MARKETING hỗn hợp

13 43 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:53

MARKETING HỖN HỢP (MARKETING MIX) MARKETING MIX LÀ GÌ? • Marketing mix là tổng hợp các công cụ tiếp thi được doanh nghiêêp sử dụng để đạt được trọng tâm tiếp thi thi trường mục tiêu • Marketing mix bao gồm nhiều thành tố: sản phẩm, giá, phân phối, xúc tiến, người, quy trình… • Ở ta xét đến marketing mix 4p: sản phẩm, giá, phân phối, xúc tiến Marketing mix 4p product price place promotion Thi trường mục tiêu Mục tiêu marketing Product • Là môêt đối tượng hữu hình hoăêc môêt dich vụ vô hình, đó là khối lượng sản xuất hoăêc sản xuất quy mô lớn với môêt khối lượng cụ thể của đơn vi • Cấu tạo của môêt sản phẩm: phần cốt lõi, phần sản phẩm cụ thể; phần phụ sản phẩm Product Ba o Tên Tênhiêê hiêêuu bì Vòng Vòngđời đời Tên Tênhiêê hiêêuu,, nhãn nhãnhiêê hiêêuulàlà gì? gì? Tên Tênhiêê hiêêuu Các Cácyêu yêu cầu cầuvề về tiên tiên hiêê hiêêuu?? Các Các quyết quyết định định liên liên quan quan đến đến thương thương hiêê hiêêuu Tên hiê u ê , nhãn hiê u ê là gì? • Tên hiêêu là tên gọi nhằm xác đinh hàng hóa hay dich vụ của người bán và phân biêêt với hàng hóa của doanh nghiêêp khác • Khi tên hiêêu được pháp luâêt bảo hôê thì tên hiêêu đó được gọi là nhãn hiêêu Yêu cầu về tên hiê u ê •Tên hiêêu phải nói lên được phần nào lợi ích và chất lượng sản phẩm • phải dễ đọc • dễ nhâên và dễ nhớ • Phải đôêc đáo •phải dễ dàng dich sang tiếng nước ngoài • có thể được đăng kí và được pháp luâêt bảo vêê dễ dàng •Tránh xúc phạm tới văn hóa, tôn giáo… ở thi trường hướng đến •… Các quyết đinh liên quan đến tên hiê • Quyết đinh về chất lượng tên hiêêu • Quyết đinh tên hiêêu riêng hay tên hiêêu công ty cho sản phẩm? • Quyết đinh về mở rôêng tên hiêêu • Quyết đinh đa hiêêu • Quyết đinh tái đinh vi tên hiêêu công cụ marketing quan trọng: •Mô tả lợi ích sản phẩm •Tạo niềm tin và ấn tượng cho khách hàng màu sắc, kích cỡ, chất liêêu, kiểu dáng, chữ nghĩa, kí hiêêu Hiêêu quả Bao bì Bao bì phải nhất quán đối với viêêc quảng cáo, đinh giá, phân phối và chiến lược marketing khác Cần phải làm mới theo thời gian Chín muồi Phát triển Tung sản phẩm Vòng đời Suy vong Giai đoạn tung sản phẩm thi trường, các chiến lược thường áp dụng: •Hớt váng chớp nhoáng •Hớt váng châêm •Xâm nhâêp chớp nhoáng •Xâm nhâêp châêm Gai đoạn phát triển: sử dụng chiến lược để kéo dai thêm giai đoạn này: •Nâng cao chất lượng, bổ sung tính chất mới cho sản phẩm… •Xâm nhâêp khúc thi trường mới •Tham gia kênh phân phối mới •Chuyển từ quảng cao từ mức đôê biết đến sang mức đôê ưa thích sản phẩm Giai đoạn chín muồi: (thi trường dư thừa ), sử dụng môêt số chiến lược •Cải biến thi trường •Cải biến sản phẩm •Cải biến marketing mix Giai đoạn suy vong: cần đưa quyết đinh rời bỏ thi trường hay tiếp tục tham gia,? Các chiến lược điều khiển giá: •Đinh giá chiết khấu •Đinh giá phân biêêt •+ Đinh giá tâm lý •+ Đinh giá quảng cáo •Đinh giá theo đia lý Những thay đổi về giá: •Chủ đôêng giảm giá •Chủ đôêng tăng giá Gi Gi áá Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết đinh giá: •Yếu tố bên ngoài:thi trường và nhu cầu, cạnh tranh, môi trường kinh tế vĩ mô •Yếu tố bên trong: mục tiêu marketing, chiến lược marketing mix, phí tổn… Các phương pháp đinh giá: • Đinh giá dựa phí tổn •Đinh giá dựa người mua •Đinh giá dựa vào cạnh tranh • Đinh giá hớt váng thi trường •Đinh giá nhằm thâm nhâêp thi trường •Đinh giá nhằm thâm nhâêp thi trường [...]... tăng giá Gi Gi áá Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết đinh giá: •Yếu tố bên ngoài:thi trường và nhu cầu, cạnh tranh, môi trường kinh tế vĩ mô •Yếu tố bên trong: mục tiêu marketing, chiến lược marketing mix, phí tổn… Các phương pháp đinh giá: • Đinh giá dựa trên phí tổn •Đinh giá dựa trên người mua •Đinh giá dựa vào cạnh tranh • Đinh giá hớt váng thi trường •Đinh... cao từ mức đôê biết đến sang mức đôê ưa thích sản phẩm Giai đoạn chín muồi: (thi trường dư thừa ), sử dụng môêt số chiến lược •Cải biến thi trường •Cải biến sản phẩm •Cải biến marketing mix Giai đoạn suy vong: cần đưa ra quyết đinh rời bỏ thi trường hay tiếp tục tham gia,? Các chiến lược điều khiển giá: •Đinh giá chiết khấu •Đinh giá phân biêêt •+ Đinh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: MARKETING hỗn hợp , MARKETING hỗn hợp , MARKETING hỗn hợp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay