Slide môn tài chính quốc tế lớp cao học kinh tế thế giới

12 52 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:54

Ch ng Cán cân toán qu c t Mai Thu Hi n Khoa Tài Ngân hàng Tr ng i h c Ngo i Th ng Email: maithuhien712@yahoo.com Khái ni m • Cán cân toán qu c t BP/BOP (the balance of payments) m t b n báo cáo th ng kê t ng h p có h th ng, ghi chép l i giá tr t t c giao d ch kinh t gi a ng i c trú t i qu c gia l p báo cáo v i ng i không c trú m t th i k nh t đ nh, th ng n m • Ng i c trú bao g m cá nhân, h gia đình, công ty, c quan qu n lý • BOP th ng đ c ghi chép b ng đ ng ti n qu c gia c a n c l p báo cáo • BOP cân b ng d a nguyên t c h ch toán kép, t c giao d ch gi a ng i c trú không c trú có hai m t kho n thu (a receipt) kho n chi (a payment) Các kho n thu đ c ghi có (d u + tài kho n) kho n chi đ c ghi n (d u – tài kho n) • Các giao d ch g m có giao d ch trao đ i tài s n th c (real assets) giao d ch trao đ i tài s n tài (financial assets) Các cán cân b ph n • Tài kho n vãng lai (current account): ghi chép giao d ch chuy n giao quy n s h u, hay dòng thu nh p • Tài kho n v n (capital account): ghi chép giao y ng giao quy y n s d ng, g hay y thay yđ i d ch chuy tài s n có tài s n n • Cán cân bù đ p th c (official reserves account): ghi chép giao d ch ti n t c a ph • L i sai sót (net errors and omissions): trì cân b ng cho cán cân toán qu c t K t c u cán cân toán qu c t Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü H ng m c th ng xuyên (CA) Cán cân th ng m i (TB) - Xu t kh u hàng hoá - Nh p kh u hàng hoá Cán cân d ch v : (du l ch, c c phí v n t i, b o hi m, hoa h ng môi gi i) (SE) - Xu t kh u d ch v - Nh p kh u d ch v Cán cân thu nh p: (đ u t ) (IC*) - Thu nh p tr cho ng i lao đ ng - Thu nh p t v n đ u t : l i t c, c t c, trái t c Cán cân chuy n giao m t chi u (cho, bi u, t ng) (Tr) CA = TB + SE + IC + Tr KA = KL+ KS + KTr - Chuy n ti n c a t nhân - Chuy n ti n c a ph OB = CA + KA + OM H ng m c v n (KA) OB = -OFB Cán cân v n ng n h n (KS) OFB = ∆R + L + ≠ - Tín d ng th ng m i - Giao d ch gi y t có giá ng n h n Cán cân v n dài h n (KL) u t c a n c vào n c u t c a n c n c Chuy n giao v n m t chi u (vi n tr không hoàn l i nh m m c đích đ u t ) (KTr) Sai sót th ng kê (OM) Cán cân bù đ p th c (OFB) Thay đ i d tr (∆R) Vay IMF NHTW khác (L) Các ngu n tài tr khác (≠) Cán cân vãng lai • H ng m c th ng xuyên (Cán cân th ng xuyên/vãng lai) ph n ánh giao d ch v hàng hóa, d ch v kho n chuy n d ch toán gi a hai n c • H ng m c th ng xuyên bao g m: Ü Cán cân th ng m i Ü Cán cân d ch v (du l ch, c c phí v n t i, b o hi m, hoa h ng môi gi i) Ü Cán cân thu nh p Ü Cán cân chuy n giao m t chi u Cán cân v n • H ng m c v n: ph n ánh di chuy n ti n t ho t đ ng tín d ng đ u t gi a hai n c • Dòng v n vào n c đ c ghi có BOP làm gi m tài s n n c n c n m gi làm t ng tài s n n c a n c v i n c • Dòng v n kh i n c đ c ghi n BOP làm t ng tài s n n c n c n m gi làm gi m tài s n n c a n c v i n c ngoài • H ng m c v n bao g m: Ü Cán cân v n ng n h n: - Tín d ng th ng m i - Giao d ch gi y t có giá ng n h n Ü Cán cân v n dài h n: u t c a n c vào n c u t c a n c n c Ü Chuy n giao v n m t chi u (nh m m c đích đ u t ) Sai sót th ng kê cán cân bù đ p th c • Tài kho n sai sót th ng kê (OM) đ m b o cho BOP cân b ng • Cán cân bù đ p th c (OFB) t ng d tr n m gi b i NHTW thông th ng b ng ngo i t m nh ph thu c vào h th ng t giá h i đoái c đ nh hay th n i c m cán cân toán CA = TB + SE + IC + Tr KA = KL+ KS + KTr OB = CA + KA + OM OB = -OFB OFB = ∆R + L + ≠ BCA + BKA + BRA = BCA: balance on current account BKA: balance on capital account BRA: balance on the reserves account US BOP, 2002 Nguyên t c h ch toán kép (double-entry bookkeeping) 10 Nguyên t c h ch toán kép • M i kho n thu ph n ánh lu ng ti n vào (+) đ u đ c s d ng đ chi ph n ánh lu ng ti n (-) ⇒ m i bút toán ghi có (+) ph i có m t/m t s bút toán ghi n (-) t ng ng có giá tr b ng • M i kho n chi (-) đ u ph i c s có thu (+) ⇒ m i bút toán ghi n (-) ph i có m t/m t s bút toán ghi có (+) t ng ng có giá tr b ng 11 Nguyên t c h ch toán kép Ví d : Nh t XK ô tô sang M M XK máy tính sang Nh t Nh t XK camera sang M toán b ng cách ghi có tài kho n ti n g i c a c t i Ngân hàng M BP c a Nh t BP c a M Tài kho n vãng lai Tài kho n vãng lai XK ô tô NK ô tô - 100 + 100 XK máy tính NK máy tính - 100 + 100 NK camera XK camera - 100 + 100 Tài kho n v n Tài kho n v n T ng TSN T ng TSC 12 - 100 +100 13 Thâm h t th ng d cán cân toán • Cán cân toán th ng d ng ý c u đ ng ti n n c v t cung ph nên đ đ ng ti n lên giá ho c can thi p mua ngo i t nh m t ng d tr ngo i h i • Cán cân toán thâm h t ng ý cung đ ng ti n n c v t c u ph nên đ đ ng ti n m t giá ho c can thi p đ trì t giá 14 Cán cân toán t giá 15 Cán cân toán t giá 16 17 Cán cân toán t giá Under Pure floating exchange rate BCA+BKA=0 18 19 Current and Financial/Capital Account Balances for the United States, 1992-2000 (billions of US$) 20 Vietnam: BOP 14000 Overall BP 12000 10000 8000 6000 Forex reserves 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 21 22 23 24 Tác đ ng c a t giá lên BOP • Lý thuy t v đ co dãn ti p c n cán cân toán (elasticity approach) • Lý thuy t chi tiêu ti p c n cán cân toán (absorption approach ) • H c thuy t ti n t ti p c n cán cân toán (monetary approach) 25 Lý thuy t v đ co dãn ti p c n cán cân toán • Xác đ nh tác đ ng c a t giá lên cán cân toán (cán cân vãng lai/cán cân th ng m i) thông qua tác đ ng lên giá c hàng hóa d ch v • Cân b ng cán cân vãng lai đ c xác l p u ki n liên quan đ n c u • Gi thi t cung hàng hóa xu t kh u n i đ a hàng hóa nh p kh u n c hoàn toàn co dãn, cho c u hàng hóa không nh h ng đ n giá c ⇒ ch có t giá nh h ng đ n giá c • Phá giá đ ng ti n s làm gi m thâm h t cán cân toán ho c có th làm cán cân th ng m i thâm h t h n 26 Lý thuy t v đ co dãn ti p c n cán cân toán • Cân b ng cán cân vãng lai (tính b ng n i t ): CA = P EX – NER P* IM ⇒ CA = X – NER M ⇒ Cân b ng cán cân vãng lai X = NER M • L y vi phân: dCA = dX – NER dM - M dNER dCA dX NER ⋅ dM M ⋅ dNER = − − dNER dNER dNER dNER dCA dX X X dM M M = ⋅ − ⋅ ⋅ NER − M dNER dNER NER NER dNER NER NER 14243 14243 ε ( X , NER ) ε ( M , NER ) dCA X = ηX ⋅ +ηM ⋅ M − M dNER NER dCA X 1 ⋅ = ηX ⋅ +ηM ⋅ M ⋅ − M ⋅ dNER M NER ⋅ M M M dCA = M ⋅ (η X + η M − 1) dNER 27 Marshall-Lerner Condition dCA = M ⋅ (η X + η M − 1) dNER Xét CCVL tr ng thái cân b ng • dCA/dNER < 0: Phá giá đ ng ti n s làm CCVL thâm h t ηX + ηM < : NER↑ ⇒ PEX tính b ng ngo i t ↓, PIM tính b ng n i t ↑ ⇒ giá tr IM↑ (hi u ng giá c ) • dCA/dNER > 0: Phá giá đ ng ti n s c i thi n CCVL ηX + ηM > NER↑ ⇒ PEX tính b ng ngo i t ↓, PIM tính b ng n i t ↑ ⇒ kh i l ng EX↑, kh i l ng IM↓ ⇒ giá tr EX↑, giá tr IM↓ (hi u ng kh i l ng) ⇒ Tác đ ng lên CCVL ph thu c vào hi u ng m nh h n ⇒ i u ki n tác đ ng đ n n c phát tri n (do c u xu t kh u co dãn v i t giá n c ph thu c nhi u vào nh p kh u) nhi u h n n c phát tri n (do c u xu 28 t kh u hoàn toàn co dãn v i t giá) Hi u ng n J (J curve effect) Trade balance Trade balance t1 t2 Time Currency Exchange rate Quantity Contract Pass-through Adjustment Period Period Period i u ki n Marshall-Lerner có th không th a mãn ng n h n nh ng th a mãn dài h n (c u co dãn h n dài h n) → g y n J Theo đó, Hi u ng n i t m t giá đ u tiên s làm CCVL t i nh ng sau s đ c c i thi n CA = P EX – NER P* IM Ch a có Nhà XK NK Ng i tiêu dùng u ch nh u ch nh giá u ch nh nhu c u theo m c giá m i 29 J CURVE EFFECT + Change in balance of trade Time - Change in balance of trade After depreciation + Time After appreciation 30 10 Lý thuy t chi tiêu ti p c n cán cân toán • Phân tích tác đ ng c a t giá cán cân toán thông qua tác đ ng lên thu nh p chi tiêu n c giá c không g thay y đ i ⇒ lý ý thuy y t chi • Gi thi t g tiêu ti p c n BOP ng n h n • N u thu nh p th c t v t chi tiêu CCVL s th ng d ng c l i • Phá giá n i t có th làm CCVL th ng d ho c thâm h t 31 Lý thuy t chi tiêu ti p c n cán cân toán • Thu nh p qu c gia: Y = C + I + G + EX • T ng chi tiêu A = C + I + G + IM ⇒ Y - A = EX – IM ⇒ Y - A = CA • Y > A ⇒ CA > 0: s n xu t (thu nh p) nhi u h n chi tiêu ⇒ CCVL th ng d • Y < A ⇒ CA < 0: s n xu t (thu nh p) h n chi tiêu ⇒ CCVL thâm h t n • Kinh t phát tri n: X Y↑ nhanh h n A ⇒ EX↑ nhanh h n IM ⇒ CCVL th ng d , NER↓ X A↑ nhanh h n Y ⇒ IM↑ nhanh h n EX ⇒ CCVL thâm h t, NER↑ • Kinh t suy gi m: X Y↓ nhanh h n A ⇒ EX↓ nhanh h n IM ⇒ CCVL thâm h t, NER↑ X A↓ nhanh h n Y ⇒ IM↓ nhanh h n EX ⇒ CCVL th ng d , 32 NER↓ Các y u t nh h ng đ n thu nh p • Hi u ng vi c làm (employment effect): tác đ ng lên thu nh p qu c gia không rõ ràng N u n n kinh t không tr ng thái toàn d ng nhân công: X ML th a mãn: NER↑ ⇒ EX↑ ⇒Y↑ X ML không g th a mãn: NER↑ ⇒ EX↓ ⇒Y↓ • Hi u ng t l trao đ i (terms of trade effect): T = P / (NER P*) X NER↑ ⇒ T↓ ⇒ c n nhi u hàng hóa EX h n đ có đ n v IM ⇒Y↓ • N u n n kinh t tr ng thái toàn d ng nhân công: NER↑ ⇒ không th t ngY ⇒ mu n CCVL th ng d ph i A↓ 33 11 Các y u t nh h ng đ n chi tiêu • NER↑ ⇒ ch s giá c Pc↑ v i Pc = α P + (1 - α) NER P* ⇒ V i Ms không đ i ⇒ Ms < Md ⇒ ph i c t gi m chi tiêu đ t o l i s cân b ng ⇒ bán trái phi u ⇒ PB↓ ⇒ i↑ ⇒ I↓ ⇒ A↓ 34 H c thuy t ti n t ti p c n cán cân toán D i ch đ t giá c đ nh • NER↓ ⇒ BOP thâm h t ⇒ ∆R↓ • NER↑ ⇒ BOP th ng d ⇒ ∆R↑ $/€ $/€ S1 Can thi p S1 Can thi p S2 S2 E1 E ∆R ∆R D2 D1 Q€ D2 D1 Q€ 35 12 [...]... • Kinh t phát tri n: X Y↑ nhanh h n A ⇒ EX↑ nhanh h n IM ⇒ CCVL th ng d , NER↓ X A↑ nhanh h n Y ⇒ IM↑ nhanh h n EX ⇒ CCVL thâm h t, NER↑ • Kinh t suy gi m: X Y↓ nhanh h n A ⇒ EX↓ nhanh h n IM ⇒ CCVL thâm h t, NER↑ X A↓ nhanh h n Y ⇒ IM↓ nhanh h n EX ⇒ CCVL th ng d , 32 NER↓ Các y u t nh h ng đ n thu nh p • Hi u ng vi c làm (employment effect): tác đ ng lên thu nh p qu c gia không rõ ràng N u n n kinh. .. ML th a mãn: NER↑ ⇒ EX↑ ⇒Y↑ X ML không g th a mãn: NER↑ ⇒ EX↓ ⇒Y↓ • Hi u ng t l trao đ i (terms of trade effect): T = P / (NER P*) X NER↑ ⇒ T↓ ⇒ c n nhi u hàng hóa EX h n đ có 1 đ n v IM ⇒Y↓ • N u n n kinh t tr ng thái toàn d ng nhân công: NER↑ ⇒ không th t ngY ⇒ mu n CCVL th ng d thì ph i A↓ 33 11 Các y u t nh h ng đ n chi tiêu • NER↑ ⇒ ch s giá c Pc↑ v i Pc = α P + (1 - α) NER P* ⇒ V i Ms không
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide môn tài chính quốc tế lớp cao học kinh tế thế giới , Slide môn tài chính quốc tế lớp cao học kinh tế thế giới , Slide môn tài chính quốc tế lớp cao học kinh tế thế giới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay