tiếng gà trưa

22 53 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:55

Câu hỏi - Đọc thuộc lòng nêu nội dung khổ thơ Tiếng trưa (Xuân Quỳnh) - Làm tập trắc nghiệm kì: A Kháng chiến chống Pháp chống Mỹ B Thời kỳ đầu kháng chiến C Khi đất nước độc lập, thống Câu 2: Cảm hứng tác giả thơ Tiếng trưa (Xuân Quỳnh) khơi gợi từ việc: A Người chiến sỹ đường hành quân nghe tiếng nhảy ổ B Người chiến sỹ đường thăm nhà, thăm bà nghe tiếng trưa C Giấc mơ người chiến sỹ: Có hình ảnh người bà có tiếng trưa D Cả A,B,C Câu 3*: Những tình cảm thể thơ Tiếng trưa: A Hoài niệm tuổi thơ C Tình quê hương đất kì: A Kháng chiến chống Pháp chống Mỹ B Thời kỳ đầu kháng chiến C Khi đất nước độc lập, thống Câu 2: Cảm hứng tác giả thơ Tiếng trưa (Xuân Quỳnh) khơi gợi từ việc: A Người chiến sỹ đường hành quân nghe tiếng nhảy ổ B Người chiến sỹ đường thăm nhà, thăm bà nghe tiếng trưa C Giấc mơ người chiến sỹ: Có hình ảnh người bà có tiếng trưa D Cả A,B,C Câu 3*: Những tình cảm thể thơ Tiếng trưa: A Hoài niệm tuổi thơ C Tình quê hương đất Câu 1: Bài thơ Tiếng trưa (Xuân Quỳnh) sáng tác thời kì: Đáp án tập trắc A Kháng chiến chống Pháp nghiệm chống Mỹ Thời kỳ đầu kháng chiến B C Khi đất nước độc lập, thống Câu 2: Cảm hứng tác giả thơ Quỳnh) khơi gợi từ việc: Tiếng trưa (Xuân Người chiến sỹ đường hành quân nghe tiếng nhảy ổ A B Người chiến sỹ đường thăm nhà, thăm bà nghe tiếng trưa C Giấc mơ người chiến sỹ: Có hình ảnh người bà có tiếng trưa D Cả A,B,C Câu 3*: Những tình cảm thể thơ trưa: A Hoài niệm tuổi thơ D Tiếng C Tình quê hương đất nước Xuân Quỳnh Tiết 54: Tiếng trưa I TIP XC VN BN (Xuân Quỳnh) II TèM HIU VN BN Ting g tra ngun cm xỳc Ting g tra dy k nim u th * Hỡnh nh nhng g - rm hng - Con g mỏi m Ting g tra - Con g mỏi vng rm hng nhng trng Tớnh t, ch t, ip ng, lit kờ, so sỏnh Nhng g p nh tranh v, l thnh qu lao ng ca b Ny g mỏi m Khp mỡnh hoa m trng Ny g mỏi vng Lụng úng nh mu nng Tiết 54: Tiếng trưa I TIP XC VN BN (Xuân Quỳnh) II TèM HIU VN BN Ting g tra ngun cm xỳc Ting g tra dy k nim u th * Hỡnh nh nhng g - rm hng - Con g mỏi m Ting g tra - Con g mỏi vng rm hng nhng trng Tớnh t, ch t, ip ng, lit kờ, so sỏnh Nhng g p nh tranh v, l thnh qu lao ng ca b Ny g mỏi m Khp mỡnh hoa m trng Ny g mỏi vng Lụng úng nh mu nng Tiết 54: Tiếng trưa I Tip xỳc bn II Tỡm hiu bn Ting g tra ngun cm xỳc Ting g tra dy k nim u th *K nim (Xuân Quỳnh) - ting b mng - ly gng soi Mt ln xem trm g , b b mng - Lũng lo lng Phng thc t s, biu cm, t lỏy Tỡnh yờu thng, s quan tõm, õn cn ch bo ca b vi chỏu Ting g tra Cú ting b mng - G m my nhỡn Ri sau ny lang mt ! Chỏu v ly gng soi Lũng di th lo lng Tiết 54: Tiếng trưa I TIP XC VN BN II TèM HIU VN BN (Xuân Quỳnh) Ting g tra ngun cm xỳc Ting g tra dy k nim u th * Tỡnh b chỏu - Tay khum soi trng Tay b khum soi trng - Dnh cht chiu Dnh tng qu cht chiu - hng nm hng nm - lo mong Cỏc ng t, t lỏy, lit kờ, ip ng C hng nm hng nm B lo n g toi Mong tri ng sng mui cui nm bỏn g Chỏu c qun ỏo mi Tiết 54: Tiếng trưa I TIP XC VN BN II TèM HIU VN BN (Xuân Quỳnh) Ting g tra ngun cm xỳc Ting g tra dy k nim u th * Tỡnh b chỏu - Tay khum soi trng Tay b khum soi trng - Dnh cht chiu Dnh tng qu cht chiu - hng nm hng nm - lo mong Cỏc ng t, t lỏy, lit kờ, ip ng Gi thi gian di khú khn v ngi b tn to, cht chiu, dnh trn tỡnh yờu thng cho chỏu C hng nm hng nm B lo n g toi Mong tri ng sng mui cui nm bỏn g Chỏu c qun ỏo mi Tiết 54: I TIP XC VN BN II TèM HIU VN BN Tiếng trưa (Xuân Quỳnh) Ting g tra ngun cm xỳc Ting g tra dy k nim u th * Tỡnh b chỏu - ễi cỏi qun - rng di - Biu cm trc tip, - Cỏi ỏo cỏnh cỏc tớnh t, t lỏy - .st sot Nim vui tr c qun ỏo mi ễi cỏi qun chộo go Tỡnh cm yờu thng, kớnh trng, bit n b ng rng di quột t Tỡnh b chỏu sõu nng, thm thit Cỏi ỏo cỏnh chỳc bõu B l biu tng ca ngi ph n Vit Nam i qua nghe st sot Tiết 54: I TIP XC VN BN II TèM HIU VN BN Tiếng trưa (Xuân Quỳnh) Ting g tra ngun cm xỳc Ting g tra dy k nim u th Nhng suy t gi lờn t ting g tra *Ting g tra mang hnh phỳc - ờm nm m - Gic ng hng sc trng m thanh, hỡnh nh bỡnh d theo chỏu Ting g tra vo gic ng Mang bao nhiờu hnh phỳc Nim vui, hnh phỳc ca chỏu ờm chỏu v nm m Cuc sng yờn bỡnh, no m mi Gic ng hng sc trng quờ Vit Nam Tiết 54: I TIP XC VN BN II TèM HIU VN BN Tiếng trưa (Xuân Quỳnh) Ting g tra ngun cm xỳc Ting g tra dy k nim u th Nhng suy t gi lờn t ting g tra *Ting g tra mang hnh phỳc - ờm nm m - Gic ng hng sc trng m thanh, hỡnh nh bỡnh d theo chỏu Ting g tra vo gic ng Mang bao nhiờu hnh phỳc Nim vui, hnh phỳc ca chỏu ờm chỏu v nm m Cuc sng yờn bỡnh, no m mi Gic ng hng sc trng quờ Vit Nam Tiết 54: Chỏu chin u hụm Vỡ lũng yờu T quc Vỡ xúm lng thõn thuc B i, cng vỡ b Vỡ ting g cc tỏc trng hng tui th Tiếng trưa (Xuân Quỳnh) Tiết 54: I TIP XC VN BN II TèM HIU VN BN Tiếng trưa (Xuân Quỳnh) Ting g tra ngun cm xỳc Ting g tra dy k nim u th Nhng suy t gi lờn t ting g tra *Ting g tra mang hnh phỳc *Suy ngh v cuc chin u hụm Chin u vỡ: - T quc - xúm lng - ngi b - ting g, trng ip ng, lit kờ Khng nh mc ớch chin u v tỡnh yờu b, yờu quờ hng t nc ca ngi chin s Chỏu chin u hụm Vỡ lũng yờu T quc Vỡ xúm lng thõn thuc B i, cng vỡ b Vỡ ting g cc tỏc trng hng tui th Tiết 54: Tiếng trưa I TIP XC VN BN II TèM HIU VN BN III TNG KT- GHI NH Tng kt a Ngh thut (Xuân Quỳnh) - Th th nm ch - Cỏch din t t nhiờn, hỡnh nh th mc mc - Phộp tu t ip ng b Ni dung Ting g tra gi v nhng k nim p ca tui th v tỡnh b chỏu Tỡnh cm gia ỡnh lm sõu sc thờm tỡnh quờ hng t nc Ghi nh (SGK trang 151) Tiết 54: Tiếng trưa (Xuân Quỳnh) I TIP XC VN BN II TèM HIU VN BN III TNG KT- GHI NH IV LUYN TP Bi 1: Chn phng ỏn ỳng Cõu 1: Hỡnh nh no ni bt xuyờn sut ton b bi th? A Ting g tra B Qu trng hng C Ngi b D Ngi chin s Cõu 2: c sc v ngh thut ca bi th? A Cỏch din t t nhiờn vi nhng hỡnh nh chõn thc B Ngụn ng cụ ng, hm sỳc C S dng cỏc bin phỏp so sỏnh, nhõn hoỏ cú giỏ tr biu cm cao D S dng li liờn tng, tng tng Tiết 54: Tiếng trưa (Xuân Quỳnh) I TIP XC VN BN II TèM HIU VN BN III TNG KT- GHI NH IV LUYN TP Bi 1: Chn phng ỏn ỳng Cõu 1: Hỡnh nh no ni bt xuyờn sut ton b bi th? A Ting g tra B Qu trng hng C Ngi b D Ngi chin s Cõu 2: c sc v ngh thut ca bi th? A Cỏch din t t nhiờn vi nhng hỡnh nh chõn thc B Ngụn ng cụ ng, hm sỳc C S dng cỏc bin phỏp so sỏnh, nhõn hoỏ cú giỏ tr biu cm cao D S dng li liờn tng, tng tng Tiết 54: I TIP XC VN BN II TèM HIU VN BN III TNG KT- GHI NH IV LUYN TP Tiếng trưa (Xuân Quỳnh) Bi Thi v tranh, su tm th, bi hỏt vi ch : quờ hng, k nim tui th v ngi b Bi Vit on biu cm v ngi b bi th hoc k mt k nim ca em vi b (trong ú cú s dng yu t biu cm) HNG DN V NH - Hc bi - c trc bi: ip ng CHÂN THàNH CảM ƠN CáC THầY GIáO, CÔ GIáO Đã ĐếN Dự GIờ [...]... bỡnh, no m mi min Gic ng hng sc trng quờ Vit Nam Tiết 54: Chỏu chin u hụm nay Vỡ lũng yờu T quc Vỡ xúm lng thõn thuc B i, cng vỡ b Vỡ ting g cc tỏc trng hng tui th Tiếng trưa (Xuân Quỳnh) Tiết 54: I TIP XC VN BN II TèM HIU VN BN Tiếng trưa (Xuân Quỳnh) 1 Ting g tra khi ngun cm xỳc 2 Ting g tra khi dy k nim u th 3 Nhng suy t gi lờn t ting g tra *Ting g tra mang hnh phỳc *Suy ngh v cuc chin u hụm... ting g cc tỏc trng hng tui th Tiết 54: Tiếng trưa I TIP XC VN BN II TèM HIU VN BN III TNG KT- GHI NH 1 Tng kt a Ngh thut (Xuân Quỳnh) - Th th nm ch - Cỏch din t t nhiờn, hỡnh nh th mc mc - Phộp tu t ip ng b Ni dung Ting g tra gi v nhng k nim p ca tui th v tỡnh b chỏu Tỡnh cm gia ỡnh lm sõu sc thờm tỡnh quờ hng t nc 2 Ghi nh (SGK trang 151) Tiết 54: Tiếng trưa (Xuân Quỳnh) I TIP XC VN BN II TèM... Tỡnh cm yờu thng, kớnh trng, bit n b ng rng di quột t Tỡnh b chỏu sõu nng, thm thit Cỏi ỏo cỏnh chỳc bõu B l biu tng ca ngi ph n Vit Nam i qua nghe st sot Tiết 54: I TIP XC VN BN II TèM HIU VN BN Tiếng trưa (Xuân Quỳnh) 1 Ting g tra khi ngun cm xỳc 2 Ting g tra khi dy k nim u th 3 Nhng suy t gi lờn t ting g tra *Ting g tra mang hnh phỳc - ờm nm m - Gic ng hng sc trng m thanh, hỡnh nh bỡnh d theo... theo chỏu Ting g tra vo gic ng Mang bao nhiờu hnh phỳc Nim vui, hnh phỳc ca chỏu ờm chỏu v nm m Cuc sng yờn bỡnh, no m mi min Gic ng hng sc trng quờ Vit Nam Tiết 54: I TIP XC VN BN II TèM HIU VN BN Tiếng trưa (Xuân Quỳnh) 1 Ting g tra khi ngun cm xỳc 2 Ting g tra khi dy k nim u th 3 Nhng suy t gi lờn t ting g tra *Ting g tra mang hnh phỳc - ờm nm m - Gic ng hng sc trng m thanh, hỡnh nh bỡnh d theo...Tiết 54: Tiếng trưa I TIP XC VN BN II TèM HIU VN BN (Xuân Quỳnh) 1 Ting g tra khi ngun cm xỳc 2 Ting g tra khi dy k nim u th * Tỡnh b chỏu - Tay khum soi trng Tay b khum soi trng - Dnh cht chiu Dnh tng qu cht chiu... di khú khn v ngi b tn to, cht chiu, dnh trn vn tỡnh yờu thng cho chỏu C hng nm hng nm B lo n g toi Mong tri ng sng mui cui nm bỏn g Chỏu c qun ỏo mi Tiết 54: I TIP XC VN BN II TèM HIU VN BN Tiếng trưa (Xuân Quỳnh) 1 Ting g tra khi ngun cm xỳc 2 Ting g tra khi dy k nim u th * Tỡnh b chỏu - ễi cỏi qun - rng di - Biu cm trc tip, - Cỏi ỏo cỏnh cỏc tớnh t, t lỏy - .st sot Nim vui con tr khi c... 2: c sc v ngh thut ca bi th? A Cỏch din t t nhiờn vi nhng hỡnh nh chõn thc B Ngụn ng cụ ng, hm sỳc C S dng cỏc bin phỏp so sỏnh, nhõn hoỏ cú giỏ tr biu cm cao D S dng li liờn tng, tng tng Tiết 54: Tiếng trưa (Xuân Quỳnh) I TIP XC VN BN II TèM HIU VN BN III TNG KT- GHI NH IV LUYN TP 1 Bi tp 1: Chn phng ỏn ỳng Cõu 1: Hỡnh nh no ni bt xuyờn sut ton b bi th? A Ting g tra B Qu trng hng C Ngi b D Ngi chin... nh chõn thc B Ngụn ng cụ ng, hm sỳc C S dng cỏc bin phỏp so sỏnh, nhõn hoỏ cú giỏ tr biu cm cao D S dng li liờn tng, tng tng Tiết 54: I TIP XC VN BN II TèM HIU VN BN III TNG KT- GHI NH IV LUYN TP Tiếng trưa (Xuân Quỳnh) 2 Bi tp 2 Thi v tranh, su tm th, bi hỏt vi ch : quờ hng, k nim tui th v ngi b 3 Bi tp 3 Vit on vn biu cm v ngi b trong bi th hoc k mt k nim ca em vi b (trong ú cú s dng yu t biu
- Xem thêm -

Xem thêm: tiếng gà trưa , tiếng gà trưa , tiếng gà trưa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay