trọng lượng riêng

22 87 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:56

V T L GV: NG TH NG - T TON Lí- THCS VN LANG Kim tra bi c Khi lng riờng ca mt cht l gỡ? Vit cụng thc tớnh lng riờng ? Cụng thc tớnh lng ca mt vt theo lng riờng? Vit cụng thc liờn h gia trng lng v lng ca cựng mt vt? Tr li: Khi lng riờng ca mt cht c xỏc nh bng lng ca mt n v th tớch (1m3) cht ú: D =m/V m = D.V Trong ú: m l lng (kg) D l lng riờng (kg/m3) P = V l th tớch (m3) 10.m m = P / 10 Trong ú: m l lng ca vt (kg) Tit 12: BI 11 TRNG LNG RIấNG BI TP Tit 12: BI 11 TRNG LNG RIấNG BI TP I.TRNG LNG RIấNG: +Núi nhụm cú lng riờng 2700kg/m3 ngha l gỡ? Ngha l 1m3 nhụm cú lng l 2700kg .Vy 1m3 nhụm cú trng lng l bao nhiờu N? 1m3 nhụm cú trng lng l 27000N Ta núi Nhụm cú trng lng riờng 27000 N/m3 Vy Trng lng riờng l gỡ?n v trng lng riờng? Trọng lợng mét khối chất gọi trọng lợng riêng chất Đơn vị trọng lợng riêng là: Niutơn mét khối (N/m3) Tit 12: BI 11 TRNG LNG RIấNG BI TP I.TRNG LNG RIấNG: Trọng lợng mét khối chất gọi trọng lợng riêng chất Đơn vị trọng lợng riêng là: Niutơn mét khối (N/m3) C4: Hóy chn cỏc t Cụng thc tớnh trng lng riờng: in vo ch trng: khung trng lng (N) th tớch (m3) trng lng riờng (N/m3) P d= V d l (1) ú P l (2) . V l (3) Tit 12: BI 11 TRNG LNG RIấNG BI TP I.TRNG LNG RIấNG: Trọng lợng mét khối chất gọi trọng lợng riêng chất Đơn vị trọng lợng riêng là: Niutơn mét khối (N/m3) 3.Cụng thc tớnh trng lng riờng: P d= V ú d : l Trng lng riờng P : l trng lng (N) V: l th tớch(m3) Cụng Da vo cụng P lng = 10m riờng ta cú th tớnh c thc tớnhthc trng theo khilng lngriờng riờng: trng theo lng riờng: P = 10.m m = D.V 10.m 10.D.V P = = 10.D = d= V V V d = 10.D Tit 12: BI 11 TRNG LNG RIấNG BI TP I.TRNG LNG RIấNG: Trọng lợng mét khối chất gọi trọng lợng riêng chất Đơn vị trọng lợng riêng là: Niutơn mét khối (N/m3) 3.Cụng thc tớnh trng lng riờng: P d= V ú d : l Trng lng riờng P : l trng lng (N) V: l th tớch(m3) Cụng Da vo cụng P lng = 10m riờng ta cú th tớnh c thc tớnhthc trng theo khilng lngriờng riờng: trng theo lng riờng: P = 10.m m = D.V 10.m 10.D.V P = = 10.D = d= V V V d = 10.D Tit 12: BI 11 TRNG LNG RIấNG BI TP Bảng trng lợng riêng số chất Bảng khối lợng riêng số chất Chất rắn Chì Khối lợng riêng (kg/m3) 11300 Chất lỏng Khối lợng riêng (kg/m3) Thuỷ ngân 13600 Chất rắn 136000 Sắt 78000 Nớc 10000 Nhôm 27000 xăng 7000 Nớc 1000 Nhôm 2700 xăng 700 Đá (khoảng) 2600 Dầu hoả (khoảng) 800 Đá Gạo (khoảng)1 Dầu ăn 200 (khoảng) 800 Gạo (khoảng) 790 Trọng lợng riêng (N/m3) 113000 7800 Rợu, cồn Chất lỏng Thuỷ ngân Chì Sắt Gỗ tốt (khoảng) 800 Trọng lợng riêng (N/m3) (khoảng) 26000 (khoảng) 12000 Gỗ tốt (khoảng) 8000 Dầu hoả Dầu ăn Rợu, cồn (khoảng) 8000 (khoảng) 8000 (khoảng) 7900 Tit 12: BI 11 TRNG LNG RIấNG BI TP I.TRNG LNG RIấNG: II BI TP Bi 1: 1.1 Trng lng riờng ca go vo khong: A 12000 kg C 12000 N B 12000 kg/m3 D 12000 C N/m3 1.2 Cụng thc tớnh trng lng riờng ca mt cht l: B A d = P.V B d = P / V C D = m / V D d = V / P Tit 12: BI 11 TRNG LNG RIấNG BI TP I.TRNG LNG RIấNG: II BI TP Bi 1: 1.1 Trng lng riờng ca go vo khong: A 12000 kg C 12000 N B 12000 kg/m3 D 12000 C N/m3 1.2 Cụng thc tớnh trng lng riờng ca mt cht l: B A d = P.V B d = P / V C D = m / V D d = V / P Tit 12: BI 11 TRNG LNG RIấNG BI TP I.TRNG LNG RIấNG: II BI TP Bi 2: Tớnh trng lng ca mt st cú th tớch 100 cm3? Bi gii: * Cỏch 1: Khi lng ca st l: Ds = 7800 Kg/m m = D.V = 7800kg/m3 0,0001m3 = 0.78 kg V = 100 cm3 = 0,0001m3 Trng lng ca st l: P=? P = 10.m = 10 0,78kg = 7,8 N ỏp s: 7,8N * Cỏch 2: d = P/V P = d.V Trng lng ca st l: P = d.V = 78000 x 0.0001 = 7,8 (N) ỏp s: 7,8N Cho bit: Tit 12: BI 11 TRNG LNG RIấNG BI TP I.TRNG LNG RIấNG: II BI TP Bi 2: Tớnh trng lng ca mt st cú th tớch 100 cm3? Bi gii: * Cỏch 1: Khi lng ca st l: Ds = 7800 Kg/m m = D.V = 7800kg/m3 0,0001m3 = 0.78 kg V = 100 cm3 = 0,0001m3 Trng lng ca st l: P=? P = 10.m = 10 0,78kg = 7,8 N ỏp s: 7,8N * Cỏch 2: d = P/V P = d.V Trng lng ca st l: P = d.V = 78000 x 0.0001 = 7,8 (N) ỏp s: 7,8N Cho bit: Tit 12: BI 11 TRNG LNG RIấNG BI TP I.TRNG LNG RIấNG: II BI TP Bi 3: Nhúm 1,3,5 Mt hp sa ễng Th cú trng lng 3,97N v cú th tớch 320cm3 Hóy tớnh trng lng riờng ca sa hp theo n v N/m3 Cho bit Bi 4: Nhúm 2,4,6 lớt du cú trng lng 16N Tớnh trng lng riờng ca du Cho bit P = 3,97N P = 16N V = 320cm3 = 0,00032m3 V = lớt = 0,002 m3 d=? d=? Tit 12: BI 11 TRNG LNG RIấNG BI TP I.TRNG LNG RIấNG: II BI TP Bi 3: Nhúm 1,3,5 Mt hp sa ễng Th cú trng lng 3,97N v cú th tớch 320cm3 Hóy tớnh trng lng riờng ca sa hp theo n v N/m3 Cho bit Bi 4: Nhúm 2,4,6 lớt du cú trng lng 16N Tớnh trng lng riờng ca du Cho bit P = 3,97N P = 16N V = 320cm3 = 0,00032m3 V = lớt = 0,002 m3 d=? d=? Tit 12: BI 11 TRNG LNG RIấNG BI TP I.TRNG LNG RIấNG: II BI TP Bi 4: Bi 3: Cho bit: Cho bit P = 3,97N P = 16N V = 320cm3 = 0,00032m3 V = lớt = 0,002 m3 d=? d=? Bi gii: Trng lng riờng ca sa hp l: d = P/V = 3,97 : 0,00032 = 12406,25 (N/m3) /S: 12406,25 N/m3 Bi gii: Trng lng riờng ca du l: d = P/V = 16 : 0,002 = 8000 (N/m3) /S: 8000 N/m3 Tit 12: BI 11 TRNG LNG RIấNG BI TP Hóy tr li cỏc cõu hi sau: GHI NH Khi lng riờng ca mt cht c xỏc nh bng lng ca mt n v th tớch (1m3) cht ú: D = m/V n v lng riờng: kg/m3 Trng lng riờng ca mt cht c xỏc nh bng trng lng ca mt n v th tớch (1m3) cht ú : d = P/ V n v trng lng riờng: N/m3 Cụng thc tớnh trng lng riờng theo lng riờng: d = 10.D 1/ Khi lng riờng ca mt cht c xỏc nh nh th no ? 2/ n v ca lng riờng l gỡ ? 3/ Trng lng riờng ca mt cht c xỏc nh nh th no ? 4/ n v trng lng riờng? 5/ Nờu cụng thc tớnh trng lng riờng theo lng riờng Tit 12: BI 11 TRNG LNG RIấNG BI TP Hóy tr li cỏc cõu hi sau: GHI NH Khi lng riờng ca mt cht c xỏc nh bng lng ca mt n v th tớch (1m3) cht ú: D = m/V n v lng riờng: kg/m3 Trng lng riờng ca mt cht c xỏc nh bng trng lng ca mt n v th tớch (1m3) cht ú : d = P/ V n v trng lng riờng: N/m3 Cụng thc tớnh trng lng riờng theo lng riờng: d = 10.D 1/ Khi lng riờng ca mt cht c xỏc nh nh th no ? 2/ n v ca lng riờng l gỡ ? 3/ Trng lng riờng ca mt cht c xỏc nh nh th no ? 4/ n v trng lng riờng? 5/ Nờu cụng thc tớnh trng lng riờng theo lng riờng Tit 12: BI 11 TRNG LNG RIấNG BI TP S T DUY Trng lung riờng l gỡ? Cụng thc tớnh trng lung riờng, n v ca trng lung riờng? Tit 12: BI 11 TRNG LNG RIấNG BI TP S T DUY Trng lung riờng l gỡ? Cụng thc tớnh trng lung riờng, n v ca trng lung riờng? Tit 12: BI 11 TRNG LNG RIấNG BI TP HNG DN V NH - Hc thuc bi, thuc cỏc cụng thc tớnh D, d - Xem li tt c cỏc bi ó gii tit 11, 12 - Xem thờm mc III Xỏc nh trng lng riờng ca mt cht - Mi nhúm chun b khong 15 hũn si nh, sch, cú dõy buc tit sau thc hnh - Nghiờn cu bi 12; chun b bỏo cỏo thc hnh theo mu (SGK/T30) Tit 12: BI 11 TRNG LNG RIấNG BI TP HNG DN V NH - Hc thuc bi, thuc cỏc cụng thc tớnh D, d - Xem li tt c cỏc bi ó gii tit 11, 12 - Xem thờm mc III Xỏc nh trng lng riờng ca mt cht - Mi nhúm chun b khong 15 hũn si nh, sch, cú dõy buc tit sau thc hnh - Nghiờn cu bi 12; chun b bỏo cỏo thc hnh theo mu (SGK/T30) [...]... 5/ Nêu công thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng Tiết 12: BÀI 11 TRỌNG LƯỢNG RIÊNG – BÀI TẬP SƠ ĐỒ TƯ DUY Trọng luợng riêng là gì? Công thức tính trọng luợng riêng, đơn vị của trọng luợng riêng? Tiết 12: BÀI 11 TRỌNG LƯỢNG RIÊNG – BÀI TẬP SƠ ĐỒ TƯ DUY Trọng luợng riêng là gì? Công thức tính trọng luợng riêng, đơn vị của trọng luợng riêng? Tiết 12: BÀI 11 TRỌNG LƯỢNG RIÊNG – BÀI TẬP HƯỚNG... kg/m3 Trọng lượng riêng của một chất được xác định bằng trọng lượng của một đơn vị thể tích (1m3) chất đó : d = P/ V Đơn vị trọng lượng riêng: N/m3 Công thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng: d = 10.D 1/ Khối lượng riêng của một chất được xác định như thế nào ? 2/ Đơn vị của khối lượng riêng là gì ? 3/ Trọng lượng riêng của một chất được xác định như thế nào ? 4/ Đơn vị trọng lượng riêng? ... khối lượng riêng là gì ? 3/ Trọng lượng riêng của một chất được xác định như thế nào ? 4/ Đơn vị trọng lượng riêng? 5/ Nêu công thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng Tiết 12: BÀI 11 TRỌNG LƯỢNG RIÊNG – BÀI TẬP Hãy trả lời các câu hỏi sau: GHI NHỚ      Khối lượng riêng của một chất được xác định bằng khối lượng của một đơn vị thể tích (1m3) chất đó: D = m/V Đơn vị khối lượng riêng: ... GHI NHỚ      Khối lượng riêng của một chất được xác định bằng khối lượng của một đơn vị thể tích (1m3) chất đó: D = m/V Đơn vị khối lượng riêng: kg/m3 Trọng lượng riêng của một chất được xác định bằng trọng lượng của một đơn vị thể tích (1m3) chất đó : d = P/ V Đơn vị trọng lượng riêng: N/m3 Công thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng: d = 10.D 1/ Khối lượng riêng của một chất được... 11 TRỌNG LƯỢNG RIÊNG – BÀI TẬP I.TRỌNG LƯỢNG RIÊNG: II BÀI TẬP Bài 3: Nhóm 1,3,5 Một hộp sữa Ông Thọ có trọng lượng 3,97N và có thể tích 320cm3 Hãy tính trọng lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị N/m3 Cho biết Bài 4: Nhóm 2,4,6 2 lít dầu hỏa có trọng lượng 16N Tính trọng lượng riêng của dầu hỏa Cho biết P = 3,97N P = 16N V = 320cm3 = 0,00032m3 V = 2 lít = 0,002 m3 d=? d=? Tiết 12: BÀI 11 TRỌNG LƯỢNG... LƯỢNG RIÊNG – BÀI TẬP I.TRỌNG LƯỢNG RIÊNG: II BÀI TẬP Bài 3: Nhóm 1,3,5 Một hộp sữa Ông Thọ có trọng lượng 3,97N và có thể tích 320cm3 Hãy tính trọng lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị N/m3 Cho biết Bài 4: Nhóm 2,4,6 2 lít dầu hỏa có trọng lượng 16N Tính trọng lượng riêng của dầu hỏa Cho biết P = 3,97N P = 16N V = 320cm3 = 0,00032m3 V = 2 lít = 0,002 m3 d=? d=? Tiết 12: BÀI 11 TRỌNG LƯỢNG RIÊNG...Tiết 12: BÀI 11 TRỌNG LƯỢNG RIÊNG – BÀI TẬP I.TRỌNG LƯỢNG RIÊNG: II BÀI TẬP Bài 2: Tính trọng lượng của một thanh sắt có thể tích 100 cm3? Bài giải: * Cách 1: Khối lượng của thanh sắt là: 3 Ds = 7800 Kg/m m = D.V = 7800kg/m3 0,0001m3 = 0.78 kg V = 100 cm3 = 0,0001m3 Trọng lượng của thanh sắt là: P=? P = 10.m = 10 0,78kg = 7,8 N Đáp số: 7,8N * Cách 2: d = P/V  P = d.V Trọng lượng của thanh sắt... biết: Tiết 12: BÀI 11 TRỌNG LƯỢNG RIÊNG – BÀI TẬP I.TRỌNG LƯỢNG RIÊNG: II BÀI TẬP Bài 2: Tính trọng lượng của một thanh sắt có thể tích 100 cm3? Bài giải: * Cách 1: Khối lượng của thanh sắt là: 3 Ds = 7800 Kg/m m = D.V = 7800kg/m3 0,0001m3 = 0.78 kg V = 100 cm3 = 0,0001m3 Trọng lượng của thanh sắt là: P=? P = 10.m = 10 0,78kg = 7,8 N Đáp số: 7,8N * Cách 2: d = P/V  P = d.V Trọng lượng của thanh sắt... RIÊNG – BÀI TẬP I.TRỌNG LƯỢNG RIÊNG: II BÀI TẬP Bài 4: Bài 3: Cho biết: Cho biết P = 3,97N P = 16N V = 320cm3 = 0,00032m3 V = 2 lít = 0,002 m3 d=? d=? Bài giải: Trọng lượng riêng của sữa trong hộp là: d = P/V = 3,97 : 0,00032 = 12406,25 (N/m3) Đ/S: 12406,25 N/m3 Bài giải: Trọng lượng riêng của dầu hỏa là: d = P/V = 16 : 0,002 = 8000 (N/m3) Đ/S: 8000 N/m3 Tiết 12: BÀI 11 TRỌNG LƯỢNG RIÊNG – BÀI TẬP Hãy... Xác định trọng lượng riêng của một chất - Mỗi nhóm chuẩn bị khoảng 15 hòn sỏi nhỏ, rửa sạch, có dây buộc để tiết sau thực hành - Nghiên cứu bài 12; chuẩn bị báo cáo thực hành theo mẫu (SGK/T30) Tiết 12: BÀI 11 TRỌNG LƯỢNG RIÊNG – BÀI TẬP HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Học thuộc bài, thuộc các công thức tính D, d - Xem lại tất cả các bài tập đã giải ở tiết 11, 12 - Xem thêm mục III Xác định trọng lượng riêng của
- Xem thêm -

Xem thêm: trọng lượng riêng , trọng lượng riêng , trọng lượng riêng , Tiết 12: BÀI 11. TRỌNG LƯỢNG RIÊNG – BÀI TẬP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay