Slide PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG (SEGMENTATION)

19 73 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:54

PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG (SEGMENTATION) Định nghĩa: Phân khúc thị trường phân chia thị trường thành phần khác biệt (nhưng phần lại tương đối đồng nhất) tiêu thức thích hợp, qua doanh nghiệp triển khai hoạt động marketing phù hợp cho hay số phân khúc thị trường, nhờ mà doanh nghiệp thỏa mãn tốt nhu cầu khách hàng, thành đạt mục tiêu marketing Các tiêu thức phương pháp phân khúc thị trường • • • • - Phân khúc theo địa lý - Phân khúc theo đặc điểm dân số học - Phân khúc theo tâm lý - Phân khúc theo hành vi tiêu dùng Phân khúc theo khu vực địa lý Thị trường phân chia theo phạm vi địa lý khác Phân khúc theo đặc điểm dân số học Lứa tuổi Giới tính Thu nhập Nghề nghiệp trình độ học vấn Lứa tuổi Giới tính Thu nhập Phân khúc theo yếu tố tâm lý •  Tầng lớp xã hội •  Lối sống •  Cá tính Phân khúc theo hành vi tiêu dùng •  Lý mua hàng •  Ích lợi •  Mức độ sử dụng •  Mức độ trung thành Những yêu cầu việc phân đoạn thị trường hiệu • • • • - Tính đo lường - Tính tiếp cận - Tính quan trọng - Tính khả thi II LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU Đánh giá phân đoạn thị trường •a Qui mô mức tăng trưởng phân đoạn thị trường •b Mức độ hấp dẫn cấu phân đoạn thị trường •c Mục tiêu nguồn lực doanh nghiệp Qui mô mức tăng trưởng phân đoạn thị trường • Doanh nghiệp thu thập phân tích dự liệu khúc thị trường Mức độ hấp dẫn cấu phân đoạn thị trường Mục tiêu khả nguồn lực doanh nghiệp Doanh nghiệp cần tính đến mục tiêu dài hạn khả nguồn lực mối quan hệ với khúc thị trường Mục tiêu nguồn lực doanh nghiệp Lựa chọn thị trường mục tiêu • Marketing không phân biệt (chọn toàn thị trường) • Marketing có phân biệt (chọn vài phân đoạn) • Marketing tập trung (chọn phân đoạn nhất) Marketing không phân biệt • Coi toàn người tiêu dùng TT TT mục tiêu • DN không ý đến việc phân đoạn thị trường Chiến lược marketing có phân biệt • Dựa vào kết phân đoạn TT, phân tích tiềm lực đối thủ cạnh tranh • Lựa chọn vài phân đoạn làm TT mục tiêu Chiến lược marketing tập trung • Dựa vào kết qủa phân đoạn thị trường • DN chọn phân đoạn tốt làm TT mục tiêu [...]... LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU 1 Đánh giá các phân đoạn thị trường •a Qui mô và mức tăng trưởng của từng phân đoạn thị trường •b Mức độ hấp dẫn về cơ cấu của phân đoạn thị trường •c Mục tiêu và nguồn lực của doanh nghiệp Qui mô và mức tăng trưởng của từng phân đoạn thị trường • Doanh nghiệp thu thập và phân tích các dự liệu trong các khúc thị trường Mức độ hấp dẫn về cơ cấu của phân đoạn thị trường Mục... các khúc thị trường Mục tiêu và nguồn lực của doanh nghiệp 2 Lựa chọn thị trường mục tiêu • Marketing không phân biệt (chọn toàn bộ thị trường) • Marketing có phân biệt (chọn một vài phân đoạn) • Marketing tập trung (chọn một phân đoạn duy nhất) Marketing không phân biệt • Coi toàn bộ người tiêu dùng trên TT là TT mục tiêu • DN không chú ý đến việc phân đoạn thị trường Chiến lược marketing có phân. .. tiêu • DN không chú ý đến việc phân đoạn thị trường Chiến lược marketing có phân biệt • Dựa vào kết quả phân đoạn TT, phân tích tiềm lực của đối thủ cạnh tranh • Lựa chọn một vài phân đoạn làm TT mục tiêu Chiến lược marketing tập trung • Dựa vào kết qủa của phân đoạn thị trường • DN chỉ chọn một phân đoạn tốt nhất làm TT mục tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG (SEGMENTATION) , Slide PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG (SEGMENTATION) , Slide PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG (SEGMENTATION) , II. LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU, Lựa chọn thị trường mục tiêu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay