trẻ tìm kiếm giải pháp lựa chọn giải pháp phù hợp + Trợ giúp trẻ thực giải pháp + Kết thúc trình tư vấn * Những yếu tố ảnh hưởng đến trình tư vấn cho học sinh - Nhóm yếu tố thuộc chủ thể tư vấn: + Sự say mê, hứng thú với công việc + Kinh nghiệm thực tiễn, thâm niên + Nền tảng kiến thức chuyên môn đào tạo + Giá trị, thái độ, đạo đức nhà tư vấn - Nhóm yếu tố bên ngoài: + Nhận thức cha mẹ học sinh, nhà trường, xã hội vấn đề tư vấn +Cơ chế, sách nhà tư vấn +Cơ hội tập huấn, bồi thường tư vấn, hướng dẫn cho HS + Sự phát triển nghề tư vấn Việt Nam * Các lĩnh vực cần hướng dẫn tư vấn cho HS THCS - Khó khăn học tập - Khó khăn quan hệ, ứng xử với thầy cô giáo - Khó khăn quan hệ, ứng xử với bạn bè - Khó khăn quan hệ, ứng xử với thành viên gia đình - Khó khăn quan hệ giao tiếp với cộng đồng - Khó khăn hoạt động hướng nghiệp - Khó khăn công việc tập thể giao phó * Một số nguyên tắc đạo đức thực hoạt động tư vấn, hướng dẫn - Nguyên tắc giữ bí mật - Nguyên tắc tôn trọng trẻ vô điều kiện - Nguyên tắc tin tưởng vào khả giải trẻ - Nguyên tắc mềm dẻo, thích nghi - Nguyên tắc trọng tâm Kế Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Năm 2016- 2017 16 Trường ……………… Giaó viên : ………………… d Mô đun THCS 8:Phương pháp, kỹ thuật tư vấn hướng dẫn cho học sinh THCS * Phương pháp hướng dẫn, tư vấn: - Phương pháp tư vấn dựa cách tiếp cận phân tâm - Phương pháp tư vấn dựa cách tiếp cận nhân văn - Phương pháp tư vấn dựa cách tiếp cận theo trường phái - Phương pháp tư vấn dựa cách tiếp cận thân chủ theo phương pháp nhận thức * Những kỹ thuật tư vấn hướng dẫn cho học sinh - Kỹ thuật đánh giá thông tin - Kỹ thuật thấu hiểu - Kỹ thuật thông đạt - Kỹ thuật phản hồi - Kỹ thuật thu thập thông tin, đặt câu hỏi * Yêu cầu giáo viên THCS vai trò hướng dẫn tư vấn cho HS THCS - Giáo viên THCS có vai trò quan trọng việc tư vấn, hướng dẫn cho học sinh, đặc biệt GVCN Khi hướng dẫn, tư vấn cho học sinh phải dựa phương pháp, kỹ thuật tư để hoạt động tư vấn, hướng dẫn đạt hiệu cao Những nội dung thân vận dụng vào thực tiễn giảng dạy giáo dục đơn vị: - Qua trình bồi dưỡng thân vận dụng vào thực tiễn giảng dạy giáo dục học sinh như: + Hiểu tầm quan trọng môi trường giáo dục, ảnh hưởng môi trường giáo dục đến học tập học sinh từ tạo môi trường giáo dục lành mạnh cho học sinh + Xây dựng môi trường học tập lành mạnh cho học sinh + Biết cách tư vấn, hướng dẫn cho học sinh em gặp khó khăn + Hiểu phương pháp kỹ thuật tư vấn để tư vấn, hướng dẫn cho học sinh từ giáo dục kỹ sống cho em Những nội dung khó đề xuất cách thức tổ chức bồi dưỡng nhằm giải nội dung khó ( Không có nội dung khó) Tự đánh giá: - Sau bồi dưỡng thân tiếp thu vận dụng vào thực tiễn công tác đạt 100% so với yêu cầu kế hoạch đề Điểm tự đánh giá: ( Mô đun: 40 điểm) Kế Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Năm 2016- 2017 17 Trường ……………… Giaó viên : ………………… KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI BDTX CỦA GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013 - 2014 Nội dung đánh giá Mã mô đun Điểm GV tự đánh giá Điểm Mô đun Điểm TB Nội dung bồi dưỡng 10 10 Nội dung bồi dưỡng 9 Nội dung bồi dưỡng Mô đun Mô đun Điểm tổ CM đánh giá Điểm Mô đun Điểm nhà trường đánh giá Điểm TB Điểm Mô đun Điểm TB Mô đun Mô đun Tổng điểm 9,5 Ngày 10/07/2014 GV đánh giá 18
- Xem thêm -

Xem thêm: BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2017, BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2017, BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay