tiết 34 số 6 cộng với một số

8 152 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:09

6 cộng với số Bài toán: Lần thứ lấy que tính, lần thứ hai lấy que tính Hỏi hai lần lấy que tính? Toán: cộng với số: + 6+5=? 6+5= 6+4+1 = 10 + + = 12 = 11 6 + = 13 11 + = 15 + + = 11 1chục + = 11 + = 11 + = 14 Bài (34): Tính nhẩm + = 12 + = 13 + = 14 + = 15 6+0= +6 = 13 + = 14 + = 15 Bài (34): Tính + 10 + 14 + 13 Bài (34): Số ? + = 11 + = 12 + = 13 Bài (34): điền dấu >; + 16 15 + - 10 > Toán: cộng với số: + + = 11 + = 12 + = 13 + = 14 + = 15
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 34 số 6 cộng với một số , tiết 34 số 6 cộng với một số , tiết 34 số 6 cộng với một số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay