BÀI tập lớn THIẾT kế tối ưu THIẾT kế THÀNH PHẦN hạt tối ưu TRONG bê TÔNG NHỰA các LOẠI THEO QUY TRÌNH THIẾT kế bê TÔNG NHỰA VIỆT NAM 22TC249 98

10 218 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:08

TRỈÅÌNG ÂẢI HC GIAO THÄNG VÁÛN TI KHOA SAU ÂẢI HC BI TÁÛP LÅÏN MÄN HC : THIÃÚT KÃÚ TÄÚI ỈU Hc viãn : NGUÙN NGC THO Låïp : Cao hc Xáy dỉûng cäng trçnh giao thäng – Khoạ Tháưy giạo hỉåïng dáùn : PGS.TS NGUÙN VIÃÚT TRUNG _ H näüi , thạng nàm 2003 BI TÁÛP LÅÏN MÄN HC : THIÃÚT KÃÚ TÄÚI ỈU Hc viãn : Nguùn Ngc Tho Låïp : Cao hc Xáy dỉûng cäng trçnh giao thäng – Khoạ Tháưy giạo hỉåïng dáùn : PGS.TS Nguùn Viãút Trung Bi toạn : Thiãút kãú thnh pháưn hảt täúi ỉu Bã täng nhỉûa cạc loải theo quy trçnh thiãút kãú BTN Viãût Nam 22TCN 249-98 PHÁƯN I : MỦC TIÃU CA BI TOẠN Trong l thuút thiãút kãú thnh pháưn hảt ca Bã täng nhỉûa hiãûn : Phỉång phạp toạn hm lỉåüng cạc loải váût liãûu tham gia vo häùn håüp cáúp phäúi BTN háưu hãút dỉûa trãn cå såí cạc loải váût liãûu khoạng âạ , cạt âãưu â âảt âỉåüc tiãu chøn nháút âënh vãư thnh pháưn hảt Viãûc phäúi håüp cạc thnh pháưn cäút liãûu cọ thãø toạn bàòng cạc phẹp thäng thỉåìng Tuy nhiãn , hiãûn viãûc khai thạc v cung cáúp cạc loải váût liãûu khoạng dng cho xáy dỉûng nọi chung háưu hãút âãưu chỉa âảt âỉåüc cạc chè tiãu u cáưu Trong âọ chè tiãu vãư thnh pháưn hảt thỉåìng l khäng âảt u cáưu cáưn phi tiãún hnh sng v phán loải lải dáùn âãún täún thåìi gian , cäng sỉïc dáùn âãún giạ thnh váût liãûu tàng cao Màût khạc , cọ mäüt säú cäng trçnh , dỉû ạn xáy dỉûng cọ khäúi lỉåüng cäng viãûc cáưn hon thnh ráút låïn , u cáưu tiãún âäü gáúp rụt , viãûc cung cáúp váût liãûu bë hản chãú phi tiãún hnh sng phán loải Mủc tiãu bi toạn âàût nhàòm : Trong mäüt säú cäng trçnh cọ âiãưu kiãûn âàûc biãût bë hản chãú vãư ngưn cung cáúp váût liãûu khoạng , cọ thãø sỉí dủng cạc váût liãûu áúy âãø dng cho sn xút BTN cho cäng trçnh m váùn âm bo cạc u cáưu k thût Âm bo tiãún âäü thi cäng b båït kháu tuøn chn lải váût liãûu Gim giạ thnh váût liãûu âáưu vo Giạ thnh mäüt táún BTN âỉåüc thiãút kãú l nh nháút cáúp phäúi thnh pháưn hảt thiãút kãú theo bi toạn täúi ỉu Nhỉ váûy kãút qu cúi cng l gim giạ thnh cäng trçnh , tiãút kiãûm cho ngán , náng cao hiãûu qu âáưu tỉ , nhỉng váùn âm bo cạc u cáưu k thût PHÁƯN II : GIÅÏI THIÃÛU NÄÜI DUNG BI TOẠN Bi toạn khäng âàût ton bäü quy trçnh thiãút kãú hon chènh mäüt thnh pháưn häùn håüp BTN bao gäưm : Kiãøm tra cạc chè tiãu cå l ca cạc cäút liãûu , bäüt âạ , nhỉûa âỉåìng , cạc phủ gia nãúu cọ … ; Quy trçnh thiãút kãú cáúp phäúi , chãú tảo máùu , thỉí máùu , cäng bäú kãút qu âãø sn xút , quy trçnh thi cäng thỉí nghiãûm , thê nghiãûm máùu thỉûc tãú âãø cọ quy trçnh thi cäng âải tr Do mủc tiãu â nọi åí trãn , bi toạn chè âi sáu vo phỉång phạp thiãút kãú thnh pháưn cáúp phäúi häùn håüp ( khäng âãư cáûp âãún lỉåüng bitum ) âm bo theo u cáưu thnh pháưn cáúp phäúi ca tiãu chøn Viãût Nam 22TCN 249-98 u cáưu thiãút kãú : Ta cọ cạc säú liãûu thnh pháưn hảt ca cạc loải váût liãûu âáưu vo âãø chãú tảo BTN gäưm âạ dàm cạc loải , cạt , bäüt khoạng ( thỉåìng l säú liãûu âạ xay chỉa âụng quy cạch hồûc cạt tỉû nhiãn cọ thnh pháưn hảt khäng âm bo theo cạc tiãu chøn phán loải âạ , cạt ) Cạc säú liãûu vãư giạ c cạc loải váût liãûu , chè tiãu trng lỉåüng thãø têch âãø quy âäøi giạ trë táún / m3 u cáưu thiãút kãú : thiãút kãú t lãû phäúi håüp cạc loải váût liãûu âãø cọ cáúp phäúi häùn håüp tho mn u cáưu thnh pháưn hảt ca loải BTN u cáưu no âọ Màût khạc giạ thnh cho mäüt táún váût liãûu cáúp phäúi häùn håüp thä ( chỉa träün nhỉûa )l nh nháút Mä hçnh bi toạn v thût toạn : Âàût cạc áøn säú l x1,x2,x3,x4,x5 … tỉång ỉïng våïi t lãû ca tỉìng loải váût liãûu häùn håüp cáúp phäúi BTN ( âạ 10x20 , âạ 10x15,âạ 5x10, âạ mảt …, cạt , bäüt khoạng ) Hm lỉåüng lt sng ca tỉïng loải váût liãûu ỉång ỉïng våïi cạc cåỵ sng l : a11,a12,a13,a14….ca loải váût liãûu thỉï ; a21,a22,a23,a24… ca loải váût liãûu thỉï hai Bng cáúp phäúi thnh pháưn hảt u cáưu theo quy trçnh : giåïi hản tỉång ỉïng våïi tỉìng cåỵ sng : b1t , b1d ; b2t , b2d … Gi cạc âån giạ tỉång ỉïng våïi cạc loải váût liãûu l g1,g2,g3,g4,g5 … Trng lỉåüng thãø têch cạc loải váût liãûu tỉång ỉïng l : γ1 ,γ2 ,γ3 ,γ4 ,γ5 … Hm mủc tiãu Z = Σxi / γ i * gi → Cạc âiãưu kiãûn : Σxi*aij >= bid Σxi*aij = bid Σxi*aij
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập lớn THIẾT kế tối ưu THIẾT kế THÀNH PHẦN hạt tối ưu TRONG bê TÔNG NHỰA các LOẠI THEO QUY TRÌNH THIẾT kế bê TÔNG NHỰA VIỆT NAM 22TC249 98 , BÀI tập lớn THIẾT kế tối ưu THIẾT kế THÀNH PHẦN hạt tối ưu TRONG bê TÔNG NHỰA các LOẠI THEO QUY TRÌNH THIẾT kế bê TÔNG NHỰA VIỆT NAM 22TC249 98 , BÀI tập lớn THIẾT kế tối ưu THIẾT kế THÀNH PHẦN hạt tối ưu TRONG bê TÔNG NHỰA các LOẠI THEO QUY TRÌNH THIẾT kế bê TÔNG NHỰA VIỆT NAM 22TC249 98 , Cạch tênh v thût toạn :

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay