unit 1 let s go

21 101 1
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:07

Thank you for your listening WARM UP AND REVIEW Sing a song: THE HELLO SONG OLD LESSON(KIỂM TRA BÀI CŨ) WHAT IS THIS ? It’s a book OLD LESSON(KIỂM TRA BÀI CŨ) WHAT IS THIS ? It’s a desk OLD LESSON(KIỂM TRA BÀI CŨ) WHAT IS THIS ? It’s a chair OLD LESSON(KIỂM TRA BÀI CŨ) WHAT IS THIS ? It’s a ruler OLD LESSON(KIỂM TRA BÀI CŨ) WHAT IS THIS ? It’s a pen OLD LESSON(KIỂM TRA BÀI CŨ) WHAT IS THIS ? It’s a bag OLD LESSON(KIỂM TRA BÀI CŨ) WHAT IS THIS ? •It’s an eraser OLD LESSON(KIỂM TRA BÀI CŨ) WHAT IS THIS ? •It’s a pencil Tuesday ,October 21st 2008 new lesson(bài mới) unit : let’s move period13 Stand up Sit down Open your book Close your book LET’S REVIEW LET’S REVIEW The end Thank you for your listening Goodbye! [...]...OLD LESSON(KIỂM TRA BÀI CŨ) WHAT IS THIS ? •It s a pencil Tuesday ,October 21st 2008 new lesson(bài mới) unit 1 : let s move period13 Stand up Sit down Open your book Close your book LET S REVIEW LET S REVIEW The end Thank you for your listening Goodbye!
- Xem thêm -

Xem thêm: unit 1 let s go , unit 1 let s go , unit 1 let s go

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay