bài toán về ít hơn

7 49 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:08

Bài toán Bài toán: Cành có cam, cành có cành cam Hỏi cành có cam ? Toán: Bài toán Bài toán: Cành có cam, cành có cành cam Hỏi cành có cam ? Tóm tắt Cành trên: Cành dưới: ? Bài giải: Cành có số cam là: - = (quả) đáp số: cam Bài 1(30): Vườn nhà Mai có 17 cam, vườn nhà Hoa có vườn nhà Mai cam Hỏi vườn nhà Hoa có cam? Tóm tắt 17 Nhà Mai: Nhà Hoa: ? Bài giải: Nhà Hoa có số cam là: 17 - = 10 (cây) đáp số: 10 cam Bài 2(30): Tóm tắt An cao: 95cm Bài giải 95 - = 90 (cm) đáp số: 90 cm Về toán nhiều hơn: -Biết số bé -Biết phần "nhiều hơn" số lớn so với số bé - Số lớn = số bé + phần "nhiều hơn" Về toán hơn: -Biết số lớn -Biết phần "ít hơn" số bé so với số lớn - Số bé = số lớn - phần "ít hơn"
- Xem thêm -

Xem thêm: bài toán về ít hơn , bài toán về ít hơn , bài toán về ít hơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay