tiết 113 lao xao

22 120 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:56

KIỂM TRA BÀI CŨ Qua văn “Lòng yêu nước”, câu văn sau thể rõ tư tưởng văn? A “Lòng yêu nước ban đầu lòng yêu vật tầm thường nhất…” B “Chiến tranh khiến cho công dân Xô viết nhận vẻ tú chốn quê hương ” C “Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc” D “Người ta hiểu lòng yêu lớn đến dường nào…” Tiết 113: Lao xao (Duy Khán) I.Tiếp xúc văn Đọc 2.Chú thích *Tác giả: -Duy Khán(1934-1995) q Bắc Ninh, nhà văn trưởng thành kháng chiến chống Mĩ -Đoạn trích : : “Lao xao” trích từ hồi ký tự truyện “Tuổi thơ im lặng”1985 * Chú thích khác: Tiết 113: Lao xao (Duy Khán) I.Tiếp xúc văn Đọc 2.Chú thích *Tác giả: -Duy Khán(1934-1995) q Bắc Ninh, nhà văn trưởng thành kháng chiến chống Mĩ : -Đoạn trích : “Lao xao” trích từ hồi ký tự truyện “Tuổi thơ im lặng”1985 * Chú thích khác: Hoa Lan Hoa giẻ Hoa móng rồng Bå C¸c (¸c lµ) S¸o sËu Chim ri S¸o ®en Bå C¸c (¸c lµ) S¸o sËu Chim ri S¸o ®en Tu hó Chim nh¹n Chim ngói Bìm bòp Diều hâu Chèo bẻo Chim Cắt Qu¹ ®en Qu¹ khoang Tiết 113: Lao xao (Duy Khán) I.Tiếp xúc văn Đọc 2.Chú thích 3.Bố cục: đoạn - Đoạn 1: Từ đầu-> “r©m ran” Khung c¶nh thiªn nhiªn lóc vµo hÌ - Đoạn 2: Tiếp-> “ ChÐc chÐc” C¸c : loµi chim lµnh - Đoạn 3: Cßn l¹i C¸c loµi chim ¸c Tiết 113: Lao xao (Duy Khán) I.Tiếp xúc văn Đọc 2.Chú thích 3.Bố cục: đoạn - Đoạn 1: Từ đầu-> “r©m ran” Khung c¶nh thiªn nhiªn lóc vµo hÌ - Đoạn 2: Tiếp-> “ ChÐc chÐc” C¸c : loµi chim lµnh - Đoạn 3: Cßn l¹i C¸c loµi chim ¸c Tiết 113: Lao xao (Duy Khán) II.Tìm hiểu văn Khung cảnh làng q lúc vào he * C©y cèi: um tïm * C¸c loµi hoa: - Hoa lan : tr¾ng xo¸ - Hoa giỴ: m¶nh dỴ - Hoa mãng rång: bơ bÉm, th¬m nh mÝt chÝn * C¸c loµi vËt: - Ong: ®¸nh lén, hót mËt - Bím : hiỊn lµnh…lao xao -> Hình ảnh tiêu biểu, tính từ gợi tả, phép so sánh, nhân hố =>Cảnh thiên nhiên đẹp, sống động với mầu sắc, âm rộn ràng, đậm đà hương vị làng q Tiết 113: Lao xao (Duy Khán) II.Tìm hiểu văn Những loµi chim lµnh - Bå c¸c : võa bay võa kªu c¸c… c¸c - S¸o sËu, s¸o ®en : hãt mõng ®ỵc mïa - Tu hó : kªu lµ mïa v¶i chÝn - Chim ngãi: s¹t qua, bay vỊ híng mỈt trêi lỈn - Chim nh¹n : kªu chÐc chÐc -> Chän nÐt nỉi bËt vỊ tiÕng kªu, ®Ỉc ®iĨm, tËp tÝnh cđa c¸c loµi chim, kÕt hỵp t¶, kĨ mang ®Ëm mµu s¾c d©n gian => ThÕ giíi loµi chim hiƯn lªn thËt sèng ®éng, ®¸ng yªu, ®em niỊm vui ®Õn cho ngêi => Vèn hiĨu biÕt phong phó vµ tình c¶m yªu mÕn, g¾n bã víi thiªn nhiªn, víi lµng quª cđa t¸c gi¶ Tiết 113: Lao xao (Duy Khán) Luyện tập Câu Phương thức biểu đạt sử dụng văn bản? A Tự B Miªu tả C.Biểu cảm D.Nghị luận Câu 2: :Loµi chim nµo: “ S¹t qua, råi véi v· kÐo vỊ híng mỈt trêi lỈn”? A Chim bå c¸c C Chim nh¹n B Chim s¸o D Chim ngãi Tiết 113: Lao xao (Duy Khán) Luyện tập Câu Phương thức biểu đạt sử dụng văn bản? A Tự B Miªu tả C.Biểu cảm D.Nghị luận Câu 2: :Loµi chim nµo: “ S¹t qua, råi véi v· kÐo vỊ híng mỈt trêi lỈn”? A Chim bå c¸c C Chim nh¹n B Chim s¸o D Chim ngãi Tiết 113: Lao xao (Duy Khán) Luyện tập Câu Phương thức biểu đạt sử dụng văn bản? A Tự B Miªu tả C.Biểu cảm D.Nghị luận Câu 2: :Loµi chim nµo: “ S¹t qua, råi véi v· kÐo vỊ híng mỈt trêi lỈn”? A Chim bå c¸c C Chim nh¹n B Chim s¸o D Chim ngãi TRÒ CHƠI GIẢI Ô CHỮ H C O A L A N M A I H È O B Ẻ O X Ư Ơ N G H O A M Ó N G S Á O S Ậ U R Ồ N G R Ồ N G Hà nnnn gggg ngang thứ nhấ chữ cá iyy:yâ ytêlà mộ loà ii Hà ngang thứ 32 gồ gồtm mgồ 739m chữ cá ii::i:Đâ mộ ttnt loà iiittchim Hà Hà Hà n g ngang ngang ngang thứ thứ 6 chữ chữ cá cá Đâ Đâ Đâ là mộ mộ loà loà mộ hoa chim loà Hà ngnởngang thứ 5c gồ mc11 chữ cáivă : Đâ y loài hoa hoa trắ n g đượ nhắ tớ i n bả n ? nhắ ctrắ đế ng,n vă nvà bả n,g.lá Ngà yuMiề mù aun ng?, để thứ cgsuố tbớ câ đầ nở y u có o thâ dòp n tế cổ mọ t mà n đen, g u nướ lưng n c có mà biế n nâ n Nam xá h gai m bụ n giả m trắ ng, t màu vàng có mùi thơm mùi mít chín ? đêthoá m kiế m…? ăn t từnnướ g đôci ?ở nương bãi ? Luyện tập Phiếu học tập: Nên hiểu từ LAO XAO nhan đề văn nào? Lao xao từ gợi âm tiếng động nhỏ rộn lên xen lẫn vào không Trong văn này, lao xao âm ong, bướm, tiếng trẻ em nô đùa, tiếng chim hót,…Tất tạo nên tranh quê sinh động, nhiều màu sắc Chµo mõng Hướnc« g dẫvỊ n vềdù nhàtiÕt : c¸c thÇy Sưu tầm vàhäc tìm hiể!u thêm tác giả, tác phẩm “Tuổi thơ im lặng” Sưu tầm số hát, ca dao nói loài chim Đọc kỹ văn tìm hiểu cách miêu tả loài chim nhận xét nghệ thuật miêu tả loài chim tác giả [...]...Diều hâu Chèo bẻo Chim Cắt Qu¹ ®en Qu¹ khoang Tiết 113: Lao xao (Duy Khán) I.Tiếp xúc văn bản 1 Đọc 2.Chú thích 3.Bố cục: 3 đoạn - Đoạn 1: Từ đầu-> “r©m ran” Khung c¶nh thiªn nhiªn lóc vµo hÌ - Đoạn 2: Tiếp-> “ ChÐc chÐc” C¸c : loµi chim lµnh - Đoạn 3: Cßn l¹i C¸c loµi chim ¸c Tiết 113: Lao xao (Duy Khán) I.Tiếp xúc văn bản 1 Đọc 2.Chú thích 3.Bố cục: 3 đoạn - Đoạn 1:... c¶m yªu mÕn, g¾n bã víi thiªn nhiªn, víi lµng quª cđa t¸c gi¶ Tiết 113: Lao xao (Duy Khán) Luyện tập Câu 1 Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản? A Tự sự B Miªu tả C.Biểu cảm D.Nghị luận Câu 2: :Loµi chim nµo: “ S¹t qua, råi véi v· kÐo nhau vỊ híng mỈt trêi lỈn”? A Chim bå c¸c C Chim nh¹n B Chim s¸o D Chim ngãi Tiết 113: Lao xao (Duy Khán) Luyện tập Câu 1 Phương thức biểu đạt chính được... “ ChÐc chÐc” C¸c : loµi chim lµnh - Đoạn 3: Cßn l¹i C¸c loµi chim ¸c Tiết 113: Lao xao (Duy Khán) II.Tìm hiểu văn bản 1 Khung cảnh làng q lúc vào he * C©y cèi: um tïm * C¸c loµi hoa: - Hoa lan : tr¾ng xo¸ - Hoa giỴ: m¶nh dỴ - Hoa mãng rång: bơ bÉm, th¬m nh mÝt chÝn * C¸c loµi vËt: - Ong: ®¸nh lén, hót mËt - Bím : hiỊn lµnh lao xao -> Hình ảnh tiêu biểu, tính từ gợi tả, phép so sánh, nhân hố =>Cảnh... thơm như mùi mít chín ? đêthoá m sự kiế m…? ăn t hơi từnnướ g đôci ?ở các nương bãi ? Luyện tập Phiếu học tập: Nên hiểu từ LAO XAO trong nhan đề của văn bản như thế nào? Lao xao là từ gợi những âm thanh hoặc tiếng động nhỏ rộn lên xen lẫn vào nhau không đều Trong văn bản này, lao xao là âm thanh của ong, bướm, tiếng trẻ em nô đùa, tiếng chim hót,…Tất cả tạo nên một bức tranh quê sinh động, nhiều màu... được sử dụng trong văn bản? A Tự sự B Miªu tả C.Biểu cảm D.Nghị luận Câu 2: :Loµi chim nµo: “ S¹t qua, råi véi v· kÐo nhau vỊ híng mỈt trêi lỈn”? A Chim bå c¸c C Chim nh¹n B Chim s¸o D Chim ngãi Tiết 113: Lao xao (Duy Khán) Luyện tập Câu 1 Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản? A Tự sự B Miªu tả C.Biểu cảm D.Nghị luận Câu 2: :Loµi chim nµo: “ S¹t qua, råi véi v· kÐo nhau vỊ híng mỈt trêi... lén, hót mËt - Bím : hiỊn lµnh lao xao -> Hình ảnh tiêu biểu, tính từ gợi tả, phép so sánh, nhân hố =>Cảnh thiên nhiên đẹp, sống động với mầu sắc, âm thanh rộn ràng, đậm đà hương vị của làng q Tiết 113: Lao xao (Duy Khán) II.Tìm hiểu văn bản 2 Những loµi chim lµnh - Bå c¸c : võa bay võa kªu c¸c… c¸c - S¸o sËu, s¸o ®en : hãt mõng ®ỵc mïa - Tu hó : kªu lµ mïa v¶i chÝn - Chim ngãi: s¹t qua, bay vỊ híng
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 113 lao xao , tiết 113 lao xao , tiết 113 lao xao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay