Bài tập lớn kế toán quản trị

10 92 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG BÀI TẬP LỚN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Giảng viên : TS Đào Thị Thu Giang Học viên : Nguyễn Đức Hoàng STT : 34 Lớp : Cao học QTKD 8B Hà Nội, tháng 11 - 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG BÀI TẬP LỚN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Giảng viên : TS Đào Thị Thu Giang Học viên : Nguyễn Đức Hoàng STT : 34 Lớp : Cao học QTKD 8B Bài tập lớn Kế toán quản trị Giảng viên: TS Đào Thị Thu Giang BÀI 1 Lập phân tích chi phí - Lựa chọn 1: Đi thuê thiết bị Tổng Chi phí NVL trực tiếp = 1,035 x 60.000 = 62.100 (triệu VNĐ) Khi sử dụng thiết bị thuê chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung toàn công ty giảm 30%: Chi phí nhân công trực tiếp đơn vị = 0,6 x 70% = 0,42 (triệu VNĐ) Tổng chi phí nhân công trực tiếp = 0,42 x 60.000 = 25.200 (triệu VNĐ) Chi phí SXC toàn công ty = 16.800 x 70% = 11.760 (triệu VNĐ) Tổng CP SXC = Tổng CP SXC biến đổi + Tổng CP SXC cố định Do tổng chi phí SXC công ty không bị ảnh hưởng định này: Tổng CP SXC biến đổi = Tổng CP SXC – Tổng CP SXC cố định = (30.900+9.000) – (11.760+13,5+4.500) = 23.626,5 (triệu VNĐ) Chi phí SXC biến đổi đơn vị = 23.626,5 / 60.000 = 0,394 (triệu VNĐ) Khi sử dụng thiết bị thuê chi phí khấu hao không Tổng Chi phí sản xuất = 62.100 + 25.200 + 23.626,5 + 16.273,5 = 127.200 (triệu VNĐ) Chi phí sản xuất đơn vị sản phẩm = 127.200 / 60.000 = 2,12 (triệu VNĐ) Nguyễn Đức Hoàng - Cao học QTKD 8B – FTU Trang Bài tập lớn Kế toán quản trị Giảng viên: TS Đào Thị Thu Giang - Lựa chọn 2: Mua hàng từ nhà cung cấp bên Tổng chi phí sản xuất = 2,25 x 60.000 = 135.000 (triệu VNĐ) Đơn vị tính: triệu VNĐ Chi phí Tổng Chi phí mua đơn vị sản phẩm Tổng chi phí mua sản phẩm 2,25 135.000 Qua phân tích tổng chi phí chi phí đơn vị sản phẩm cho lựa chọn, ta thấy công ty nên thực theo phương án 1: thuê trang thiết bị tiếp tục sản xuất chi phí sản xuất rẻ so với mua Khi công ty tăng sản lượng - Công ty cần 75.000 sản phẩm Chi phí NVL trực tiếp đơn vị, Chi phí NC trực tiếp đơn vị, Chi phí SXC biến đổi đơn vị giữ nguyên không thay đổi so với công ty sản xuất 60.000 sản phẩm/năm Tổng chi phí NVL trực tiếp = 1,035 x 75.000 = 77.625 (triệu VNĐ) Tổng chi phí NC trực tiếp = 0,42 x 75.000 = 31.500 (triệu VNĐ) Tổng chi phí SXC biến đổi = 0,394 x 75.000 = 29.550 (triệu VNĐ) Nguyễn Đức Hoàng - Cao học QTKD 8B – FTU Trang Bài tập lớn Kế toán quản trị Giảng viên: TS Đào Thị Thu Giang Tổng chi phí SXC cố định = 16.273,5 (triệu VNĐ) Tổng chi phí sản xuất = 77.625 + 31.500 + 29.550 + 16.273,5 = 154.948,5 (triệu VNĐ) Chi phí sản xuất đơn vị sản phẩm = 154.948,5 / 75.000 = 2,07 (triệu VNĐ) - Công ty cần 90.000 sản phẩm Chi phí NVL trực tiếp đơn vị, Chi phí NC trực tiếp đơn vị, Chi phí SXC biến đổi đơn vị giữ nguyên không thay đổi so với công ty sản xuất 60.000 sản phẩm/năm Tổng chi phí NVL trực tiếp = 1,035 x 90.000 = 93.150 (triệu VNĐ) Tổng chi phí NC trực tiếp = 0,42 x 90.000 = 37.800 (triệu VNĐ) Tổng chi phí SXC biến đổi = 0,394 x 90.000 = 35.460 (triệu VNĐ) Tổng chi phí SXC cố định = 16.273,5 (triệu VNĐ) Tổng chi phí sản xuất = 93.150 + 37.800 + 35.460 + 16.273,5 = 182.683,5 (triệu VNĐ) Chi phí sản xuất đơn vị sản phẩm = 182.683,5 / 90.000 = 2,03 (triệu VNĐ) Nguyễn Đức Hoàng - Cao học QTKD 8B – FTU Trang Bài tập lớn Kế toán quản trị Giảng viên: TS Đào Thị Thu Giang Qua tính toán ta thấy công ty cần 75.000 90.000 sản phẩm lựa chọn phương án 1: thuê thiết bị tiếp tục sản xuất chi phí sản xuất cho đơn vị sản phẩm rẻ chi phí mua Các yếu tố công ty cần xem xét trước định Khi lựa chọn định kinh doanh, nhà quản trị phải xem xét đến nhiều mục tiêu khác tối đa hóa lợi nhuận, tối đa hóa doanh số, giảm thiểu chi phí, tăng chất lượng phục vụ, tồn tại, ổn định doanh nghiệp… Tuy nhiên xét phương diện kinh tế, phương án kinh doanh phải tạo gia tăng lợi nhuận hay tăng thu nhập, giảm thiểu chi phí Trong trường hợp cụ thể này, công ty cần xem xét yếu tố sau: - Chi phí phương án lựa chọn: so sánh chi phí phương án, lựa chọn phương án có chi phí thấp - Các khoản chi phí cho kỳ tới khác với chi phí phương án khác: công ty cần dự tính chi phí thay đổi thực phương án thuê thiết bị sản xuất, chi phí bao gồm chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung toàn công ty giảm 30%, phát sinh chi phí thuê thiết bị, không chi phí khấu hao sử dụng thiết bị thuê… - Công suất thiết bị thuê phù hợp với nhu cầu sản xuất công ty dự tính trường hợp công ty tăng sản lượng Nguyễn Đức Hoàng - Cao học QTKD 8B – FTU Trang Bài tập lớn Kế toán quản trị Giảng viên: TS Đào Thị Thu Giang - Khi mua chất lượng sản phẩm tiến độ giao hàng có đảm bảo hay không Trong trường hợp chất lượng hay tiến độ giao hàng không đảm bảo có khả thay nhà cung cấp hay không - Trong năm chi phí NVL nhân công có tăng lên làm ảnh hưởng tới chi phí sản xuất hay không Nguyễn Đức Hoàng - Cao học QTKD 8B – FTU Trang Bài tập lớn Kế toán quản trị Giảng viên: TS Đào Thị Thu Giang BÀI Chi phí mua xe tải Trường hợp doanh nghiệp tự mua xe: - Chi phí vận chuyển = 135.000 x 85% = 114.750 (nghìn đồng) - Chi phí cố định = 150.000 + 2.000 + x (nghìn đồng) Trong x chi phí khấu hao xe hàng năm - Để công ty đạt lợi nhuận kỳ vọng Doanh thu – Tổng chi phí ≥ 120 1.500.000 – (1.095.000 + 114.750 + 150.000 + 2.000 + x) ≥ 120  x ≤ 18.250 (nghìn đồng) Xe tải có thời gian sử dụng 10 năm, khấu hao theo phương pháp đường thẳng, số tiền tối đa mà ông Nam chi để mua xe tải mà đạt lợi nhuận kỳ vọng: 18.250 x 10 = 182.500 (nghìn đồng) Mức giá định Khi doanh nghiệp thuê công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển khác - Doanh thu = 1.500.000 – 70.000 = 1.430.000 (nghìn đồng) - Tỷ lệ biến phí / doanh thu = 1.095.000 / 1.500.000 = 0,73 Nguyễn Đức Hoàng - Cao học QTKD 8B – FTU Trang Bài tập lớn Kế toán quản trị Giảng viên: TS Đào Thị Thu Giang Khi thuê nhà vận chuyển doanh thu giảm đi, biến phí giảm tương ứng Biến phí (trừ cp vận chuyển) = 1.430.000 x 0,73 = 1.043.900 (nghìn đồng) - Tỷ lệ chi phí vận chuyển / doanh thu = 135.000 / 1.500.000 = 0,09 Khi doanh thu giảm đi, chi phí vận chuyển giảm (do giảm khối lượng vận chuyển) đồng thời giá vận chuyển giảm 5%, đó: Chi phí vận chuyển = 1.430.000 x 0,09 x (90% x 95% + 10%) = 122.909 (nghìn đồng) - Lợi nhuận = Doanh thu – Tổng chi phí = 1.430.000 – (1.043.900 + 122.909 + 150.000) = 113.192 (nghìn đồng) Mức giá xe tải mà ông Nam phải định việc mua xe tải việc thuê nhà vận chuyển khác mức lợi nhuận thu từ phương án mua xe tải với lợi nhuận thu từ phương án thuê nhà vận chuyển khác 1.500.000 – (1.095.000 + 114.750 + 150.000 + 2.000 + x) = 113.192  x = 25.059 (nghìn đồng) Mức giá xe tải: 25.059 x 10 = 250.590 (nghìn đồng) Như giá xe tải > 250.590 nghìn đồng lựa chọn phương án thuê nhà vận chuyển khác, giá xe < 250.590 nghìn đồng lựa chọn phương án mua xe tải Nguyễn Đức Hoàng - Cao học QTKD 8B – FTU Trang Bài tập lớn Kế toán quản trị Giảng viên: TS Đào Thị Thu Giang Chiến lược cạnh tranh công ty Về chiến lược cạnh tranh công ty tập trung sử dụng chiến lược dịch vụ khách hàng sách toán linh hoạt, chi tiết hóa đơn đặt hàng theo khách hàng, cung cấp hàng hạn… Ngoài ta thấy công ty nên có chiến lược chất lượng hệ thống phân phối Về mặt chất lượng, Công ty phải đề cao vấn đề coi vấn đề tiên tạo nên thương hiệu công ty, đảm bảo cho sản phẩm có chất lượng cao nhất, cam kết chất lượng công ty với khách hàng sản phẩm Công ty nên thiết lập hệ thống phân phối rộng khắp nước, quản lý chi nhánh, đại lý cấp cấp 2, với hệ thống kho trung chuyển có sức chứa đại, đảm bảo cung ứng hàng hóa ổn định linh hoạt với giá cạnh tranh Ngoài việc cung cấp hàng đảm bảo chất lượng cao nhất, công ty nên cung cấp giải pháp hỗ trợ cho nông dân bảo hiểm an nông, thực mô hình trình diễn, tư vấn cách sử dụng giống, kỹ thuật chăm bón… từ tạo sức cạnh tranh cho sản phẩm công ty Việc đối tác vận tải tăng giá thành vận chuyển tránh khỏi tình hình giá leo thang, đặc biệt giá nhiên liệu Nếu công ty thuê đối tác vận tải khác giảm 5% chi phí vận chuyển lại để khách hàng lớn, ảnh hưởng đến công việc nhận không năm mà nhiều năm tới Việc sử dụng phương tiện vận tải giúp công ty chủ động việc vận chuyển hàng hóa tới khách hàng, tránh số rủi ro thuê vận chuyển mát hàng hóa, bị ép giá vận chuyển nhiên công ty phải có kế hoạch khả quản lý phương tiện vận tải mình, dẫn đến khó khăn công tác quản lý vận tải lĩnh vực kinh doanh công ty Nguyễn Đức Hoàng - Cao học QTKD 8B – FTU Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lớn kế toán quản trị , Bài tập lớn kế toán quản trị , Bài tập lớn kế toán quản trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay