QUẢN TRỊ tác NGHIỆP

103 135 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:54

QUN TR TC NGHIP NHNG VN CHUNG V QUN TR TC NGHIP MT S KHI NIM Tỏc nghip l gỡ? MT S KHI NIM Trong doanh nghip, tỏc nghip chớnh l hot ng sn xut Sn xut Các yếu tố đầu vào - Các yếu tố hữu hình(nguyên vật liệu, lao động, thiết bị, ) - Các yếu tố vô hình (phát minh sáng chế, bí công nghệ Sản phẩm Quá trình sản xuất -Sản phẩm vật chất - Sản phẩm dịch vụ Sự khác biệt trình sản xuất sản phẩm vật chất trình sản xuất sản phẩm dịch vụ STT Tiêu chí so sánh Quá trình SX sản phẩm vật chất Quá trình SX sản phẩm dịch vụ Quan hệ với khách hàng QTSX Thờng quan hệ trực tiếp Quan hệ chặt chẽ trực tiếp Qui trình sản xuất (công nghệ) Thuần nhất, thay đổi Đa dạng, theo nhu chậm cầu Đặc điểmlao động Cơ giới hoá, tự động Cần nhiều lao hoá cao động Thuộc tính sản phẩm cuối Thuần nhất, chủng Đa dạng loại Năng suất trình Có thể định lợng xác Bảo hành chất lợng Dễ bảo hành, bảo trì Khó thực Khó xác định PHN LOI QU TRèNH SN XUT Quỏ trỡnh sn xut sn phm vt cht Phõn loi theo s lng sn phm v tớnh lp li ca quỏ trỡnh sn xut + Sn xut n chic + Sn xut hng lot Phõn loi theo hỡnh thc t chc sn xut + Sn xut liờn tc + Sn xut giỏn on + Sn xut theo d ỏn PHN LOI QU TRèNH SN XUT Quỏ trỡnh sn xut sn phm vt cht Phõn loi theo mi quan h vi khỏch hng - Sn xut d tr : Xy + Chu k sn xut ln hn chu k thng mi hoc hai chu k ny khụng n khp vi + Nh sn xut mun sn xut vi lng ln gim giỏ thnh + Nhu cu v sn phm hoc nguyờn liu cho sn xut cú tớnh thi v - Sn xut theo yờu cu PHN LOI QU TRèNH SN XUT Quỏ trỡnh sn xut sn phm vt cht Phõn loi theo quỏ trỡnh hỡnh thnh sn phm + Quỏ trỡnh sn xut hi t + Quỏ trỡnh sn xut phõn k + Quỏ trỡnh sn xut phõn k cú im hi t + Quỏ trỡnh sn xut song song PHN LOI QU TRèNH SN XUT Phõn loi cỏc hỡnh thc cung cp dch v - Da vo mc yờu cu ca u + Dch v thụng dng + Dch v theo yờu cu - Da vo hỡnh thc biu hin ca sn phm u + Dch v u hu hỡnh + Dch v u vụ hỡnh - Da vo mc tham gia ca khỏch hng vo quỏ trỡnh cung cp + Cỏc dch v khỏch hng cựng tham gia + Cỏc dch v khỏch hng khụng tham gia MT S KHI NIM Sn phm L kt qu ca cỏc hot ng hay quỏ trỡnh + Sn phm vt cht: L nhng sn phm hu hỡnh, cú lng, kớch thc + Sn phm dch v: L sn phm ca quỏ trỡnh tip xỳc gia nh cung ng v ngi s dng dch v Phng phỏp rỳt ngn thi gian thc hin d ỏn bng cỏch tng chi phớ Bc 1: Tớnh toỏn chi phớ rỳt ngn cỏc cụng vic ngy (tun, thỏng, ) v sp xp theo th t chi phớ tng dn Bc 2: Tớnh toỏn rỳt ngn thi gian thc hin d ỏn Nguyờn tc: + Ch rỳt ngn thi gian thc hin ca nhng cụng vic nm trờn ng ti hn + Bt u t cụng vic cú chi phớ rỳt ngn trờn n v thi gian thp nht Phng phỏp rỳt ngn thi gian thc hin d ỏn bng cỏch tng chi phớ Vớ d: Xột vớ d trờn Cụng vic A B C D E F G H Thi gian (tun) Chi phớ (USD) Chi phớ rỳt P.ỏ thng P.ỏn rỳt ngn P.ỏ thng P.ỏn rỳt ngn ngn ngy 4 1 2 2 22,000 30,000 26,000 48,000 56,000 30,000 80,000 16,000 22,750 34,000 27,000 49,000 58,000 30,500 84,500 19,000 750 2,000 1,000 1,000 1,000 500 1,500 3,000 Chỳ ý: Sau mi ln rỳt ngn thi gian ca cụng vic trờn ng ti hn cn tớnh toỏn v xỏc nh li ng ti hn v lp li cỏch tớnh toỏn rỳt ngn thi gian thc hin QUN TR D TR KHI NIM Qun tr d tr l mt quỏ trỡnh doanh nghip thit lp mt h thng theo dừi cỏc loi hng húa d tr v quyt nh v s lng, thi gian t hng d tr nhm ti u húa chi phớ d tr cho doanh nghip CHI PH D TR Chi phớ t hng Chi phớ tỡm ngun hng, gi n hng Chi phớ nhn hng (vn chuyn, bc d, ) Chi phớ toỏn n hng Chi phớ trỡ d tr Chi phớ Chi phớ dch v lu kho Chi phớ thuờ kho bói Chi phớ ri ro tn kho Chi phớ d tr = Chi phớ t hng + Chi phớ trỡ d tr Chi phớ mua hng = lng hng x giỏ n v Tng chi phớ hng d tr = Chi phớ d tr + Chi CHI PH D TR Nhúm chi phớ T l so vi giỏ tr d tr Chi phớ kho bói - Tin thuờ hoc khu hao nh ca - Chi phớ bo him nh kho, kho hng - Chi phớ thuờ nh t Chim 10% Chi phớ s dng thit b, phng tin - Tin thuờ hoc khu hao dng c, thit b - Chi phớ nng lng - Chi phớ hnh thit b Chim 4% Chi phớ v nhõn lc cho hot ng qun lý hng d tr Chim t 5% Phớ tn cho vic u t vo hng d tr - Thu ỏnh vo hng d tr - Chi phớ vay - Chi phớ bo him hng d tr Chim t 24% Thit hi hng d tr mt mỏt, h hng hoc khụng s dng c Chim t 5% H thng qun tr d tr H thng tỏi to nh k + Chu k c nh + S lng thay i Dự trữ Q1 t1 Q2 t2 Q3 H thng im t hng + Chu k thay i + S Lng c nh Mức tái tạo dự trữ t3 Thời gian Mức tái tạo = Nhu cầu TB chu kỳ tái tạo thời gian giao nhận + Dự trữ bảo hiểm Dự trữ Q1 t1 Q2 Q3 t2 t3 Mức tái tạo dự trữ Điểm đặt hàng Thời gian Điểm đặt hàng = Nhu cầu TB khoảng thời gian giao nhận + Dự trữ bảo hiểm CC Mễ HèNH D TR Mụ hỡnh t hng kinh t c bn EOQ (Economic Order Quantity) Cho phép xác định số lợng đặt hàng kinh tế (làm cực tiểu tổng chi phí dự trữ) Gii thit ca mụ hỡnh - Nhu cầu biết trớc nhu cầu không đổi - Biết trớc thời gian kể từ đặt hàng đến giao hàng thời gian không đổi - Lợng hàng đơn hàng đợc thực chuyến hàng đợc thực thời điểm định trớc - Chỉ có hai loại chi phí biến đổi chi phí trì dự trữ chi phí đặt hàng -Sự thiếu hụt kho hoàn toàn không xảy đơn đặt hàng đợc đáp ứng thời gian CC Mễ HèNH D TR Mụ hỡnh t hng kinh t c bn EOQ (Economic Order Quantity) EOQ = 2DS/C = Q* n * = D/EOQ = DC/2S TSC* = Q* D Q* C+ S= C + n*S Q* Tổng chi phí dự trữ Chi phí Chi phí tồn trữ Chi phí đặt hàng EOQ Số lợng đặt hàng D: Số lợng yêu cầu kỳ Q: Số lợng đặt hàng C: Chi phí trì dự trữ đơn vị sản phẩm kho năm S: Chi phí trung bình cho đơn đặt hàng TSC (total annual stocking cost): Tổng chi phí hệ thống dự trữ năm (bao gồm chi phí đặt hàng chi phí dự trữ CC Mễ HèNH D TR Mụ hỡnh t hng kinh t c bn EOQ (Economic Order Quantity) Vớ d: Một công ty cung cấp loại sản phẩm cho thị trờng Biết nhu cầu hàng năm sản phẩm D =10000 Chi phí để trì dự trữ đơn vị sản phẩm C =4USD/năm Chi phí cho đơn đặt hàng S = 55USD Hãy xác định số l ợng đặt hàng tối u công ty số lần đặt hàng tối u năm Bài giải EOQ = DS/C = x10000 x55 / = 275000 = 524,4 Nh công ty nên đặt hàng lần 524,4 Số lần đặt hàng nm 10000/524,4 19 lần CC Mễ HèNH D TR Mụ hỡnh EOQ trng hp tỏi to d tr liờn tc Gi thiết: sản phẩm dự trữ đợc cung cấp dây chuyền sản xuất Gọi: p: Số sản phẩm sản xuất đơn vị thời gian dây chuyền cung cấp (nhịp sản xuất) d: số lợng hàng hoá đợc xuất kho (bán) đơn vị thời gian Để đảm bảo có đủ hàng cung cấp d[...]... Hoch nh - T chc - Lónh o - Kim soỏt VAI TRề CA QUN TR TC NGHIP TRONG DOANH NGHIP CC CP QUN TR Qun tr Chin lc Qun tr Chin thut Qun tr Tỏc nghip VAI TRề CA QUN TR TC NGHIP TRONG DOANH NGHIP Sản xuất Doanh nghiệp (Cỏc chc nng c bn) Marketing Tài chính MC CH CA QUN TR TC NGHIP - Rỳt ngn thi gian cung cp sn phm - Gim chi phớ sn xut - Nõng cao nng sut - Nõng cao cht lng sn phm - Tng tớnh linh hot ca h thng
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ tác NGHIỆP , QUẢN TRỊ tác NGHIỆP , QUẢN TRỊ tác NGHIỆP

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay