mở rộng vốn từ

7 74 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:05

Môn: Tiếng việt lớp Phân môn: Luyện từ câu Bài: Mở rộng vốn từ : Từ ngữ vật nuôi Câu kiểu: Ai_ Thế nào? Bài 1: Chọn cho vật từ đặc điểm : Nhanh, Chậm, Khỏe, Trung thành Khỏe Chậm Trung thành Nhanh Bài 2: Thêm hình ảnh so sánh vào từ đây: -p, cao, kho; -nhanh, chm, hin; -trng, xanh, ; Mẫu: Đẹp_Đẹp tiên - p nh hoa - p nh tranh - p nh m *Hóy lm vic theo nhúm vi nhng t cũn li Bài 3: Dùng cách nói tập để điền vào câu sau a/ Mt mốo nh em trũn nh ht nhón b/ Ton thõn nú ph mt lp lụng mu tro, mt nh nhung c/Hai tai nú nh xớu nh hai bỳp lỏ non Mu : Mt mốo nh em trũn nh hũn bi ve Lm vic trờn phiu bi Chỳc mng cỏc em ó hon thnh tt cỏc bi
- Xem thêm -

Xem thêm: mở rộng vốn từ , mở rộng vốn từ , mở rộng vốn từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay