sports pptmiming game

29 79 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:53

SPORTS TENNIS CYCLING FOOTBALL HOCKEY BASKETBALL VOLLEYBALL SWIMMING Questions Do you play sports? What sports you watch on TV? What sports don’t you like? Do you read sports magazines? Do you play sports in your school? Are you good at swimming? What’s your favorite football team? Do you usually go to football matches? MIMING GAME [...]...SKIING TABLE TENNIS BASKETBALL VOLLEYBALL SWIMMING Questions Do you play sports? What sports do you watch on TV? What sports don’t you like? Do you read sports magazines? Do you play sports in your school? Are you good at swimming? What’s your favorite football team? Do you usually go to football matches? MIMING GAME
- Xem thêm -

Xem thêm: sports pptmiming game , sports pptmiming game , sports pptmiming game

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay