sự nổi

28 50 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:54

KIỂM TRA BÀI CŨ Lực đẩy Ác-si-mét phụ thuộc vào yếu tố ? Hãy chọn câu trả lời câu đây: a) Trọng lượng riêng chất lỏng vật b) Trọng lượng riêng chất lỏng thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ c) Trọng lượng riêng thể tích vật d) Trọng lượng vật thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ THỂ LỆ TRÒ CHƠI Hãy chọn miếng ghép.Tương ứng với miếng ghép màu có câu hỏi.Nếu trả lời câu hỏi bạn mở miếng ghép màu bạn chọn.qua ba lần mở miếng ghép bạn có quyền trả lời hình ảnh sau miếng ghép Câu 2: Em nêu phương chiều lực đẩy Acsi mét Trả lời Phương thẳng đứng, chiều từ lên Câu 3: Em nêu phương chiều trọng lực? Trọng lực có phương thẳng đứng, chiều từ xuống Hòn bi gỗ Hòn bi sắt A B Tại thả vào nước bị gỗ nổi, bi sắt lại chìm? Tàu Bi thép chìm Tại tàu thép nặng bi thép lại bi thép chìm? TIẾT 14 BÀI 12 I Điều kiện để vật nổi, vật chìm C1 Một vật nằm chất lỏng chịu tác dụng của: Trọng lực P lực đẩy ÁcSi-Mét FA - Hai lực phương, ngược chiều Một vật lòng chất lỏng chịu tác dụng lực nào, phương chiều chúng nào? FA P Một vật nằm chất lỏng chịu tác dụng của: - Trọng lực P FA - Lực đẩy Ác-Si-Mét Hai lực phương, ngược chiều TIẾT 14 BÀI 12 I Điều kiện để vật nổi, vật chìm Có thể xảy trường hợp sau C Một vật nằm chất lỏng Nhúng vật vào chất lỏng trọng lượng P vật độ lớn lực đẩy Vật chịu tácchìm dụngxuống của: Trọng khi: lựcFAvà< P Ác-Si-Mét FA : lực đẩy Ác-Si-Mét Hai lực F > P A Vật lên khi: phương, ngược chiều F = P a.FA < P b.FA = P c.FA > P A Vật lơ lửng khi: II Độ lớn lực đẩy Ac-SiChọn Hãy vẽ cụm cáctừ vectơ thích lựchợp tương để điền ứng 3vào trường chỗ trống hợp Mét vật mặt c) a) b) thoáng chất lỏng FA FA FA P P P P > FA P = FA P < FA Vật chuyển Vậtđứng yên Vật chuyển động xuống (lơ lửng động lên trên(nổi (chìm xuống đáy chấtlên mặt thoáng) bình) lỏng) TIẾT 14 BÀI 12 I Điều kiện để vật nổi, vật chìm Nhúng vật vào chất lỏng FA < P Vật chìm xuống khi: FA > P Vật lên khi: FA = P Vật lơ lửng khi: II Độ lớn lực đẩy Ác-Si-Mét vật mặt thoáng chất lỏng C3 Miếng gỗ thả vào nước lại trọng lượng riêng gỗ nhỏ trọng lượng riêng nước Tại miếng gỗ thả vào nước lại nổi? Miếng gỗ thả vào nước lại dg < dn •Hoạt động nhóm C6 •Khi nhúng vật vào chất lỏng thì: + Vật chìm xuống khi: P > FA + Vật lơ lửng (đứng yên) khi:P = FA + Vật lên khi: P < FA P = d v V •Mặt khác FA = d l V Nhóm 1,2 Ta có: P = d v V Chứng FA =minh: d l V VậtVật chìmsẽ xuống chìmkhi: > FA xuống Pkhi: dd v V> > dld l V v => d v > d l Nhóm 3,4 Ta có: P = d v V Chứng FA minh: = d l V lơ lửng VậtVật lơ lửng chấtkhi: lỏng khi: chất lỏng P = FAd d V = d lV v = dvl => d v = d l Nhóm 5,6 Ta có: P = d v V ChứngF minh: A = d l V Vật Vật nổinổi lênlên mặtmặt chấtlỏng lỏngkhi: khi: chất P < FA => d vV < d lV dv < dl => d v < d l TIẾT 14 BÀI 12 I Điều kiện để vật nổi, vật chìm Nhúng vật vào chất lỏng Vật chìm xuống khi: FA < P FA > P Vật lên khi: FA = P Vật lơ lửng khi: II Độ lớn lực đẩy Ác-Si-Mét vật mặt thoáng chất lỏng FA = d.V Trong đó: + d trọng lượng riêng chất lỏng + V thể tích phần vật chìm chất lỏng III Vận dụng C6: C7: Tại tàu thép nặng bi thép lại bi thép lại chìm? TRẢ LỜI - Hòn bi làm thép có trọng lượng riêng 78000N/m3, lớn trọng lượng riêng nước 10000N/m3 nên bị chìm - Tàu làm thép thiết kế cho có khoang rỗng để trọng lượng riêng tàu nhỏ trọng lượng riêng nước nên tàu mặt nước C7 III Vận dụng : * Con tàu khối thép đặc, bên tàu có nhiều khoảng trống nên trọng lượng riêng tàu nhỏ trọng lượng riêng nước * Hòn bi thép đặc chìm trọng lượng riêng thép lớn trọng lượng riêng nước Tàu Bi thép chìm TIẾT 14 BÀI 12 I Điều kiện để vật nổi, vật chìm Nhúng vật vào chất lỏng Thả bi thép vào thuỷ ngân Vật chìm xuống khi: FA < P bi hay chìm? Tại sao? FA > P Vật lên khi: TRẢ LỜI F = P A Vật lơ lửng khi: Hòn bi thép lên vì: II Độ lớn lực đẩy Ác-Si-Mét vật mặt thoáng dthép = 78000 N/m3 chất lỏng FA = d.V Dthủy ngân= 136000 N/m3 Trong đó:  d thép < d thủy ngân + d trọng lượng riêng chất lỏng C9: Hai vật M N có thể tích nhúng ngập + V thể tích phần vật nước Vật M chìm xuống đáy bình vật N lơ chìm chất lỏng lửng nước Gọi PM, FAM trọng lượng lực đẩy III Vận dụng C6: C7: C8: Ác-si-mét tác dụng lên vật M; PN, FAN trọng lượng lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật N Hãy chọn dấu “=”; “>”; “”; “ Khí cầu bay lên cao nhờ đâu? Do chất khí bơm vào khí cầu có trọng lượng riêng nhỏ trọng lượng riêng không khí bên nên lực đẩy Acsimet không khí đẩy khí cầu bay lên cao Hiện tượng nổi,lơ lửng,chìm xảy chất lỏng hay chất khí không hòa tan với trộn lẫn • Cho ddầu = 8000N/m dnước = 10000N/m Nếu trộn lẫn dầu với nước (dầu không hòa tan vào nước), có tượng xảy ra? Dầu mặt nước Dầu thô tràn lên bờ gây ô nhiễm môi trường Các sinh vật biển chết ô nhiễm dầu tràn MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ SỰ NỔI * Nhúng vật vào chất lỏng thì: +Vật chìm xuống trọng lượng P lớn lực đẩy Ác-si-mét F A:P > FA +Vật lên khi: P < FA +Vật lơ lửng khi: P = FA * Các vật mặt chất lỏng lực đẩy Ác-si-mét tính công thức: FA = d.V Trong đó: + V thể tích phần vật chìm chất lỏng (không phải thể tích vật) + d trọng lượng riêng chất lỏng TIẾT 14 BÀI 12 I Điều kiện để vật nổi, vật chìm Nhúng vật vào chất lỏng FA < P Vật chìm xuống khi: FA > P Vật lên khi: FA = P Vật lơ lửng khi: II Độ lớn lực đẩy Ác-Si-Mét vật mặt thoáng chất lỏng Các hoạt động khai thác vận chuyển dầu làm rò rỉ dầu lửa Vì dầu có trọng lượng riêng nhỏ trọng lượng riêng nước nên mặt nước Lớp dầu ngăn cản việc hoà tan ôxi vào nước Vì vậy, sinh vật không lấy ôxi bị chết FA = d.V Trong đó: + d trọng lượng riêng chất lỏng + V thể tích phần vật chìm chất lỏng III Vận dụng  Biện pháp: Đảm bảo an toàn vận chuyển dầu lửa, có biện pháp kịp thời gặp cố tràn dầu TIẾT 14 BÀI 12 I Điều kiện để vật nổi, vật chìm Sinh hoạt người hoạt động sản xuất thải môi trường lượng khí thải lớn Nhúng vật vào chất lỏng (NO, CO2, SO2…) nặng không khí nên Vật chìm xuống khi: FA < P có xu hướng chuyển xuống lớp không khí sát FA > P Vật lên khi: mặt đất Các chất khí ảnh hưởng trầm trọng đến môi F = P A Vật lơ lửng khi: II Độ lớn lực đẩy Ác-Si-Mét trường sức khoẻ người vật mặt thoáng chất lỏng FA = d.V Trong đó: d trọng lượng riêng chất lỏng V thể tích phần vật chìm chất lỏng (không phải thể tích vật) III Vận dụng Biện pháp: Lưu thông không khí (sử dụng quạt gió, xây dựng nhà xưởng thông thoáng, xây dựng ống khói…) Hạn chế khí thải độc hại - Xem lại vừa học, học thuộc kiến thức - Làm tập sách tập - Nghiên cứu mới: Bài 13: CÔNG CƠ HỌC; Tìm hiểu xem có công học [...]... Điều kiện để vật nổi, vật chìm Nhúng một vật vào chất lỏng thì 1 Vật chìm xuống khi: FA < P FA > P 2 Vật nổi lên khi: FA = P 3 Vật lơ lửng khi: II Độ lớn của lực đẩy Ác-Si-Mét khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước, trọng lượng P của nó và lực đẩy Ác-Si-Mét có bằng nhau không? Tại sao? C3 Miếng gỗ thả vào nước lại nổi vì trọng lượng riêng của Khi miếng gỗ nổi trên mặt... thép lớn hơn trọng lượng riêng của nước Tàu nổi Bi thép chìm TIẾT 14 BÀI 12 I Điều kiện để vật nổi, vật chìm Nhúng một vật vào chất lỏng thì Thả một hòn bi thép vào thuỷ ngân 1 Vật chìm xuống khi: FA < P thì bi nổi hay chìm? Tại sao? FA > P 2 Vật nổi lên khi: TRẢ LỜI F = P A 3 Vật lơ lửng khi: Hòn bi thép nổi lên vì: II Độ lớn của lực đẩy Ác-Si-Mét khi vật nổi trên mặt thoáng của dthép = 78000 N/m3... 5,6 Ta có: P = d v V ChứngF minh: A = d l V Vật Vật sẽ nổinổi lênlên mặtmặt chấtlỏng lỏngkhi: khi: chất P < FA => d vV < d lV dv < dl => d v < d l TIẾT 14 BÀI 12 I Điều kiện để vật nổi, vật chìm Nhúng một vật vào chất lỏng thì 1 Vật chìm xuống khi: FA < P FA > P 2 Vật nổi lên khi: FA = P 3 Vật lơ lửng khi: II Độ lớn của lực đẩy Ác-Si-Mét khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng FA = d.V Trong đó: +... minh I Điều kiện để vật nổi, vật chìm Nhúng một vật vào chất lỏng thì rằng nếu vật là một khối đặc nhúng ngập 1 Vật chìm xuống khi: FA < P trong chất lỏng thì: FA > P 2 Vật nổi lên khi: - Vật sẽ chìm xuống khi: d v > dl FA = P 3 Vật lơ lửng khi: - Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khi: dv = dl II Độ lớn của lực đẩy Ác-Si-Mét - Vật sẽ nổi lên mặt chất lỏng khi: dv < dl khi vật nổi trên mặt thoáng của chất... lên cao Hiện tượng nổi, lơ lửng,chìm cũng xảy ra khi các chất lỏng hay chất khí không hòa tan với nhau được trộn lẫn • Cho ddầu = 8000N/m 3 dnước = 10000N/m 3 Nếu trộn lẫn dầu với nước (dầu không hòa tan vào nước), thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra? Dầu sẽ nổi trên mặt nước Dầu thô tràn lên bờ gây ô nhiễm môi trường Các sinh vật biển chết do ô nhiễm dầu tràn MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ SỰ NỔI * Nhúng một vật... FA +Vật nổi lên khi: P < FA +Vật lơ lửng khi: P = FA * Các vật nổi trên mặt chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét được tính bằng công thức: FA = d.V Trong đó: + V là thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng (không phải là thể tích vật) + d là trọng lượng riêng của chất lỏng TIẾT 14 BÀI 12 I Điều kiện để vật nổi, vật chìm Nhúng một vật vào chất lỏng thì FA < P 1 Vật chìm xuống khi: FA > P 2 Vật nổi lên... nặng hơn hòn bi thép lại nổi còn hòn bi thép lại chìm? TRẢ LỜI - Hòn bi làm bằng thép có trọng lượng riêng 78000N/m3, lớn hơn trọng lượng riêng của nước 10000N/m3 nên bị chìm - Tàu làm bằng thép nhưng được thiết kế sao cho có các khoang rỗng để trọng lượng riêng của cả con tàu nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước nên con tàu có thể nổi trên mặt nước C7 III Vận dụng : * Con tàu nổi được là do nó không... vật đứng yên thì hai lực này là hai lực cân bằng của nước C4 Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước, trọng lượng của vật và lực đẩy Ác-Si-Mét cân bằng nhau Vì vật đứng yên thì hai lực này là hai lực cân bằng FA = P TIẾT 14 BÀI 12 I Điều kiện để vật nổi, vật chìm Nhúng một vật vào chất lỏng thì 1 Vật chìm xuống khi: FA < P FA > P 2 Vật nổi lên khi: Độ lớn của lực đẩy Ác-Si-Mét được tính bằng công thức: FA =... chuyển dầu lửa, có biện pháp kịp thời khi gặp sự cố tràn dầu TIẾT 14 BÀI 12 I Điều kiện để vật nổi, vật chìm Sinh hoạt của con người và các hoạt động sản xuất thải ra môi trường lượng khí thải lớn Nhúng một vật vào chất lỏng thì (NO, CO2, SO2…) đều nặng hơn không khí nên 1 Vật chìm xuống khi: FA < P có xu hướng chuyển xuống lớp không khí sát FA > P 2 Vật nổi lên khi: mặt đất Các chất khí này ảnh hưởng... trọng lượng riêng của chất lỏng, còn V là gì? Trong các câu trả lời sau đây, câu nào là không đúng? FA = P 3 Vật lơ lửng khi: II Độ lớn của lực đẩy Ác-Si-Mét khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng FA thả = d.V C3 Miếng gỗ vào nước lại Trong nổi vì đó: trọng lượng riêng của nước hơn lượng trọng lượng + d làlớntrọng riêng riêng của chất A V là thể tích của phần nước bị miếng gỗ chiếm chỗ của lỏnggỗ FAvật
- Xem thêm -

Xem thêm: sự nổi , sự nổi , sự nổi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay