11 trừ đi một số

12 73 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:09

Toán - Lớp Thứ ba ngày tháng 11 năm 2006 Toán 11 trừ số 11 - 11 que 11 - = 11 11 - = 11 - 11 - 11 - 11 - = = = = 11 - 11 - 11 - 11 - = = = = 11 - - 11 - - = = = = 11 - - 11 - 11 - = =4 = = Bài 1: Tính nhẩm a, + = 11 + = 11 + = 11 + = 11 11 - = 11 - = 11 - = 11 - = - Khi thay đổi chỗ số hạng tổng không thay đổi - Tổng trừ số hạng số hạng b, 11 - - = 11 - - = 11 - = 11 - 10 = Bài 2: Tính - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 Bài 4: Tóm tắt Bình: 11 bóng Cho bạn: bóng Bình còn: bóng? Bài giải Số bóng bay Bình lại là: 11 - = ( ) Đáp số : bón Thi điền nhanh Điền số vào chỗ chấm để phép tính Đội đỏ 11 - - 11 - 11 - = = = = Đội xanh 11 - - 11 - 11 - = =4 =3 = Thứ ba ngày tháng 11 năm 2006 Toán 11 trừ số 11 11 11 11 - = = = = 8 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - = = = = Xin cảm ơn [...]...Thứ ba ngày 7 tháng 11 năm 2006 Toán 11 trừ đi một số 11 11 11 11 - 2 3 4 5 = = = = 9 8 7 8 11 - 6 11 - 7 11 - 8 11 - 9 11 - 5 = = = = 5 4 3 2 Xin cảm ơn
- Xem thêm -

Xem thêm: 11 trừ đi một số , 11 trừ đi một số , 11 trừ đi một số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay