12 trừ đi một số

18 87 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:09

Bài: 12 - = ? Gíao án Toán lớp Mục tiêu Sau học xong này, học sinh có khả năng: - Tự lập đợc bảng trừ có nhớ, dạng 12 - - Học thuộc bảng trừ - Vận dụng bảng trừ học để áp dụng vào tập - Củng cố tên gọi thành phần kết phép trừ 04/08/2003 Cách đặt thực phép tính: Gíao án Toán lớp 12 _ 04/08/2003 *Cách đặt tính: - Viết CS hàng chục, CS hàng đơn vị - Viết dấu trừ dới - Viết CS thẳng cột với CS - Kẻ viết kết phép tính * Cách thực phép tính: - Thực từ phải sang trái Gíao án Toán lớp Hình thành bảng trừ 12 12 12 12 12 12 12 12 12 - = 10 = = = = = = = 10 = Cột số bị trừ Cột số trừ 04/08/2003 ì g u ề i đ ó C thú vị số Cột hiệu Gíao án Toán lớp Hình thành bảng trừ 12 12 12 12 12 12 12 12 12 - = 10 = = = = = = = 10 = Các số cột số trừ số tăng dần từ đến 10 ột Các số c ều đ r t ị b ố s số 12 Các số cột hiệu số giảm dần từ 10 04/08/2003 Gíao án Toán lớp Học thuộc bảng trừ 12 12 12 12 12 12 12 12 12 - = 10 = = = = = = = 10 = 04/08/2003 Gíao án Toán lớp Học thuộc bảng trừ 12 12 12 12 12 12 12 12 12 - = = = = = = = = 10 = 04/08/2003 Gíao án Toán lớp Học thuộc bảng trừ 12 12 12 12 12 12 12 12 12 - = 10 = = = = = = = = 04/08/2003 Gíao án Toán lớp Bài 1: Tính nhẩm + = 12 + = 12 12 - = + = 12 + = 12 12 - = + = 12 + = 12 12 - = + = 12 12 - = 12 - - = 12 - = 12 - - = 3 12 - = 12 - - = 6 12 - = 04/08/2003 Gíao án Toán lớp Bài 2: Tên gì? 12 _ Số trừ Hiệu 04/08/2003 = Số bị trừ 10 Gíao án Toán lớp Tên gì? _ 12 Số trừ Hiệu 04/08/2003 = Số bị trừ 11 Gíao án Toán lớp Bài 3: Giải toán Bài giải ng o tr , g n ứ tr ả u q ó C i lạ n ò c , g g n ứ tr ả có qu ả u q y ấ m ó c i ỏ H ịt v g trứn trứng vịt? 04/08/2003 Số trứng vịt có là: 12 - = (quả) Đ/s: 12 Gíao án Toán lớp Bài 4: Dặt tính tính 12 - 12 12 - 12 - 12 - 12 12 12 04/08/2003 13 Trò chơi: Nối nhanh, nối Gíao án Toán lớp Mời em tham gia chúc may mắn 04/08/2003 14 Gíao án Toán lớp 12 - 4+8 12 - 12 04/08/2003 12 - 15 Gíao án Toán lớp Dặn dò: - Học thuộc bảng trừ - Làm tập 04/08/2003 16 Gíao án Toán lớp g, n m c ú h c h n Xin d g n h t n phầ iể m đ l cho em 04/08/2003 10 17 Gíao án Toán lớp Lần sau em cần cố gắng 04/08/2003 18 [...]... của tôi là gì? _ 5 12 Số trừ Hiệu 04/08/2003 = 7 Số bị trừ 11 Gíao án Toán lớp 2 Bài 3: Giải bài toán Bài giải ng đó o tr , g n ứ tr ả u q 2 1 ó C là i lạ n ò c , à g g n ứ tr ả có 7 qu ả u q y ấ m ó c i ỏ H ịt v g trứn trứng vịt? 04/08/2003 Số quả trứng vịt có là: 12 - 7 = 5 (quả) Đ/s: 5 quả 12 Gíao án Toán lớp 2 Bài 4: Dặt tính rồi tính 12 - 8 12 8 4 12 - 3 12 - 5 12 - 6 12 12 12 3 9 5 7 6 04/08/2003... 6 12 12 12 3 9 5 7 6 04/08/2003 6 13 Trò chơi: Nối nhanh, nối đúng Gíao án Toán lớp 2 Mời các em tham gia và chúc may mắn 04/08/2003 14 Gíao án Toán lớp 2 12 - 5 4+8 12 - 3 12 6 04/08/2003 12 - 6 7 9 15 Gíao án Toán lớp 2 Dặn dò: - Học thuộc bảng trừ - Làm bài tập 04/08/2003 16 Gíao án Toán lớp 2 g, n ừ m c ú h c h n Xin à d g n ở h t n phầ iể m đ à l cho em 04/08/2003 10 17 Gíao án Toán lớp 2 Lần sau
- Xem thêm -

Xem thêm: 12 trừ đi một số , 12 trừ đi một số , 12 trừ đi một số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay