Slide tiểu luận tài chính tiền tệ

9 74 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:56

1/27/2013 Mô hình – Phương pháp – Dữ liệu • 4.1 Mô hình • Kết hợp mô hình BRM tài sản nước ròng, phương trình (9’) • TB = TB(q, Y , Y * , F ) • Tuy nhiên, điều kiểm chứng trực tiếp => Cần chuyển đổi phương trình • ln(TBt) = α0 + α1 ln(qt) + α2 ln(Yt) + α3 ln(Yt*) + α4 ln(Ft) + ut (10) • Trong đó, cán cân thương mại xem tỉ lệ giá trị nhập giá trị xuất Mô hình – Phương pháp – Dữ liệu 4.2 Phương pháp kinh tế luợng • Áp dụng thử nghiệm đa biến để kiểm tra mối quan hệ cán cân thương mại biến, đặc biệt ý đến mối quan hệ cán cân thương mại tỷ giá thực tế • Sử dụng mô hình Sửa lỗi Vector (Vector Error Correction) (VECM) để kiểm tra mối quan hệ lâu dài điều chỉnh ngắn hạn • Để kiểm tra thuộc tính đơn biến liệu: Mỗi loạt năm biến tích hợp thứ tự hay không quy trình phổ biến Augmented Dicker-Fuller (ADF) Phillip-Perron (PP) • Để kiểm tra đồng tích hợp biến: Phương pháp Engel Granger (1987) & phương pháp Vector Autoregression (VAR) 1/27/2013 • • • • • • • 4.3 Mô tả liệu Vectơ tự hồi quy gồm có biến: cán cân thương mại Nhật với Hoa Kỳ (TB), tỷ giá thực đồng yên với đồng đô la (q), thu nhập nội địa thực tế Nhật (Y), thu nhập thực tế Mỹ (nước ngoài) (Y*), vị trí tài sản nước ròng nhật (F) • Dữ liệu (trừ F) thu trực tiếp từ nguồn sở liệu OECD • Về (F), liệu quý trực tiếp có sẵn, phải nội suy phương pháp ChowLin để chuyển đổi liệu tài sản ròng nước năm vào số liệu hàng quý Kết thực nghiệm • 5.1 Kiểm định đơn vị nghiệm • Kiểm tra để biết chuỗi bất biến hay thay đổi, thứ tự chúng liên kết phép kiểm ADF (Augmented Dickey-Fuller) phép kiểm PP (Phillips and Peron) • Kết thể Bảng 1/27/2013 Các kết đưa chứng mạnh mẽ để bác bỏ giả thuyết tính bất biến, tất năm chuỗi tích hợp, mức ý nghĩa 5% Kiểm tra cố định khác biệt chúng Kết trình bày Bảng • 1%, 5%, 10% • Tất chuỗi thời gian có nghiệm đơn vị, khác biệt đầu tiên, tất chúng cố định Kết phù hợp với thực nghiệm tài liệu kinh tế vĩ mô khác 1/27/2013 5.2 Phân tích hội tụ • Xác định trước độ trễ cho mô hình tự hồi quy véc tơ • Năm tiêu chuẩn chấp nhận để định: thống kê phân tích LR hiệu chỉnh (LR), tiêu chuẩn sai số tiên đoán cuối (FPE), tiêu chuẩn thông tin Akaike (AIC), tiêu chuẩn thông tin SwartzBayesian (BIC), tiêu chuẩn thông tin Hannan Quinn (HQ) • Bảng kết độ trễ tiêu chuẩn đề nghị Bảng báo cáo kết trị riêng lớn kiểm tra nguồn gốc hội tụ 1/27/2013 • Với mức ý nghĩa 5%, kiểm tra giá trị riêng lớn kiểm tra nguồn gốc cho thấy cân hội tụ biến số => Có ba véc tơ hội tụ, ba mối quan hệ độc lập dài hạn cán cân thương mại, tỷ giá hối đoái thực, thu nhập nội địa nước ngoài, vị tài sản nước nước 5.3 Kiểm tra mối quan hệ nhân mô hình VECM Chọn cấp bậc độ trễ Các mô hình VECM sau xác định hệ số vector đồng liên kết, tóm tắt Bảng 6.6 1/27/2013 • Kết cho thấy cán cân thương mại Nhật Bản có mối quan hệ đồng biến với tỷ giá hối đoái Tuy nhiên, hệ số không đáng kể • Mặt khác, hệ số tài sản nước ròng, ln(F), có ảnh hưởng quan trọng, có nghĩa dài hạn, cán cân thương mại tài sản nước ròng có mối quan hệ đồng biến rõ ràng • Do đó, tóm tắt kết luận sau: • - Không tìm thấy mối quan hệ dài hạn có ý nghĩa cán cân thương mại tỷ giá hối đoái • - Về lâu dài, vị trí tài sản nước ròng đồng biến với cán cân thương mại • Trong ngắn hạn, có hai kết luận: • Mặc dù nâng giá nội tệ thu hẹp thặng dư thương mại thời gian dài, có hiệu ngắn hạn để giảm thặng dư thương mại • Ngược lại với kết nối dài hạn không hiệu lực với cán cân thương mại, ngắn hạn, mối liên hệ cán cân thương mại tài sản nước ròng không rõ ràng 1/27/2013 Quan hệ nhân Granger kết thử nghiệm dựa mô hình VECM • Đối với mối quan hệ cán cân thương mại tỷ giá hối đoái vị trí tài sản ròng nước ngoài, tương ứng, mối quan hệ nhân phát • Một kết hợp lý mối quan hệ quan hệ nhân Granger tìm thấy tỷ giá hối đoái tài sản ròng nước ngoài, hai biến ảnh hưởng bị ảnh hưởng • 5.4 IRF and VDC • Sử dụng phương pháp IRF VDC để kiểm tra tác động biến đến điều chỉnh cán cân thương mại • Kết thể tương ứng hình 1/27/2013 • Tất kết phù hợp với kỳ vọng • Sự đột biến GDP Nhật nhỏ có tác động tích cực đến cán cân thương mại • Ban đầu, cán cân thương mại tác động tiêu cực đến thay đổi thu nhập Nhật • GDP Mỹ, mặt khác, tác động thường xuyên lớn cách tích cực đến cán cân thương mại Nhật • Thay đổi cán cân thương mại tác động đến tỷ giá hối đoái cách tích cực • Khấu hao ban đầu có hiệu để cải thiện cán cân thương mại • Về lâu dài, tác động không hiệu quả, cán cân thương mại dường không đổi • Sự thay đổi cán cân thương mại ảnh hưởng đến tài sản nước ròng • Tài sản nước ròng có quan hệ tỷ lệ nghịch với cán cân thương mại 1/27/2013 Phương pháp phân tích phương sai dự báo lỗi Biểu đồ hầu hết việc dự báo lỗi phương sai giải thích đổi mức thu nhập từ nước tỷ giá hối đoái Hoạt động kinh tế nước dường ảnh hưởng tới cán cân thương mại phần nhỏ, nhỏ 10% Và bỏ qua tài sản ròng từ nước giao động ý nghĩa khác KẾT LuẬN • Nhiệm vụ: xem xét mối quan hệ tỷ giá cán cân thương mại song phương Nhật Bản Mỹ dựa số liệu kinh tế vĩ mô từ năm 1980-2006 sở hàng quý, sau tiến hành thử nghiệm với biến riêng, mô hình hồi quy tự điều chỉnh • Phương pháp Johansen-Juselius áp dụng để phát mối quan hệ hội tụ biến nội sinh • Phương pháp Granger sử dụng để kiểm tra mối quan hệ nhân định hướng mối quan hệ nhân biến KẾT LuẬN • Không có mối quan hệ lâu dài tỷ giá cán cân thương mại Cán cân thương mại Nhật Bản có quan hệ với tỷ giá hối đoái ngắn hạn • Trong thời gian dài, thực định cán cân thương mại mức thu nhập thực tế hai nước vị trí tài sản nước ròng
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide tiểu luận tài chính tiền tệ , Slide tiểu luận tài chính tiền tệ , Slide tiểu luận tài chính tiền tệ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay