tiếng anh unit1 lets talk

6 48 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:07

l e W e m co to O G S ’ T LE Friday, October 17th, 2008 Unit 1: Let’s talk -Hello: Xin chào (xã giao ) - Hi: Xin chào ( Thân mật ) - Hello,I am Andy - Hi ! My name is Kate - What’s your name? - My name is John • Viết tắt: What is = What’s My name is = My name’s I am = I’m 1/ Các em học cách chào gặp nhau? • Hello! • Hi! • Muốn biết tên bạn em hỏi ? • What’s your name ? • Bạn trả lời bạn tên Minh? • My name is Minh • My name’s Minh BTVN:(Homework): Học thuộc lòng cách chào nhau, hỏi trả lời tên
- Xem thêm -

Xem thêm: tiếng anh unit1 lets talk , tiếng anh unit1 lets talk , tiếng anh unit1 lets talk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay