54 trừ đi 8

10 108 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:09

Kiểm tra cũ Đặt tính tính: a) 74 - 74 - 68 b) 44 - 44 - 39 Thứ t ngày 30 tháng 11 năm 2005 Toán 54 - 18 Bài toán: Có 54 que tính, bớt 18 que tính Hỏi que tính? 54 - 18 36 Bài 1:Tính 74 - 26 48 24 84 - 17 - 39 45 64 44 - 15 - 28 49 16 34 - 17 17 94 93 - 49 - 75 45 18 54 72 - 26 - 34 28 38 Bài 2: Đặt tính tính hiệu, biết số bị trừ số trừ lần lợt là: a) 74 47 b) 64 28 c) 44 19 74 - 47 64 - 28 44 - 19 27 36 25 Bài 2: Tóm tắt Vải xanh Vải tím 34 dm 15 dm ? dm Bài giải: Mảnh vải tím dài số dm là: 34 - 15 = 19 (dm) Đáp số: 19 dm Bài 4: Vẽ hình theo mẫu
- Xem thêm -

Xem thêm: 54 trừ đi 8 , 54 trừ đi 8 , 54 trừ đi 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay