tiết 46 luyện tập

10 96 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:09

Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2007 Toán 10 + x = 15 10 + x = 15 x = 15 x= 10 Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2007 Toán Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ số hạng Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2007 Toán Luyện tập Tìm x x + = 10 x = 10 x + = 10 x = 10 x= x= 30 + x = 58 x = 58 30 x = 28 Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2007 Toán Luyện tập + = 10 10 = 10 = Tính nhẩm + = 10 10 =2 10 =8 + = 10 10 =7 10 =3 Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2007 Toán Luyện tập Vừa cam vừa quýt có 45 quả, có 25 cam Hỏi có quýt? Tóm tắt: 45 25 cam ? quýt Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2007 Toán Luyện tập Tóm tắt: 45 25 cam ? quýt Bài giải Số quýt có là: 45 25 = 20 (quả) Đáp số: 20 quýt Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2007 Toán Luyện tập Khoanh vào chữ đặt trớc kết đúng: Tìm x, biết: x + = x+5=5 x=5-5 x=0 A x=5 B x = 10 C C x=0 Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2007 Toán Luyện tập x+3=9 x=9-3 x=6 y + = 15 y = 15 - y = 10 + m = 18 m = 18 - m = 10
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 46 luyện tập , tiết 46 luyện tập , tiết 46 luyện tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay