từ ngữ chỉ hoạt động

6 95 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:06

Thứ năm ngày tháng 11 năm 2007 Luyện từ câu Từ ngữ môn học Từ hoạt động Bài (59) Hãy kể tên môn em học lớp Các môn học lớp 2: Toán Thủ công Tiếng Việt Mỹ thuật Đạo đức Thể dục Tự nhiên xã hội Bài (59) Các tranh vẽ số hoạt động người Hãy tìm từ hoạt động Đọc Viết Giảng (Nghe) Nói Là từ hoạt động người tranh vẽ Các bạn học sinh học Bạn Sơn chạy Lan phơi quần áo Bạn Đạt tưới Bạn Đạt nằm đọc truyện Bạn Sơn ngồi viết
- Xem thêm -

Xem thêm: từ ngữ chỉ hoạt động , từ ngữ chỉ hoạt động , từ ngữ chỉ hoạt động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay