tiết 19 letsgo

19 62 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:06

What’s this? It’s a book It’s a desk It’s a chair It’s a pen It’s a pencil It’s a bag It’s a ruler It’s an eraser Wednesday, October 8th 2008 Unit 1: Let’s Learn Some more (1) Is this a book? Yes, it is Wednesday, October 8th 2008 Unit 1: Let’s Learn Some more (1) Is this a desk? No, it isn’t It’s a chair A.Circle and answer Is this a pencil? Is this a book? Yes, it is Yes, it is No, it is not No, it is not Is this a desk? Is this a ruler? Yes, it is Yes, it is No, it is not No, it is not B Write Is this a desk? Yes, it is Is this a chair? No, it isn’t Wednesday, October 8th 2008 Unit 1: Let’s Learn Some more (1) Is this a pencil? No, it isn’t Yes, it is 1/ Is this a desk? No, it isn’t No, no, no, it isn’t Yes, it is 2/ Is this a chair? No, it isn’t No, it isn’t No, it isn’t No, no, no, it isn’t Yes, it is Yes, it is No, it isn’t No, it isn’t Yes, it is Wednesday, October 8th 2008 Unit 1: Let’s Learn Some more (1) Is this a book? §©y cã ph¶i lµ mét quyÓn s¸ch kh«ng? Yes, it is V©ng, ®óng vËy No, it is not = No, it isn’t Kh«ng, kh«ng ph¶i
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 19 letsgo , tiết 19 letsgo , tiết 19 letsgo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay