Nghiên cứu marketing final

4 48 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:53

1 Nghiên Cứu Marketing: 1.1 Vì phải nghiên nứu Marketing: - Nhằm tránh rủi ro định kinh doanh - Giúp cho chủ đầu tư yên tâm đầu tư - Giúp doanh nghiệp đầu tư hiệu - Giúp cho việc định Marketing lập kế hoạch Marketing - xác Thu hút thêm nguồn vốn đầu tư Tìm kiếm thị trường - Tìm điểm thiếu xót sách Marketing 1.2 Định nghĩa: " Marketing research is the systematic design, collection, analysis, and reporting of data and findings relevant to a specific marketing situation facing the company.", theo Philip Kotler 1.3 Nội Dung nghiên nứu Marketing: - Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến Doanh Nghiệp như:  Môi trường đầu tư: - Môi trường trị, pháp luật - Môi trường văn hóa - Môi trường công nghệ - Môi trường tự nhiên - Môi trường nhân kinh tế  Thị trường: - Khách hàng - Hàng hóa - Quy mô đặc tính thị trường - Hình thức phân phối - Cạnh tranh - Cung cầu biến động giá - Cơ sở hạ tầng - Nhà cung cấp - Công chúng 1.1.4 - Trung gian Marketing Qui trình nghiên nứu Marketing: Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu đối tượng nghiên cứu Bước ảnh hưởng quan trọng tới việc định MKT Nếu đưa nhiều vấn đề làm tăng chi phí nghiên cứu thị trường tăng thời gian nghiên cứu Do đòi hỏi nhà quản trị người nghiên cứu MKT cần phải xác định vấn đề đối tượng nghiên cứu cách thận trọng thống với - Bước 2: Xây dựng kế hoạch nghiên cứu Việc thiết kế kế hoạch nghiên cứu đòi hỏi phải định nguồn số liệu, phương pháp nghiên cứu, công cụ nghiên cứu, kế hoạch lấy mẫu phương pháp tiếp xúc Nguồn số liệu Kế hoạch nghiên cứu đòi hỏi phải thu thập số liệu thứ cấp, số liệu sơ cấp hay hai loại - Số liệu thứ cấp bao gồm thông tin có tài liệu đó, thu thập cho mục đích khác Số liệu thứ cấp điểm xuất phát để nghiên cứu có ưu điểm đỡ tốn có sẵn Nhưng số liệu mà người nghiên cứu cần lại không có, hay có, lỗi thời, không xác, không hoàn chỉnh, hay không tin cậy - Số liệu sơ cấp bao gồm thông tin gốc thu thập cho mục đích định Hầu hết đề án nghiên cứu đòi hỏi phải thu thập số liệu sơ cấp, thu thập số liệu sơ cấp thường tốn xác tin cậy số liệu thứ cấp Phương pháp nghiên cứu: Những số liệu sơ cấp thu thập theo bốn cách: - Nghiên cứu quan sát: Những số liệu thu thập cách quan sát nhân vật khung cảnh tương ứng - Nghiên cứu nhóm tập trung: Nhóm tập trung họp mặt từ sáu đến mười người mời đến vài để với người chủ trì khôn khéo trao đổi với sản phẩm, dịch vụ, tổ chức hay thực tế Marketing khác - Nghiên cứu điều tra: Thực để tìm hiểu kiến thức, niềm tin, sở thích hài lòng khách hàng - Nghiên cứu thực nghiệm: Để tìm mối quan hệ nhân-quả, phương pháp khoa học Công cụ nghiên cứu: Công cụ nghiên cứu để thu thập số liệu ban đầu: - Phiếu câu hỏi: Phiếu câu hỏi công cụ phổ biến để thu thập số liệu ban đầu Phiếu câu hỏi liệt kê câu hỏi người nhận phiếu trả lời chúng Phiếu câu hỏi linh hoạt sử dụng cách nêu câu hỏi Phiếu câu hỏi cần soạn thảo cách thận trọng, thử nghiệm loại trừ sai sót trước đưa áp dụng đại trà Có hai loại câu hỏi là:  Câu hỏi có trả lời sẵn: câu hỏi có kèm theo phương án trả lời có người hỏi cần lựa chọn câu hỏi có trả lời sẵn  Câu hỏi để ngỏ: câu hỏi người hỏi trả lời lời lẽ Những câu hỏi có nhiều hình thức khác Kế hoạch lấy mẫu: Người nghiên cứu Marketing phải thiết kế kế hoạch lấy mẫu để làm việc cần thông qua ba định sau: - Hỏi ai? - Số lượng người cần phải hỏi - Nên lựa chọn thành viên mẫu cách nào? Ngẫu nhiên hay theo tiêu thức nào? Phương pháp tiếp xúc: Có thể chọn phương pháp tiếp xúc qua mail, điện thoại, trực tiếp - Bước 3: Thu thập thông tin Thường tốn có nhiều nguy sai xót Khi thu thập thông tin thường có bốn vấn đề phát sinh:  Một số người trả lời không nhà phải liên hệ lại hay thay đổi địa điểm  Một số người trả lời từ chối hợp tác  Một số người trả lời thiên lệch hay không trung thực  Cuối người vấn thiên vị hay không trung thực - Bước 4: Xử lý phân tích thông tin Từ kết thu nhận cần phải xắp xếp xử lý thông tin, sử dụng phương pháp khoa học để rút kết thích hợp phát thêm kết phụ - Bước 5: Đưa kết việc nghiên cứu Kết chủ yếu thu sau phân tích thông tin gửi đến người quản lý để họ đưa chiến lược cho doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu marketing final , Nghiên cứu marketing final , Nghiên cứu marketing final

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay