15 đến 18 trừ đi một số

3 37 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:09

Thứ sáu ngày tháng 12 năm 2007 Toán: 15; 16; 17; 18 trừ số 15 = ? 15 = 16 = ? 16 = 15 - = 15 - = 15 - = 15 - = 16 - = 16 - = 16 - = 17 - = 17 - = 18 - = Tớnh: a) 15 15 b) 16 9 15 15 6 10 15 15 17 17 8 9 18 13 12 14 14 12 c) 15 8 Mỗi số 7, 8, kết phép tính nào? 15 15 15 17 18 9 17 16 15
- Xem thêm -

Xem thêm: 15 đến 18 trừ đi một số , 15 đến 18 trừ đi một số , 15 đến 18 trừ đi một số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay