trường hợp bằng nhay của tam giác cạnh cạnh cạnh (c c c)

23 63 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:56

Cõu 1: Phỏt biu nh ngha hai tam giỏc bng ? Cõu2: chng minh hai tam giỏc bng ta phi ch nhng iu kin gỡ ? N A B C M P A' A C' C B B' 1.V tam giỏc bit ba cnh Bài toán: Vẽ tam giác ABC biết : AB = 2cm, BC = 4cm, AC = 3cm Gii: - Vẽ cạnh cho, chẳng hạn vẽ BC = 4cm - Trên nửa mặt phẳng b BC vẽ cung tròn tâm B bỏn kớnh 2cm v cung trũn tõm C bỏn kớnh 3cm - Hai cung cắt A - Vẽ đoạn thẳng AB AC ta tam giỏc ABC 1.V tam giỏc bit ba cnh Bài toán: Vẽ tam giác ABC biết : AB = 2cm, BC = 4cm, AC = 3cm Giải Vẽ đoạn thẳng BC = 4cm 1.V tam giỏc bit ba cnh Bài toán: Vẽ tam giác ABC biết : AB = 2cm, BC = 4cm, AC = 3cm Giải Vẽ đoạn thẳng BC=4cm 1 V tam giỏc bit ba cnh: Bài toán: Vẽ tam giác ABC biết : AB = 2cm, BC = 4cm, AC = 3cm B C Giải Vẽ đoạn thẳng BC=4cm Trên nửa mặt phẳng bờ BC, vẽ cung tròn tâm B bán kính 2cm, vẽ cung tròn tâm C bán kính 3cm 1 V tam giỏc bit ba cnh: Bài toán: Vẽ tam giác ABC biết : AB = 2cm, BC = 4cm, AC = 3cm Giải B C Vẽ đoạn thẳng BC=4cm Trên nửa mặt phẳng bờ BC, vẽ cung tròn tâm B bán kính 2cm, vẽ cung tròn tâm C bán kính 3cm 1 V tam giỏc bit ba cnh: Bài toán: Vẽ tam giác ABC biết : AB = 2cm, BC = 4cm, AC = 3cm Giải Vẽ đoạn thẳng BC=4cm Trên nửa mặt phẳng bờ BC , vẽ cung tròn tâm B bán kính 2cm, vẽ cung tròn tâm C bán kính 3cm B C V tam giỏc bit ba cnh: Bài toán: Vẽ tam giác ABC biết : AB = 2cm, BC = 4cm, AC = 3cm B C Giải Vẽ đoạn thẳng BC=4cm Trên nửa mặt phẳng bờ BC , vẽ cung tròn tâm B bán kính 2cm, v cung tròn tâm C bán kính 3cm 10 V tam giỏc bit ba cnh: Bài toán: Vẽ tam giác ABC biết : AB = 2cm, BC = 4cm, AC = 3cm Giải A B C Vẽ đoạn thẳng BC=4cm Trên nửa mặt phẳng bờ BC, vẽ cung tròn tâm B bán kính 2cmvà cung tròn tâm C bán kính 3cm Hai cung tròn cắt A Vẽ đoạn thẳng AB, AC, ta tam giác ABC V tam giác bit ba cnh: Bài toán: Vẽ tam giác ABC biết : AB = 2cm, BC = 4cm, AC = 3cm Giải A B C Vẽ đoạn thẳng BC=4cm Trên nửa mặt phẳng bờ BC , vẽ cung tròn tâm B bán kính 2cm cung tròn tâm C bán kính 3cm Hai cung tròn cắt A Vẽ đoạn thẳng AB, AC, ta tam giác ABC 12 90 90 A A B C B C A = B = = C '= 1000; A ; B' = '= ;C 1000 A B C = A' B' ' C 90 A A B C B C A = B = C = '= 1000 ; A 500 ; B' = ; C' = 1000 500 A B C = = A' B' C' 90 90 A A B C B C A = 100 ; A' = B = 50 ; B' = = 30 ; C '= C 500 A B 300 C 1000 = = = A' B' ' C A A B C B C ? 2: Tỡm s o ca gúc B trờn hỡnh 67 A Trường hợp cạnh cạnh cạnh: / 120 Tớnh cht: (sgk) / AB = AB BC = BC AC = AC // Hỡnh 67 B Gii thỡ ABC = ABC( c - c - c) A A C B D C Nu ABC vABC cú: B // C Xột ACD v BCD cú: AC = BC (gt) AD = BD (gt) CD l cnh chung Vy: ACD = BCD (c-c-c) Suy ra: A = B = 1200 ( Hai gúc tng ng) 17 Bi 17 ( SGK-T114) Trờn mi hỡnh 68, 69 cú cỏc tam giỏc no bng ? Vỡ sao? M N C A B Q P Hỡnh 69 D Hỡnh 68 Bi 2: Cho ABC cú AB = AC, M l trung im ca BC Chng minh rng: =C a) B b) AM BC A B M C Gii: a) Xột ABM v ACM cú: AB = AC (gt) BM = CM (M l trung im BC) AM l cnh chung Vy: ABM = BCD (c-c-c) (*) =C ( Hai gúc tng ng) Suy ra: B b)Theo (*) ta cú: ãAMB = ãAMC ( Hai gúc tng ng) Mt khỏc: ãAMB + ãAMC = 1800 ãAMC = 1800 ãAMC = 900 AM BC [...]... 4 B C A = 100 ; A' = B = 50 ; B' = = 30 ; C '= C 3 4 0 500 A B 0 300 C 0 1000 = = = A' B' ' C A A B C B C ? 2: Tỡm s o ca g c B trờn hỡnh 67 A 2 Trường hợp bằng nhau c nh c nh c nh: / 120 0 Tớnh cht: (sgk) / AB = AB BC = BC AC = AC // Hỡnh 67 B Gii thỡ ABC = ABC( c - c - c) A A C B D C Nu ABC vABC c : B // C Xột ACD v BCD c : AC = BC (gt) AD = BD (gt) CD l cnh chung Vy: ACD = BCD (c- c- c) Suy...1 V tam gi c bit ba cnh: Bài toán: Vẽ tam gi c ABC biết : AB = 2cm, BC = 4cm, AC = 3cm Giải A B 4 C Vẽ đoạn thẳng BC=4cm Trên c ng một nửa mặt phẳng bờ BC, vẽ cung tròn tâm B bán kính 2cmvà cung tròn tâm C bán kính 3cm Hai cung tròn trên c t nhau tại A Vẽ đoạn thẳng AB, AC, ta đư c tam gi c ABC 1 V tam gi c bit ba cnh: Bài toán: Vẽ tam gi c ABC biết : AB = 2cm, BC = 4cm, AC = 3cm Giải A B 4 C Vẽ đoạn... g c tng ng) 17 Bi tp 17 ( SGK-T114) Trờn mi hỡnh 68, 69 c c c tam gi c no bng nhau ? Vỡ sao? M N C A B Q P Hỡnh 69 D Hỡnh 68 Bi 2: Cho ABC c AB = AC, M l trung im ca BC Chng minh rng: à =C à a) B b) AM BC A B M C Gii: a) Xột ABM v ACM c : AB = AC (gt) BM = CM (M l trung im BC) AM l cnh chung Vy: ABM = BCD (c- c- c) (*) à =C à ( Hai g c tng ng) Suy ra: B b)Theo (*) ta c : ãAMB = ãAMC ( Hai g c. .. thẳng BC=4cm Trên c ng một nửa mặt phẳng bờ BC , vẽ cung tròn tâm B bán kính 2cm và cung tròn tâm C bán kính 3cm Hai cung tròn trên c t nhau tại A Vẽ đoạn thẳng AB, AC, ta đư c tam gi c ABC 12 90 90 A A 2 B 3 4 2 C 3 B C A = B = = C '= 1000; A ; B' = '= ;C 1000 4 A B C = A' B' ' C 90 A A 2 B 3 4 2 C B C A = B = C = '= 1000 ; A 500 ; B' = ; C' = 1000 500 3 4 A B C = = A' B' C' 90 90 A A 2 B C 3... AB = AC (gt) BM = CM (M l trung im BC) AM l cnh chung Vy: ABM = BCD (c- c- c) (*) à =C à ( Hai g c tng ng) Suy ra: B b)Theo (*) ta c : ãAMB = ãAMC ( Hai g c tng ng) Mt kh c: ãAMB + ãAMC = 1800 2 ãAMC = 1800 ãAMC = 900 AM BC
- Xem thêm -

Xem thêm: trường hợp bằng nhay của tam giác cạnh cạnh cạnh (c c c) , trường hợp bằng nhay của tam giác cạnh cạnh cạnh (c c c) , trường hợp bằng nhay của tam giác cạnh cạnh cạnh (c c c)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay