phép cộng trong phạm vi 5

12 186 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:09

Thø ba ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2008 To¸n KiÓm tra bµi cò 2+2 = 2+1 = 3+1= KiÓm tra bµi cò 2+2=4 2+1=3 3+1=4 + = + = + = + = 4+1=5 3+2=5 2+3=5 1+4=5 Thø ba ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2008 To¸n PhÐp céng ph¹m vi +1 = 1+4=5 3+ = 2+3=5 TÝnh +1 = + 2= 2+3= 1+4= 2+2= 2+3= 4+1= 3+1= TÝnh + + + + Sè? + =…5 = + … + =…5 = + … 3+2=… 2+3=… 5=3+… 5=2+… ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp: 4+1=5 1+4=5 3+ = + = [...]...4 Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp: 4+1 =5 1+4 =5 3+ 2 = 5 2 + 3 = 5
- Xem thêm -

Xem thêm: phép cộng trong phạm vi 5 , phép cộng trong phạm vi 5 , phép cộng trong phạm vi 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay