Unit 1 lets sing

2 77 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:07

Friday, October 23rd, 2008 Unit one: Let’s sing The Hello song Hello, Hello,Hello What’s your name? Hello, Hello,Hello My name is John My name is John Hello,John Hello, John Hello!
- Xem thêm -

Xem thêm: Unit 1 lets sing , Unit 1 lets sing , Unit 1 lets sing

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay